Tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen met verenigingswerk, klussen en deeleconomie

Vanaf 1 januari 2018 zullen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot € 500 onbelast per maand kunnen bijverdienen via occasionele dienstverlening aan particulieren. Dezelfde vrijstelling zal gelden voor bijverdiensten via verenigingswerk, bijvoorbeeld als sportcoach. De maatregel werd op 22 oktober 2017 goedgekeurd door de kern.

Gepubliceerd op 26-10-2017

gras maaien

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Kleine klusjes voor een buurman of voor een vereniging hebben een groot maatschappelijk belang. Ze brengen mensen met elkaar in contact en versterken zo het sociaal weefsel. Vaak doen mensen dat gratis, maar als ze er iets voor krijgen, worden die inkomsten vandaag zwaar belast en komt er een heleboel administratie bij kijken. Dat lossen we nu op: bijverdiensten tot 500 euro per maand stellen we vrij van belasting en de administratie zal snel en eenvoudig kunnen via een app.”

Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen die bijdragen betalen (zoals) in hoofdberoep, en gepensioneerden zullen tot 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar onbelast kunnen bijverdienen met bepaalde activiteiten in het verenigingsleven, klussen bij particulieren en met de deeleconomie. De activiteiten voor verenigingsleven en klussen zijn vastgelegd in twee lijsten (zie verder). Bij het uitwerken van de lijsten van activiteiten was de bezorgdheid om niet te concurreren met de professionele sector.

De registratie van de activiteiten zal gebeuren via een elektronische applicatie. Als de drempel van de 6.000 euro per jaar wordt overschreden, zullen alle aangegeven bedragen worden beschouwd als beroepsinkomsten.

Deeleconomie

Ook bijverdiensten uit deeleconomie worden opgenomen in de nieuwe maatregel. Tot nog toe bestond daar een regeling die het mogelijk maakte om tot 5.000 euro per jaar bij te verdienen met een belasting van 10 procent op het nettobedrag. Die belasting valt nu weg, terwijl het bedrag wordt opgetrokken tot 6.000 euro per jaar.

Lijsten van activiteiten

Verenigingen

 • Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
 • Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;
 • Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;
 • Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
 • De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties + bij het transport van en naar de school.
 • Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of –educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst;
 • De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
 • Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Burger naar Burger

 • kinderopvang thuis (babysit), gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privé woning;
 • zorg en oppas van zorgbehoevende ouderen;
 • bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privé woning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;
 • sportlessen;
 • kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;
 • hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;
 • het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;
 • ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker;
 • hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);
 • opziener van onroerende goederen;
 • zorg, oppas en uitlaten van dieren.

 

Bron: persberichten Maggie De Block en Kris Peeters

  3009