Soepele regeling voor solidariteitsbijdrage op utilitaire voertuigen

BedrijfswagenAlle lichte vrachtvoertuigen worden voortaan fiscaal en parafiscaal gelijk behandeld. Want binnen de sociale zekerheid wordt de solidariteitsbijdrage niet automatisch toegepast op die zogenaamde utilitaire bedrijfsvoertuigen. Fiscaal belast men de werkelijke waarde van het voordeel.


Deze aanpassingen komen er omdat er verwarring zou kunnen ontstaan door de verschillende aanpak tussen de fiscale administratie en de inningsinstellingen van de sociale bijdragen.

Solidariteitsbijdrage

De werkgever die een voertuig dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd, rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt van zijn werknemer, moet een solidariteitsbijdrage betalen, ongeacht elke financiële bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van dit voertuig.


Het bedrag van die forfaitaire bijdrage voor bedrijfsvoertuigen is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof van het voertuig. Vandaar dat men het soms ook heeft over de CO2-bijdrage. De algemene beginselenwet van 29 juni 1981 bevat een wettelijk vermoeden van privégebruik en omschrijft wat men verstaat onder ‘voertuig’ en ‘andere dan loutere beroepsdoeleinden’.


Begrippen

De wetgever past de begripsomschrijvingen aan, conform het standpunt dat de RSZ eerder al aannam in zijn instructies:

 1. Een ‘voertuig’ wordt op dit moment omschreven als voertuigen die behoren tot de categorieën M1 en N1 (KB van 15 maart 1968). Maar voortaan maakt men een onderscheid tussen:
  • de ‘gewone voertuigen’ (bestaande definitie); en
  • de ‘zogenaamde utilitaire voertuigen’ die beantwoorden aan de definitie van lichte vrachtauto’s in de zin van artikel 65 van het wetboek van de inkomstenbelastingen, en die niet vallen binnen de categorie van de ‘gewone voertuigen’.
   Gewone voertuigen zijn dus alle andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en N1 (personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus, monovolume/luxueus terreinvoertuig).
   Een voertuig met achterin een passagiersruimte die kan omgevormd worden tot laadruimte is in deze typologie een gewoon voertuig (auto voor dubbel gebruik), terwijl een voertuig met een laadruimte achterin zonder ruiten, waarin dus wettelijk geen passagiers mogen vervoerd worden, een utilitair voertuig is. De RSZ geeft in zijn instructies nog andere voorbeelden .
 2. Onder ‘andere dan loutere beroepsdoeleinden’ dient op dit moment onder andere te worden verstaan de woon-werkverplaatsing die individueel afgelegd wordt, het privégebruik en het collectief vervoer van werknemers. Maar de omschrijving ‘woon-werkverplaatsing’ wordt vervangen door ‘het traject tussen de woonplaats en de vaste werkplaats’.
  Onder ‘vaste werkplaats’ wordt verstaan:
  • ‘de plaats waar de werknemer effectief prestaties van een bepaalde omvang levert,
  • en waarnaar de werknemer zich ten minste 40 dagen per jaar begeeft,
  • ongeacht of het opeenvolgende dagen zijn of niet’.

Let op! Er wordt ook een uitzondering ingevoegd: ‘het traject tussen de woonplaats en de vaste werkplaats indien het wordt afgelegd met een zogenaamd utilitair voertuig’. Dat traject valt dus niet onder de ‘andere dan loutere beroepsdoeleinden’ en zal dus geen aanleiding geven tot het aanrekenen van de bijdrage. Het privégebruik van een utilitair voertuig wordt niet vermoed, maar kan wel worden vastgesteld door de bevoegde inspectiediensten.


In werking 

Dit onderdeel van de ‘wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken’ treedt in werking op 1 september 2015.
Dat is de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van 10 dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Steven Bellemans

Bronnen:
Wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 21 augustus 2015 (art. 13-15 en art. 17)
Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 2 juli 1981 (art. 38, § 3quater, 1°, van de algemene beginselenwet sociale zekerheid)

 Meer informatie vindt u in SocialEye door te zoeken op 'solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen':

Gepubliceerd op 31-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  164