Rijksdienst voor Pensioenen wordt ruime ‘Federale Pensioendienst’

Vanaf 1 april 2016 wordt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) omgedoopt tot Federale Pensioendienst (FPD). Alle opdrachten en alle personeelsleden van de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) worden op dat moment overgedragen aan de Federale Pensioendienst. Later komen daar nog andere taken bij.Het beheer van verschillende pensioenstelsels wordt samengebracht binnen eenzelfde bestaande instelling: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Bedoeling is om de organisatiestructuur van de federale administratie te optimaliseren.De samenvoeging van de administratieve diensten biedt aanzienlijke schaalvoordelen. In het kader van de ‘rationalisering van de bezetting’ van de Zuidertoren kon de RVP voldoende ruimte vrijmaken om de PDOS te huisvesten, waardoor een opportuniteit ontstond om de bevoegdheden samen te brengen binnen één enkele instelling.De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) wordt dus geïntegreerd in de RVP. Vanaf 1 april 2016 zullen de pensioenen van de overheidssector beheerd worden binnen de RVP, die dan ‘Federale Pensioendienst’ (FPD) zal heten.De nieuwe benaming geeft aan dat de bevoegdheden van de pensioendienst worden uitgebreid tot andere pensioenstelsels dan dat voor de werknemers en het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen. Die administratie vereenvoudiging zal symbolisch ook gestalte krijgen via een nieuwe grafische identiteit.Uit de toelichting bij de wet blijkt dat de overheid onder andere wil inspelen op de nood aan één enkel aanspreekpunt voor de burger, vooral wanneer het om een gemengde loopbaan gaat.Alle opdrachten en alle personeelsleden van de PDOS worden overgedragen. Op 1 april worden actieve statutaire en contractuele personeelsleden van de PDOS overgedragen mét hun verworven rechten. Er gaan dus geen banen verloren.De lijst van die personeelsleden wordt vastgesteld bij KB. De vast benoemde personeelsleden van de PDOS worden aangesloten bij de pool der parastatalen, zoals dat nu al het geval is voor de vast benoemde RVP-personeelsleden. Dat betekent dat de rustpensioenen van dat personeel voortaan ten laste komen van die pool, en dus niet langer ten laste van de staatskas. De pool neemt op de datum van de overdracht ook de lopende rustpensioenen ten laste die werden toegekend aan gewezen personeelsleden van de PDOS of van de Administratie der Pensioenen.Juridisch wordt alleen de PDOS ontbonden. De rechtspersoonlijkheid van de RVP verandert dus niet en er is dan ook geen enkele wijziging in de functiebeschrijving van de administrateur-generaal van de RVP.Op 1 januari 2017 volgt de overdracht van de pensioenopdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Het gaat om de opdrachten van de DIBISS inzake de lokale pensioenen en het beheer van de gemeenschappelijke sociale dienst. Ook de personeelsleden zullen overgedragen worden.Ook de overdracht van de pensioenopdrachten vanHR Rail zal plaatsvinden op 1 januari 2017, maar dan zonder personeelsoverdracht. Misschien komen daar in de toekomst nog andere opdrachten bij. Nu gaat het om de overdracht van de pensioenopdrachten van HR Rail, met uitzondering van de materiële betaling, waarvoor HR Rail bevoegd zal blijven overeenkomstig een protocol dat op 10 juli 2015 werd ondertekend.De nieuwe wet herneemt de bepalingen over de administratieve organisatie van de RVP, maar ze worden wel geactualiseerd:
 • de adviesbevoegdheid van het beheerscomité op het vlak van de pensioenreglementering voor werknemers blijft behouden;
 • de bevoegdheid van het beheerscomité inzake personeelsbeheer wordt uitgebreid tot de overgedragen personeelsleden;
 • de bevoegdheid van de raad voor de uitbetaling van de voordelen wordt uitgebreid tot de pensioenen van de overheidssector.
Uit het bijhorend commissieverslag blijkt dat die reorganisatie ook gepaard gaat met de oprichting van een specifiek beheerscomité voor de momenteel door de RVP beheerde aanvullende pensioenen, en met de integratie van de beheerscomité dat bevoegd is voor de pensioengerelateerde opdrachten van de DIBISS.De Federale Pensioendienst is een openbare instelling van sociale zekerheid. De uitkeringen ten laste van die dienst hebben verschillende bronnen van financiering. In het commissieverslag geeft men een overzicht, per type van uitkering en per pensioenstelsel:
 • de financiering van de werknemerspensioenen gebeurt met verschillende bijdragen en door het globaal financieel beheer van de werknemers;
 • de betaling van de zelfstandigenpensioenen wordt verzorgd door het globaal financieel beheer – sociaal statuut zelfstandigen;
 • het gewaarborgd inkomen en de inkomensgarantie voor ouderen komen ten laste van de staat;
 • de door de RVP betaalde tegemoetkomingen voor personen met een handicap komen ten laste van de staat;
 • de uitgaven voor de door de RVP beheerde aanvullende werknemerspensioenen geschieden met de inkomsten eigen aan dit stelsel;
 • de pensioenen en andere voordelen van de overheidssector ten laste van de staatskas worden gefinancierd met diverse dotaties van de staat.
Er is geen sprake van een bijkomende harmonisatie van de verschillende pensioenstelsels in de reglementering of in de financiering. De overleg- en onderhandelingsorganen eigen aan de overheidssector blijven bevoegd voor de reglementering van de pensioenen van de overheidssector.Binnen de Federale Pensioendienst zullen gespecialiseerde diensten elk doorgaan met de toepassing van de regels voor de werknemerspensioenen en de pensioenen van de overheidssector, bovenop de reglementering voor de betaling van de zelfstandigenpensioenen en het beheer van de inkomensgarantie voor ouderen.De wetgever koos voor een autonome wet. Het zou niet opportuun geweest zijn om allerlei bepalingen in te voegen in de bestaande teksten, zoals het KB nr. 50 of de oprichtingswet van de PDOS.Het resultaat is één organieke wet over de Federale Pensioendienst die alle opdrachten – de huidige opdrachten van de RVP, de overgedragen opdrachten van de PDOS, de DIBISS en HR Rail - de volledige administratieve organisatie van de instelling, en de bepalingen over de begroting en de financiering bundelt. Dankzij die aanpak geeft de wetgever een totaalbeeld van alle opdrachten van de FPD.Uiteraard voorziet de wetgever in overgangsbepalingen om te voorkomen dat er een juridisch vacuüm ontstaat. Het gaat hier bijvoorbeeld om:
 • het behouden van sommige uitvoeringsbesluiten die werden genomen krachtens bepalingen die worden opgeheven;
 • het voorkomen van interpretatieproblemen, zoals het behoud van het mandaat van de administrateur-generaal van de PDOS als adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst.
Zoals aangegeven, treedt de wet van 18 maart 2016 globaal genomen in werking op 1 april 2016.Maar sommige bepalingen treden op een ander moment in werking:1/ De naamswijziging van de RVP in FPD zal voorafgaand aan de overdracht van de opdrachten en de personeelsleden van de PDOS ingaan. Daarom treedt titel 2 van de nieuwe wet in werking op 31 maart 2016.2/ De ontbinding van de PDOS en de opheffing van de wet van 12 januari 2006 die de PDOS heeft opgericht, worden van kracht na de overdracht van de opdrachten en de personeelsleden naar de FPD op 1 april 2016. Daarom treden de opheffing van wet van 12 januari 2006 en de vereffening en ontbinding van de PDOS pas in werking op 2 april 2016.3/ De bepalingen die de overdracht van de opdrachten van de DIBISS, de beheerscomités van de DIBISS, de overname van de gerechtelijke procedures van de DIBISS met betrekking tot de overgedragen opdrachten, en de opheffing van een bepaling met betrekking tot de DIBISS, treden in werking op 1 januari 2017.4/ Ook de bepalingen die de overdracht van de opdrachten van HR Rail, de financiering van de pensioenen van HR Rail, de overname van de gerechtelijke procedures van HR Rail met betrekking tot de overgedragen opdrachten en bepaalde wijzigings- en opheffingsbepalingen die betrekking hebben op de pensioenen van HR Rail, treden logischerwijs pas in werking treden op 1 januari 2017.

Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 30 maart 2016

Gepubliceerd op 04-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  187