Regering bereikt akkoord over tax shift

LoonDe regering heeft een akkoord bereikt over het verdere begrotingstraject tot 2018. Daaronder valt ook een uitgebreide tweede tax shift. Dat meldt Agoria, de federatie van de technologiebedrijven in België. In dit akkoord heeft de regering alle noodzakelijke budgettaire enveloppes vastgelegd en de principes van de verschillende maatregelen bepaald. De gedetailleerde uitwerking volgt nu.


Tweede tax shift
De tweede tax shift heeft een omvang van 3.685 miljoen euro tegen 2018 en 5.385 miljoen euro tegen 2020. Samen met de eerste tax shift wordt aldus een belastingverschuiving gerealiseerd van 7,2 miljoen euro in 2018 en 9,3 miljoen in 2020. Het nieuwe pakket valt uiteen in een luik competitiviteit en een luik koopkracht. Hieronder de voornaamste maatregelen.


Versterking van de competitiviteit

 1. Verlaging van de werkgeversbijdragen van 33% naar 25%: het principe van deze verlaging was al in het regeerakkoord opgenomen. Nu is er een concrete kalender opgesteld en werden de budgettaire enveloppes vastgelegd. Voor de lastenverlaging naar 25% wordt een budget van 2.020 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 620 miljoen in 2016, 700 miljoen in 2018 en 700 miljoen in 2020. Tegelijkertijd wordt echter de structurele bijdragevermindering voor werkgeversbijdragen afgebouwd. De concrete modaliteiten en de bijdragevoeten moeten nog worden bepaald. Agoria gaat ervan uit dat deze maatregel alleen al de loonkost op termijn met ongeveer 2,8% doet dalen.
 2. De lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid die was voorzien voor 2019 (150 miljoen), wordt naar voren getrokken. Deze zal al in 2016 worden uitgevoerd (samen met de 300 miljoen die al was voorzien voor 2016). Concreet betekent dit dat de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op nacht- en ploegenarbeid op 1 januari 2016 van 15,7% tot 22% wordt verhoogd.
 3. Maatregelen voor kmo's: de regering trekt ook een bedrag van 430 miljoen uit (580 miljoen in 2020) om kmo's te ondersteunen, o.a. door een verhoging van de investeringsaftrek voor productieve investeringen.


Verhoging van de koopkracht
Voor koopkracht wordt in een budget van 1.705 miljoen voorzien tegen 2018 (en 2.555 miljoen tegen 2020). Zo zal o.a. het 30%-tarief in de personenbelasting worden geschrapt. Er zullen ook nog andere maatregelen worden genomen, zodat iemand met een laag loon netto 100 euro per maand meer zal overhouden.


Financiering van de tax shift
Om de tax shift te financieren gaan een aantal belastingen omhoog. Daarbij werd een evenwicht gevonden tussen inkomsten uit belasting op consumptie, op niet-arbeidsinkomsten en vervuiling. De tweede tax shift wordt ook voor 15% gefinancierd door de opbrengsten van een “redesign” van de overheid:

 • Btw op elektriciteit terug naar 21%. Opbrengst: 720 miljoen euro.
 • Verhoging accijnzen diesel, tabak, alcoholische dranken en gezondheidstax. Opbrengst: 908 miljoen euro in 2015.
 • Fiscaliteit op niet-arbeidsinkomens. Opbrengst: 1.429 miljoen euro waaronder:
  • speculatietaks op aandelen die minder dan 6 maanden worden aangehouden en waarvan de minderwaarden aftrekbaar zijn. Opbrengst: 28 miljoen euro.
  • roerende voorheffing naar 27% (behalve voor kmo’s). Een deel van dit geld (130 miljoen) zal terugvloeien naar een vermindering van de vennootschapsbelasting voor kmo’s.
  • Kaaimantax, fiscale fraude, …


Geen uitbreiding gewaarborgd loon tot twee maanden!
Tijdens de begrotingsbesprekingen werd ook beslist om definitief af te zien van het voorstel om het gewaarborgd loon bij ziekte gedurende twee maanden toe te kennen.
Agoria is tevreden dat de regering zijn verzoek betreffende dit specifieke punt en dat inzake de vervroeging in de tijd van de lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid heeft gehonoreerd.


De regering heeft een evenwichtig akkoord uitgewerkt ter versterking van haar maatregelen ten gunste van de koopkracht en de competitiviteit van de bedrijven. Agoria is dan ook globaal tevreden over de begrotingsmaatregelen en de tax shift. De genomen beslissingen gaan volgens Agoria in de goede richting want ze versterken de concurrentiepositie van de ondernemingen, wat de economie en de werkgelegenheid ten goede zal komen.


Bron: Nieuwsbericht Agoria Online 

Lees ook het persbericht dat Agoria heeft verspreid.

Over Agoria
Agoria groepeert en verdedigt ondernemingen in de technologische industrie.
De federatie zet zich in voor de toekomst van deze ondernemingen en de bijna 275.000 mensen die ze in dienst hebben. Met 1.700 lidbedrijven is Agoria de grootste sectorfederatie van het land. Meer informatie vindt u hier.

Gepubliceerd op 24-07-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  152