Regels voor Vlaams opleidingsverlof zijn klaar voor gebruik

Vorig jaar heeft de Vlaamse overheid het kader gecreëerd voor het ‘Vlaams opleidingsverlof’. Dat is de Vlaamse opvolger van het stelsel van het betaald educatief verlof. Nu zijn ook de bijhorende uitvoeringsbepalingen verschenen. De nieuwe regels treden globaal genomen in werking op 1 september 2019.

Gepubliceerd op 12-03-2019

opleiding

Opleidingen

 1. Enkel arbeidsmarktgerichte (loopbaan duurzaam versterken of arbeidsmarktgerichte transities faciliteren) en loopbaangerichte opleidingen (bij loopbaanbegeleiding en vastgelegd in persoonlijk ontwikkelingsplan) komen in aanmerking.

  De Vlaamse Regering heeft daar nu ook specifieke voorwaarden aan gekoppeld. Denk aan het verwerven van ‘groepen van competenties’ (basiscompetenties, beroepsspecifieke competenties …), het minimum aantal contacturen of studiepunten, en de registratie van de opleidingsverstrekkers en de opleidingen. De competenties en het beoordelingssysteem (voorwaarden gekoppeld aan competentiegroepen) worden verder uitgewerkt in een tweede besluit, dat in werking treedt op 1 mei 2019.

  De arbeidsmarktgerichte opleidingen die voldoen aan de voorwaarden worden geregistreerd in een opleidingsdatabank. Ze geven recht op Vlaams opleidingsverlof. Het departement beheert de databank, die deel uitmaakt van het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives. Het uitvoeringsbesluit voorziet in een registratieprocedure.

 2. Naast de opleidingen die worden opgesomd in het basisdecreet, zijn er ook twee instanties die kunnen beslissen of een opleiding in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof: de Vlaamse Opleidingscommissie en de paritaire comités.

  Het uitvoeringsbesluit voegt daar nu aan toe hoe die commissie tewerk gaat en wie er precies in zetelt. Verder in het besluit gebeurt hetzelfde voor de Beroeps- en Evaluatiecommissie die moet beslissen over beroepen die worden ingediend tegen de beslissingen van de opleidingscommissie en de paritaire comités.

 3. Er wordt jaarlijks een evaluatierapport opgesteld dat nagaat in welke mate de doelstellingen zijn bereikt en of de arbeidsmarktgerichte opleidingen voldoen aan de voorwaarden. Belangrijk is dat een negatief geëvalueerde opleiding van rechtswege de status van arbeidsmarktgerichte opleiding verliest. De opleidingsverstrekker krijgt wel de kans om de opleiding bij te sturen en de nieuwe opleiding aan te melden ter registratie.

  Om de drie jaar wordt het evaluatierapport uitgebreid met bijkomende elementen, zoals een onderzoek naar de evolutie van het gebruik van het Vlaams opleidingsverlof en de inhoud van de loopbaangerichte opleidingen.

Opleidingsverlof

Een werknemer heeft het recht om op het werk afwezig te zijn, met behoud van het geplafonneerd loon dat op het gewone tijdstip moet worden uitbetaald, om opleiding te volgen of om te studeren of examens af te leggen. Die regels uit de herstelwet van 22 januari 1985 worden nu verder aangevuld.

 1. Het Vlaams opleidingsverlof kan worden toegekend aan een werknemer voor maximaal 125 uur per jaar. De toekenning gebeurt a rato van de contractuele tewerkstellingsbreuk (in principe minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling).

  Voor opleidingen die regelmatige aanwezigheid (maximum 10% afwezig en deelname aan eindbeoordeling) vereisen, heeft een werknemer het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren van de werkelijke aanwezigheid tijdens de contacturen. Voor de opleidingen die geen regelmatige aanwezigheid vereisen, is dat gedurende een vast aantal uren dat afhankelijk is van het type traject of opleiding.

  Voor de opleidingen met studiepunten geeft elk studiepunt recht op 4 uur Vlaams opleidingsverlof. Er worden ook uren toegekend voor het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs, de examencommissie basisonderwijs …

 2. De werknemer en de werkgever kunnen in het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives het beschikbare aantal uren Vlaams opleidingsverlof per werknemer raadplegen en in de opleidingsdatabank controleren of de opleiding die de werknemer wil volgen, recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.

 3. Nadat de werknemer aan de werkgever gemeld heeft dat hij Vlaams opleidingsverlof wil opnemen, maken ze afspraken over de opname. De opname gebeurt ten vroegste vanaf de dag voorafgaand aan de aanvang van de opleiding en ten laatste twee dagen na de laatste les of het laatste examen.

  Als de werknemer de opleiding niet nauwgezet volgt en meer uren Vlaams opleidingsverlof heeft opgenomen dan de uren waarop hij recht had, zal het departement van rechtswege het eerstvolgende recht op het maximum aantal uren verminderen met 25%.

 4. De opleidingsverstrekker bezorgt de werknemer het inschrijvingsattest en het certificaat. Hij moet allerlei informatie registreren in het digitale platform, zoals de deelname aan het examen. Hij zal het departement bijvoorbeeld ook op de hoogte moeten brengen van de stopzetting van een opleiding. Komt hij zijn verplichtingen niet na, dan kan hij de registratie van zijn opleidingen verliezen.

Terugbetaling

De werkgever krijgt een terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen in kader van het Vlaams opleidingsverlof als:

 • de registratie van de opleiding goedgekeurd is;
 • hij de uren Vlaams opleidingsverlof in de DmfA correct heeft geregistreerd;
 • de werknemer zijn maximum aantal uren niet heeft overschreden;
 • de werknemer de opleiding nauwgezet heeft gevolgd.

Soms gelden er bijkomende voorwaarden. Bijvoorbeeld voor een opleiding met werkplekleren bij een andere werkgever.

De werkgever dient een aanvraag tot terugbetaling in door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform binnen een termijn van drie maanden na de start van de opleiding. Hij zal desgevallend bijkomende informatie moeten verstrekken.

De terugbetaling aan de werkgever wordt beperkt tot een forfaitair bedrag per uur Vlaams opleidingsverlof waarvoor aan de terugbetalingsvoorwaarden is voldaan. Vanaf het schooljaar 2014-2015 bedraagt het forfaitaire bedrag 21,30 euro per uur.

Het Vlaams opleidingsverlof kan niet gecumuleerd worden met een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet.

In werking

Globaal genomen, treden de nieuwe regels pas in werking op 1 september 2019. Maar het hoofdstuk over de opleidingen (voorwaarden, databank, registratie …) treedt al in werking op 1 mei 2019. Ook de bepalingen over gegevensverwerking treden dan al in werking.

Bronnen: 
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019

 • Ministerieel besluit van 13 februari 2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019
  1131