Rechtspraak in sociaal recht – Overzicht september 2020

De rechtspraak van september becommentarieerd in SocialEye.

Gepubliceerd op 06-10-2020

Gavel

De meeste wetteksten zijn alleen perfect van toepassing met verduidelijking van de rechtspraak.

Daarom selecteren en analyseren specialisten in het sociaal recht in de databank Socialeye elke dag de praktijk van de rechtbanken en tribunalen met betrekking tot het sociaal recht (arbeids- en socialezekerheidsrecht).

Hier volgt een overzicht van de geanalyseerde beslissingen in de maand september 2020. Diepgaand commentaar op deze rechterlijke uitspraken is nu beschikbaar op SocialEye.

Arbeidsrecht

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 11 maart 2020, K.G. 2018/AB/808 (Terra Laboris)
Ouderschapsverlof - discriminatie: het Hof onderzoekt een kwestie van discriminatie, die wordt aangevoerd op grond van het feit dat onderbrekingsuitkeringen verschillend zijn voor werknemers onder de vijftig jaar en voor werknemers die die leeftijd hebben bereikt: voor het Hof is de bepaling van het Koninklijk Besluit van 2 januari 1991 die in deze twee hypothesen voorziet, niet discriminerend.

Verbreking van de arbeidsovereenkomst

Cass., 22 juni 2020, n° S.19.0035.F (Terra Laboris)
Inschakelingsovereenkomst-opleiding: het Hof wijst het beroep af. De Arbeidsrechtbank respecteerde het wettelijke mechanisme, aangezien zij van mening was dat FOREm de bevoegdheid had om te beslissen of de stagiair geschikt was om de beroepsactiviteit uit te oefenen; een beslissing die het bedrijf had kunnen ontslaan van de verplichting om hem in dienst te nemen en te laten werken. 

Arbeidsh. Luik - Afdeling Luik, kamer 3-D, 12 december 2019 - 2018/AL/655 (C. PAIE en M. STRONGYLOS, Elegis)
CAO 109 en weigering van een opleiding: De houding van de werknemer in de loop van de uitvoering van de opzeggingstermijn (in casu het feit dat hij een tijdens de opzeggingstermijn voorgestelde opleiding niet volledig heeft gevolgd) kan een element zijn dat het niet kennelijk onredelijke karakter van het ontslag kan onderstrepen.

Arbh. Luik (afd. Luik), 12 februari 2020, A.R. 2018/AL/781 (Terra Laboris)
CAO 109 en de noodwendigheden van de onderneming: de wens van de werkgever om een evenwichtig loon ten opzichte van "de markt" te herstellen, terwijl de financiële capaciteiten van de onderneming niet worden ondermijnd, legt uiteindelijk een andere contractuele norm op aan de werknemer en de rechter preciseert verder dat de uitkoop van de ene onderneming door de andere niet toelaat dat de sterkte van de contractuele band wordt afgezwakt. De genomen beslissing is dus arbitrair en niet gebaseerd op de noodwendigheden van het bedrijf.

Arbh. Brussel, 6 maart 2020, A.R. 2019/AB/229 (Terra Laboris)
Nietigheid van een niet-concurrentiebeding: het Hof herinnert aan de regels betreffende het niet-concurrentiebeding: de voorwaarden voor de geldigheid ervan, de gevolgen ervan, de voorwaarden voor de verzaking eraan, alsook het relatieve karakter van de nietigheid ervan (alleen de werknemer kan zich erop beroepen) wanneer de wettelijke voorwaarden niet zijn vervuld.

Arbrb. Luik (D.Namen), 17 december 2019 - A.R. nr. 2017/1097/A (B. Altomare en M. Strongylos, ELEGIS)
Ernstige reden en termijn van drie dagen: het Hof is van oordeel dat het interne onderzoek voldoende bewijs heeft geleverd dat de werkgever voldoende kennis van de feiten had, aangezien de hoorzitting geen aanvullende informatie heeft opgeleverd. Op basis van deze vaststelling en zelfs als de door de werkgever aangevoerde ernstige reden wordt vastgesteld, is het ontslag onregelmatig en is er een opzegvergoeding verschuldigd.

Arbrb. Brussel, 1 september 2020, R.G. 19/2.204/A (Terra Laboris)
Procedure tegen een buitenlandse staat: het Hof herinnert eraan dat de betekening van een gedinginleidend stuk aan een buitenlandse staat (bij gebreke van betaling van een ingebrekestelling) geschiedt door mededeling langs diplomatieke weg aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van de betrokken staat of via enig ander door die staat aanvaard middel, indien het recht van de staat van het forum zich daar niet tegen verzet.

Arbh. Brussel, 20 mei 2020, K.G. 2017/AB/669 (Terra Laboris)
Morele intimidatie: er hoeft niet te worden onderzocht of de intimidatieklacht gegrond is of niet, maar of de werkgever een buitenlandse ontslaggrond heeft. De bewijslast voor dergelijke gronden ligt bij de werkgever en indien deze niet worden gemeld, is de werkgever een forfaitaire vergoeding van zes maanden of een schadevergoeding die overeenkomt met de werkelijk geleden schade verschuldigd.

Discriminatie

Arbh. Brussel, 7 mei 2020, K.G. 2016/AB/691 (Terra Laboris)
Religieuze overtuigingen: het Hof herinnert aan de criteria van artikel 9, lid 2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de beperking van de uitoefening van de vrijheid van godsdienst

Loon

Arbh. Brussel, 10 augustus 2020, A.R. 2017/AB/29 (Terra Laboris)
Stimuleringsmaatregelen bij de verkoop van voertuigen door de financieringsmaatschappij van een autoconcern: het Hof herinnert aan de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie: verkoopstimuleringsmaatregelen voor verkopers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst met een dealerbedrijf van het concern, stimuleringsmaatregelen die door de financieringsmaatschappij van hetzelfde concern worden betaald, vormen een aan de sociale zekerheid onderworpen vergoeding.

Sociale zekerheidsrecht

Sociale bijdragen

Gwh, Arrest van 9 juli 2020, nr. 104/2020 (J. Deumer, plaatsvervanger van de Luikse auditeur van de arbeid).
Art. 30bis - 35% inhouding op de factuur: de toeslag die wordt toegepast op de opdrachtgever die de 35% inhoudingsplicht niet nakomt bij de betaling van de factuur van een aannemer die sociale schulden heeft, vormt een maatregel van strafrechtelijke aard. De RSZ en de rechtbank moeten dus rekening kunnen houden met alle elementen van de zaak om, indien nodig, een uitstel van betaling van deze toeslag toe te staan.

Arbh. Bergen, 19 februari 2020, A.R. 2016/AM/410 (Terra Laboris)
Verantwoordingsbijdrage (economische werkloosheid): het Hof stelt het Grondwettelijk Hof vragen over de terugwerkende kracht van het toepassingsgebied van de wet van 30 juli 2013 en over de vraag of deze verantwoordingsbijdrage al dan niet van strafrechtelijke aard is (die door de samenleving wordt verdedigd).

Arbeidsongevallen

Arbh. Luik (afd. Luik), 11 maart 2020, A.R. 2019/AL/17 (Terra Laboris)
Provinciepersoneel: het Hof herinnert aan het onderscheid dat op administratief en gerechtelijk niveau moet worden gemaakt tussen een actie voor een eerste beoordeling van de nawerkingen van een arbeidsongeval en een actie voor een beoordeling van die nawerkingen.

Zorgverzekering en schadeloosstelling

Arbh. Bergen, 23 januari 2020, A.R.2019/AM/9 (Terra Laboris)
Terugvordering van het onverschuldigd betaalde: het Hof herinnert aan het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen een administratieve sanctie (van strafrechtelijke aard in de zin van het EVRM) en de terugvordering van het onverschuldigd betaalde: terwijl de non bis in idem-regel in het eerste geval van toepassing is, is deze in het tweede geval niet van toepassing.

Werkloosheid

Arbh. Brussel, 5 maart 2020, A.R. 2018/AB/1.047 (Terra Laboris)
Dienstencheques: het Hof neemt de verplichtingen over met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, in casu Roemeense en Bulgaarse werknemers die ten tijde van de toetreding van deze landen tot de Europese Unie in dienst waren, en wijst erop dat de bedragen die in geval van inbreuk moeten worden terugbetaald, door het Hof niet kunnen worden gewijzigd.

Arbh. Luik (afd. Luik), 26 mei 2020, A.R. 2019/AL/5 (Terra Laboris)
Indu na een MAI-procedure: het Hof past de ONEm-instructie toe die het mogelijk maakt het bedrag van de werkloosheidsuitkering te beperken wanneer de betrokkene is geslaagd in een procedure waarin de kennisgeving van een beslissing tot beëindiging van een MAI-ongeschiktheid wordt aangevochten.

Pensioenen

Arbrb. Henegouwen (afd. Moeskroen), 12 mei 2020, A.R. 18/187/A (Terra Laboris)
Grensarbeider: het Hof heeft op basis van een onderzoek van de ontvangen bedragen en de bedragen die zouden zijn ontvangen indien de activiteit uitsluitend in België was uitgeoefend, geoordeeld dat er geen sprake was van financieel verlies en dat de maatregel derhalve niet heeft geleid tot een vermindering van de sociale bescherming.

Gezinstoelagen

Arbrb. Brussel, 7 mei 2020, A.R. 2019/AB/307 (Terra Laboris)
Vreemdelingen en gewaarborgde uitkeringen: het Hof herinnert eraan dat de vraag werd beantwoord door een arrest van het Hof van Cassatie: een vreemdeling die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs, voldoet aan de voorwaarden voor het recht op gewaarborgde gezinsbijslagen (verblijfsvoorwaarde).

Zelfstandige

Arbh. Brussel, 8 mei 2020, K.G. 2018/AB/750 (Terra Laboris)
Arbeidsongeschiktheid: het Hof wijst erop dat, wat de gelijkstelling van perioden van arbeidsongeschiktheid met een periode van activiteit betreft, in de sector van de zelfstandigen het begrip "stopzetting van de activiteit" strikter moet worden opgevat dan de erkenning en de vergoeding van de arbeidsongeschiktheid zelf. Zij is van mening dat de wetswijziging niet in strijd is met het standstillbeginsel.

Sociale bijstand

Arbh. Luik (afd. Luik), 10 juni 2020, A.R. 2019/AL/26 (Terra Lavoris)
AViQ-begroting voor persoonlijke bijstand: het Hof stelt het Grondwettelijk Hof de vraag naar de wettigheid van het ministerieel besluit van 4 mei 2017 tot vaststelling van de prioriteiten voor de toekenning van dit budget.

Arbrb. Brussel, 15 juli 2020, A.R. 20/970/A (Terra Laboris)
Gecolloceerde student: de Rekenkamer wijst erop dat het beroep op alimentatievorderingen bij C.P.A.S. een faculteit is en dat de bereidheid om te werken een concrete zaak is, die moet worden onderzocht aan de hand van een reeks parameters (werkelijke situatie van de aanvrager, leeftijd, opleiding, persoonlijke moeilijkheden, enz.) Bovendien kan de status van alleenstaande worden verkregen door het delen van een flat.

Gehandicapten

Gwh, arrest nr. 103/2020 van 9 juli 2020 (J. Deumer, plaatsvervanger van de Luikse auditeur van de arbeid).
Leeftijd en recht op uitkeringen : De vaststelling van ongrondwettigheid door het Hof heeft een rechtstreeks gevolg voor alle personen met een handicap die voldoen aan de medische voorwaarden van de wet van 27 februari 1987 in termen van verminderde verdiencapaciteit of verminderde autonomie: het feit dat zij de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, kan niet langer worden gebruikt om een weigering te rechtvaardigen om hun uitkeringen te vervangen.

Arbh. Luik (afd. Luik), 10 juni 2020, A.R. 2019/AL/6 (Terra Laboris)
Tegemoetkoming voor integratieapparatuur: de Rekenkamer stelt vragen - en gelast een heropening van de debatten - over de kwestie van de uitsluiting van de interventie van AViQ voor individuele integratieapparatuur (ligfiets met podiale aandrijving), aangezien deze kwestie zowel onder de bevoegdheid van dit agentschap als van het I.N.A.M.I. valt.

  1172