Rechtspraak in sociaal recht – Overzicht november 2020

De rechtspraak van november becommentarieerd in SocialEye.

Gepubliceerd op 02-12-2020

Gavel

De meeste wetteksten zijn alleen perfect van toepassing met verduidelijking van de rechtspraak.

Daarom selecteren en analyseren specialisten in het sociaal recht in de databank Socialeye elke dag de praktijk van de rechtbanken en tribunalen met betrekking tot het sociaal recht (arbeids- en socialezekerheidsrecht).

Hier volgt een overzicht van de geanalyseerde beslissingen in de maand november 2020. Diepgaand commentaar op deze rechterlijke uitspraken is nu beschikbaar op SocialEye.

Arbeidsrecht

Verbreking van de arbeidsovereenkomst

Arbrb. Brussel, 19 november 2020, A.R. 18/4.644/A (Terra Laboris)
Controle van de huisvesting: de rechtbank van eerste aanleg onderzoekt de regelmatigheid van de definitieve vaststelling van medische overmacht aan het einde van een reïntegratietraject: de (publieke) werkgever heeft overhaast gehandeld, de opzegvergoeding is verschuldigd, bij gebreke van wettelijk aanwezige overmacht.

Arbh. Luik - Afdeling Luik, kamer 3-E, 8 november 2019 - 2018/AL/726 (C. Paie en M. Strongylos, Elegis)
Zwangere werkneemster: Een formulier C4 dat als specifieke reden voor werkloosheid "Economische redenen. Niet meer voldoende inkomen om loon te betalen" aangeeft, voldoet aan de eis van een concrete motivering in de zin van CAO 109. Deze reden bevat tastbare feitelijke elementen die in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, terwijl een loutere vermelding van "economische redenen" niet voldoende kan worden geacht voor de toepassing van CAO 109. Een werkgever die het ontslag van een zwangere werkneemster rechtvaardigt met de noodzaak om zijn personeel in te krimpen, moet het bestaan van deze noodzaak en het feit dat het noodzakelijk is, bewijzen.

Verkoopvertegenwoordiger

Arbh. Luik - Afdeling Namen, kamer 6A, 8 oktober 2020 - A.R. 17/672/A (J. Nossent en M. Strongylos)
Clausule inzake commissie op de omzet: Het Hof baseert zich op de gewoonte dat commissies over het algemeen individueel worden berekend op de verkopen van de vertegenwoordiger. Een commissie op de totale omzet zou de werkgevers verplichten om de omzet bekend te maken, wat de meesten niet willen.

Telewerken

Cass. 5 oktober 2020, nr. S.19.0008.N (Terra Laboris)
Schriftelijk akkoord: het Hof van Cassatie heeft zich uitgesproken over de gevolgen van het niet naleven van artikel 6 § 1 van CAO nr. 85 betreffende telewerken, een bepaling die de voorwaarden vastlegt van de schriftelijke overeenkomst die partijen moeten sluiten. Het Hof herinnerde aan de sanctie voor het niet sluiten van een schriftelijke overeenkomst, namelijk dat de telewerker het recht heeft het terrein van de werkgever te betreden of opnieuw te betreden.

Welzijn op het werk

Arbh. Brussel, 26 mei 2020, A.R. 2020/AB/407 (Terra Laboris)
Maatregelen tegen psychosociale belasting: het Arbeidshof brengt de verplichtingen van de werkgever in herinnering met toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wanneer hij op de hoogte is van het bestaan van een psychosociale belasting die een werknemer van de onderneming treft.

Discriminatie

H.v.J., 8 oktober 2020, Zaak C-644/19, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu en anderen. (A. Mortel)
EVV en CEEP: Het onderhavige geval illustreert de redenering die moet worden gehanteerd wanneer men geconfronteerd wordt met een verschil in behandeling tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en werknemers met een vaste aanstelling op basis van het bezit van een beroepstitel die op basis van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is behaald.

Sociale zekerheidsrecht

Bijdragebetaling

Arbh. Brussel, 7 mei 2020, A.R. 2018/AB/979 (Terra Laboris)
Eerste onderneming: het Hof wijst erop dat het begrip "technische exploitatie-eenheid" op het gebied van de verlaging van de socialezekerheidsbijdragen verschilt van het begrip "sociale verkiezingen", dat in casu betrekking kan hebben op een onderneming die niet meer bestaat. Bovendien wordt rekening gehouden met de daadwerkelijk uitgevoerde activiteit en niet met de mogelijke activiteit.

Arbeidsongevallen

Cass. 5 oktober 2020, nr. S.19.0073.N.
Tussenkomst ZIV: het Hof van Cassatie verwerpt de voorziening van een wetsverzekeraar, die de subrogatoire vordering van een ZIV-verzekeringsinstelling tot terugbetaling van verstrekkingen toegekend voor zorgen in een dagzorgcentrum betwistte (artikel 147, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).

Arbh. (afd. Luik), 18 augustus 2020, A.R. 2019/AL/302 (Terra Laboris)
Feiten vastgesteld door een privédetective: De rechtbank herinnert er in dit arrest aan dat het gebruik van een detective op het gebied van arbeidsongevallen wordt toegelaten, aangezien dit een wettelijke bewijsmethode is. Het onderzoek mag echter op geen enkele wijze betrekking hebben op de bevindingen met betrekking tot de gezondheidstoestand en de toezichtsprocedure moet de privacy van de persoon die onder toezicht staat respecteren.

Cass, 11 mei 2020, nr. S.19.0045.N (Terra Laboris)
MEDEX en permanente onbekwaamheid: de rechtbank bevestigt het bindende karakter van het advies van MEDEX wat betreft het percentage permanente onbekwaamheid; een percentage dat bindend is voor de autoriteit en de rechtbank en dat alleen kan worden verhoogd.

Zorgverzekering en vergoedingen

HvJ, 29 oktober 2020, zaak nr. C-243/19 (A c/ VESELĪBAS MINISTRIJA) (Terra Laboris).
Ziekenhuiszorg in een andere EU-lidstaat: het Hof van Justitie heeft de gegrondheid onderzocht van een beslissing tot weigering van voorafgaande toestemming voor het ondergaan van geplande gezondheidszorg in het buitenland, wanneer de ziekenhuisbehandeling daadwerkelijk in de lidstaat van aansluiting kon worden verstrekt, maar niet kon worden uitgevoerd om redenen van religieuze overtuiging (weigering van een bloedtransfusie).

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), 26 augustus 2020, A.R. 16/1904/A (Terra Laboris)
Indu en stuiting van de verjaring: de rechtbank herinnert aan de rechtspraak ter zake: een aangetekende brief stuit de verjaringstermijn niet. Om dit effect te bereiken, moet zij de bereidheid van de schuldeiser tonen om zijn recht uit te oefenen en de betaling van zijn vordering te verkrijgen.

Arbrb. Luik (afd. Verviers), 3 september 2020, A.R. 18/846/A (Terra Laboris)
Vordering van een onderlinge verzekeringsmaatschappij tegen FEDRIS: de rechtbank herinnert aan de beginselen die gelden voor de verjaringstermijn van de vordering van de verzekeraar AMI tot terugbetaling van de aan een slachtoffer van een arbeidsongeval betaalde schadevergoeding, wanneer in een rechterlijke beslissing is vastgesteld dat de overeenkomstige periode van arbeidsongeschiktheid het gevolg was van een arbeidsongeval waarin zich een verergering had voorgedaan.

Werkloosheid

Arbh. Bergen, 25 juni 2020, A.R. 2019/AM/213 (Terra Laboris)
Werken in het buitenland: de vraag rijst of nieuwe voorwaarden, die sinds 2016 van kracht zijn, moeten worden toegepast op een besluit om in aanmerking te komen dat acht jaar eerder is genomen, toen aan alle wettelijke vereisten werd voldaan.

Arbh. Luik (afd. Luik), 4 augustus 2020, A.R. 2019/AL/509 (Terra Laboris)
Nevenactiviteit: het Hof herinnert aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie betreffende de verjaringstermijn voor de terugvordering van werkloosheidsuitkeringen in geval van uitoefening van een toegestane nevenactiviteit, alsook aan de methode voor de berekening van de in aanmerking te nemen beroepsinkomsten.

Arbh. Luik (afd. Luik), 26 oktober 2020, A.R. 2019/AL/153 (Terra Laboris)
Vrijstelling voor opleiding: het Hof onderzoekt de kwestie van zijn materiële bevoegdheid wanneer het op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet beslissen, aangezien een socialezekerheidsinstelling (FOREm) een verplichting uit hoofde van het Handvest van de sociale zekerheid niet is nagekomen.


Gehandicapten

Arbh. Brussel, 24 juni 2020, A.R. 2018/AB/814 (Terra Laboris)
Cumulatie: het Hof wijst erop dat, wanneer een vergoeding volgens het gemene recht is betaald, bij de berekening van de toegestane cumulatie alleen de ontvangen vergoedingen die dezelfde schade dekken, ook voor de betrokken periode, in aanmerking mogen worden genomen.

  922