Rechtspraak in sociaal recht – Overzicht mei 2020

De rechtspraak van mei becommentarieerd in SocialEye.

Gepubliceerd op 03-06-2020

Gavel

De meeste wetteksten zijn alleen perfect van toepassing met verduidelijking van de rechtspraak.

Daarom selecteren en analyseren specialisten in het sociaal recht in de databank Socialeye elke dag de praktijk van de rechtbanken en tribunalen met betrekking tot het sociaal recht (arbeids- en socialezekerheidsrecht).

Hier volgt een overzicht van de geanalyseerde beslissingen in de maand mei 2020. Diepgaand commentaar op deze rechterlijke uitspraken is nu beschikbaar op SocialEye.

Arbeidsrecht

Verbreking arbeidsovereenkomst

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), 13 januari 2020, AR 18/1468/A (Terra Laboris)
Uitsluiten van een werkneemster en pesterijen: In een vonnis van 13 januari 2020 herinnert de rechtbank eraan dat het isoleren van een persoon, door hem te negeren, door niet meer met hem te spreken, door hem uit de buurt te houden van zijn collega’s, door hem tegenstrijdige instructies te geven enz. een vorm van pesterijen uitmaakt.

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), 13 januari 2020, AR 17/1.495/A (Terra Laboris)
Inhouding van de werkgever van de opzeggingsvergoeding: In een vonnis van 13 januari 2020 herhaalt de rechtbank de onderlinge afstemming van de regels van artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en van artikel 23, 3° van de wet betreffende de bescherming van het loon: elke inhouding op het loon die gebeurt buiten de voorwaarden die in deze twee samengevoegde bepalingen zijn bepaald, is onwettig en wordt beoogd als een misdrijf door het Sociaal Strafwetboek.

Arbeidsrb. Brussel, 6 november 2019, K.G. 2016/AB/1075 (Terra Laboris)
Gevolgen van een door de partijen ondertekende overeenkomst: de rechter neemt de beginselen over die ten grondslag liggen aan twee steeds terugkerende vragen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, namelijk de aard en de gevolgen van een eventueel door de partijen ondertekende overeenkomst en de verjaringsregels die van toepassing zijn in geval van niet-betaling van de bezoldiging.

Arbeidsrb. Brussel, 25 februari 2020, A.R. 19/608/A (Terra Laboris)
Opzeggingstermijn en anciënniteit: de rechtbank noemt het begrip anciënniteit in de zin van artikel 37/4, lid 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet en de gevolgen daarvan voor de vaststelling van de opzeggingstermijn in het geval dat de werknemer bij dezelfde werkgever werkzaam is op basis van twee op verschillende tijdstippen ondertekende overeenkomsten.

Arbeidsrb. Luik (afd.Namen), 17 februari 2020, A.R. 18/1.077/A (Terra Laboris)
Opzegvergoeding en forfaitaire kosten: de rechtbank erkent de mogelijkheid om de vergoeding door de werkgever van de door de werknemer gemaakte kosten op basis van bewijsstukken te cumuleren met de toekenning van een maandelijkse forfaitaire vergoeding.

Arbeidsrb. Henegouwen (afd. Doornik), 20 maart 2020, A.R. 19/147/A (Terra Laboris)
Dringende reden en ontevredenheid van de werknemer: het uiten van een bepaalde ontevredenheid en/of irritatie door de werknemer is op zich geen fout, aangezien de werknemer het recht heeft om zijn of haar positie en gevoelens te uiten, zolang zijn of haar woorden gematigd en met respect voor het fatsoen blijven. Voor zover uit het dossier niet blijkt dat dit niet het geval was (afwezigheid van bewijs van agressiviteit of provocatie), wordt de reactie van de werknemer geacht de voortzetting van de arbeidsverhouding onmiddellijk en volledig onmogelijk te maken.

Discriminatie

H.v.J., 2 april 2020, Zaak C-670/18, Comune di Gesturi (A. Mortar).
Discriminatie op grond van leeftijd (pensionering): het Hof wijst erop dat de doelstelling om de aanwerving van jongeren te bevorderen een legitiem doel kan zijn om een verschil in behandeling op grond van leeftijd te rechtvaardigen. Het benadrukt echter dat er een juist evenwicht moet worden gevonden tussen een dergelijke doelstelling en de bijzondere aandacht die moet worden besteed aan de deelname van oudere werknemers aan het beroepsleven en daarmee aan het economische, culturele en sociale leven. Een eenvoudige uitsluiting van de categorie gepensioneerden van een aanwervingsprocedure lijkt deze evenredigheidstoets niet te doorstaan.

H.v.J,  23 april 2020, Zaak C-507/18, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (A. Mortier).
Discriminatie op grond van seksuele geaardheid: dit waren discriminerende publieke uitspraken in het kader van een audiovisueel entertainmentprogramma. Zelfs als dergelijke verklaringen buiten een aanwervingsprocedure om worden afgelegd en/of een persoonlijke mening van de auteur ervan vormen, kunnen zij op grond van Richtlijn 2000/78 worden veroordeeld als zij daadwerkelijk verband houden met een specifiek aanwervingsbeleid. Als er niet op deze manier wordt geredeneerd, kan de door de richtlijn geboden bescherming gemakkelijk worden omzeild.

Taalgebruik

Arbeidsh. Brussel, 7 februari 2020, A.R. 2017/AB/601 (Terra Laboris)
Grensoverschrijdende overeenkomst: de rechtbank herinnert aan de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie: wanneer een overeenkomst een grensoverschrijdend karakter heeft, is het decreet van de Vlaamse Raad van 19 juli 1973 niet van toepassing.

Loon
Cassatie 23 januari 2020, F.18.0079.N (B. Mariscal)
De functie van vaste vertegenwoordiger wordt gelijkgesteld met een vergelijkbare functie van bedrijfsleider: Het Hof van cassatie stelt dat vaste vertegenwoordigers, benoemd door vennootschappen/bestuurders, een “vergelijkbare functie” uitoefenen in vergelijking met fysieke personen die het mandaat uitoefenen van bestuurder, beheerder of vereffenaar ten persoonlijke titel. Ze nam een standpunt in naar aanleiding van een zaak met betrekking tot toegekende voorschotten aan een vennootschap. 

 

Sociale zekerheidsrecht

Sociale bijdrage

Arbeidsrb. Brussel, 20 december 2019, K.G. 2016/AB/1020 (Terra Laboris)
Voordelen toegekend aan (voormalige) werknemers en sociale zekerheidsbijdragen: de rechtbank stelt de voorwaarden vast waaronder voordelen toegekend aan (voormalige) werknemers moeten worden erkend als zijnde van belonende aard en dus onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Arbeidsongeval

Arbeidsrb. Luik (afd. Verviers), 20 februari 2020, A.R. 18/190/A (Terra Laboris)
Terugbetaling van onverschuldigde betaling: de rechtbank herinnert aan de beslissing van het Hof van Cassatie van 11 juni 2007, volgens welke de verplichte betaling van voorschotten als bedoeld in artikel 63, § 4, van de wet van 10 april 1971 plaatsvindt in afwachting van de vaststelling van de definitief verschuldigde bedragen naar aanleiding van het arbeidsongeval en met deze bedragen moet worden verrekend en terugbetaald voor zover zij de definitief verschuldigde bedragen overschrijden.

Gezinsbijslagen

Arbeidsrb. Henegouwen (afd. La Louvière), 9 januari 2020, A.R. 13/2.665/A (Terra Laboris)
Kind met een aandoening: de rechtbank onderzoekt de methode om de handicap van een kind te beoordelen met het oog op het bepalen van het recht op verhoogde kinderbijslag.

Arbeidsrb. Henegouwen (afd. Bergen), 17 februari 2020, A.R. 15/1.455/A (Terra Laboris)
Verjaringstermijn en frauduleuze manoeuvres: de rechtbank herinnert aan de evolutie van de kwestie van de verjaringstermijn in geval van valse of bewust onvolledige verklaringen of frauduleuze manoeuvres die leiden tot de toekenning van onverschuldigde gezinstoelagen.

Sociale bijstand

Arbeidsrb. Brussel, 8 april 2020, A.R. 19/4.411/A (Terra Laboris)
Toekenning voor een vroegere periode: het Hof wijst erop dat de voorwaarden voor de toekenning van sociale bijstand uitsluitend verband houden met de mogelijkheid om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid en dat, indien dit niet mogelijk is geweest, in het onderhavige geval sociale bijstand moet worden toegekend die overeenkomt met het inkomen uit sociale integratie.

 

  375