Rechtspraak in sociaal recht – Overzicht juni 2020

Gepubliceerd op 02-07-2020

Gavel

De meeste wetteksten zijn alleen perfect van toepassing met verduidelijking van de rechtspraak.

Daarom selecteren en analyseren specialisten in het sociaal recht in de databank Socialeye elke dag de praktijk van de rechtbanken en tribunalen met betrekking tot het sociaal recht (arbeids- en socialezekerheidsrecht).

Hier volgt een overzicht van de geanalyseerde beslissingen in de maand juni 2020. Diepgaand commentaar op deze rechterlijke uitspraken is nu beschikbaar op SocialEye.

Arbeidsrecht

Verbreking arbeidsovereenkomst

Arbrb. Luik (afd. Dinant), 20 april 2020, A.R. 18/438/A (Terra Laboris)
Ontslag van een contractuele werknemer in het openbaar ambt: In een vonnis van 20 april 2020 herinnert de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Dinant) eraan dat, ten gevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2016, de tussenkomst van de wetgever nog steeds wordt verwacht betreffende de kwestie van het onredelijk/onrechtmatig ontslag van de contractuele werknemers in de overheidssector.

Arbrb. Luik (afd. Dinant), 20 april 2020, A.R. 18/521/A (Terra Laboris)
Ontslag wegens herstructurering/reorganisatie: In een vonnis van 20 april 2020 brengt de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Dinant), die het onderscheid maakt tussen herstructurering en reorganisatie, de vereiste van het oorzakelijk verband tussen de op economisch vlak besliste maatregelen en het ontslag van de betrokken werknemer in herinnering.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 8 november 2019, A.R. 2018/AL/726 (Terra Laboris)
Ontslag om economische redenen en moederschapsbescherming: de rechtbank  stelt vast dat er economische redenen zijn die geen verband houden met de bescherming van het moederschap in het geval van een kleine onderneming waarvan de omzet voortdurend en aanzienlijk afneemt.

Arbeidsrb. Henegouwen (afd. Charleroi), 13 januari 2020, A.R. 18/1.482/A (Terra Laboris)
Afstand van werk en contractbreuk: het Hof wijst erop dat het voornemen om te verbreken alleen kan worden afgeleid uit ondubbelzinnig gedrag, ongeacht of dit voornemen expliciet of impliciet is, en dat na een lange periode van arbeidsongeschiktheid, indien de werknemer niet opnieuw aan het werk gaat zonder een nieuwe verklaring over te leggen, de arbeidsongeschiktheid wordt verlengd, waarbij de werkgever zich moet vergewissen van de realiteit van het afstand doen van het werk indien hij van mening is dat er reden is om zich te beroepen op een contractbreuk.

Arbeidsh. Brussel, 7 november 2019, K.G. 2019/AB/705 (Terra Laboris)
Dringende reden en bewijs: het Hof wijst erop dat in het geval een werknemer die bescherming geniet in de zin van de wet van 19 maart 1991, deze ernstige reden moet worden beoordeeld volgens de algemene regels, hoewel het bewijs van de dringende reden met zekerheid moet worden geleverd gezien de ernst van de maatregel en de twijfel die de werknemer ten goede komt.

Arbeidsrb. Henegouwen (afd. Charleroi), 10 februari 2020, A.R. 18/2.534/A (Terra Laboris)
Intrekking van de erkenning van een dienstenchequebedrijf: de rechtbank onderzoekt de situatie van een werknemer in de dienstenchequebranchesector (overmacht, fout van de werkgever) na de intrekking van de erkenning van het bedrijf en de weigering van de RSZ om de situatie te erkennen als een situatie die recht geeft op tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht.

Arbeidsh. Luik, afdeling Luik, kamer 2 E, 21 februari 2020, A.R. nr. 2019/AL/66 (M. STRONGYLOS en B. ALTOMARE, ELEGIS)
Discriminatie op grond van geslacht: het Hof is van oordeel dat het moederschap, met inbegrip van het verlangen naar moederschap, het ondergaan van een miskraam of de onmogelijkheid om te werken als gevolg van deze gebeurtenis, een realiteit is die alleen vrouwen aangaat. Bijgevolg vormt ontslag dat zijn oorsprong vindt in een van deze gronden noodzakelijkerwijs directe discriminatie op grond van geslacht. Het Hof veroordeelt de werkgever tot betaling aan de werknemer van een forfaitair bedrag dat overeenkomt met zes maanden brutoloon.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Arbeidsh. Brussel, 14 mei 2020, A.R. 2018/AB/554 (Terra Laboris)
Economische werkloosheid en toegang tot werkloosheidsuitkeringen: het Hof verwierp het koninklijk besluit van 11 september 2016, dat de artikelen 40 en 42bis van het organiek koninklijk besluit betreffende het recht op uitkeringen in geval van werkloosheid om economische redenen, wijzigde. Dit is een bron van discriminatie tussen economisch werklozen enerzijds en andere tijdelijk werklozen anderzijds.

Loon

Arbeidsh. Luik, afdeling Namen, kamer 6B, 14 maart 2019 - A.R. nr. 2018/AN/72 (R. Saintes en M. Strongylos, Elegis)
Voordeel dat als gebruik wordt beschouwd: het Hof is van oordeel dat het in aanmerking nemen van de eindejaarspremie voor 40 jaar voor de berekening van het vakantiegeld voor alle werknemers een in de arbeidsovereenkomst opgenomen gewoonte is die niet eenzijdig door de werkgever kan worden opgezegd, gewijzigd of herroepen.

Sociale zekerheidsrecht

Sociale bijdrage

Cass. 4 mei 2020, nr. S.19.0075.F (Terra Laboris)
Huisbediende van een ambassade: het Hof verwierp een beroep tegen een vonnis dat erkende dat bij aanwezigheid van een contractuele clausule, waarbij de buitenlandse staat zich ertoe verbindt een huisbediende van zijn diplomatieke missie aan de Belgische sociale zekerheid te onderwerpen, deze contractuele verplichting moet worden nageleefd, zelfs na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsh. Brussel, 6 februari 2020, K.G. 2018/AB/745 (Terra Laboris)
Taxichauffeurs: het Hof herinnert aan de voorwaarden om taxichauffeurs vrij te stellen van de sociale zekerheidsaansprakelijkheid voor werknemers, aangezien het toepassingsgebied van de wet van 27 juni 1969 onder bepaalde voorwaarden tot hen is uitgebreid.

Zorgverzekering en schadeloosstelling

Arbeidsrb. Henegouwen (afd. Charleroi), 6 januari 2020, A.R. 14/2.703/A en 14/3.764/A (Terra Laboris)
Hervatting van ongeoorloofde arbeid: het Hof oordeelde dat, indien het medisch onderzoek als bedoeld in artikel 101 van de gecoördineerde wet niet is uitgevoerd en er geen medische beslissing is genomen om de erkenning van de arbeidsongeschiktheid te beëindigen, de sociaal verzekerde geacht wordt te hebben voldaan aan de voorwaarden voor erkenning van de arbeidsongeschiktheid tijdens de betwiste periode.

Arbeidsrb. Brussel, 7 mei 2020, K.G. 2018/AB/1.035 (Terra Laboris)
Overlijden van de begunstigde en onverschuldigde betaling: de rechtbank oordeelde, overeenkomstig artikel 326 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996, dat de opschorting van de terugvorderingstermijn van twee jaar gerechtvaardigd is wanneer een onverschuldigde betaling moet worden teruggevorderd bij het overlijden van een verzekerde.

Werkloosheid

Arbeidsrb. Luik (afd. Luik), 2 juni 2020, A.R. 2018/AL/231 (Terra Laboris)
Inschakelingsuiterking en standstill: de rechtbank bevestigt de tendens in de rechtspraak die, gelet op de elementen van de zaak, de versie van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 zoals gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december 2014 tot verlaging van de maximumleeftijd voor het aanvragen van een inschakelingsuitkering afwijst.

Pensioen

Arbeidsh. Luik (afd. Luik), 2 maart 2020, A.R. 18/3.750/A (Terra Laboris)
Pensioenleeftijd en arbeidsongeschiktheid: het Hof onderzoekt het verschil in behandeling met betrekking tot de MRI-compensatie voor werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd nog een arbeidsovereenkomst hebben en deze niet hebben aangevraagd, een verschil waarin artikel 108 van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet voorziet, naargelang de arbeidsongeschiktheid vóór of na de pensioengerechtigde leeftijd plaatsvindt.

Gezinsbijslagen

Arbeidsh. Brussel, 4 maart 2020, K.G. 2017/AB/613 (Terra Laboris)
Geboortepremie: het Hof herinnert eraan dat het recht op gewaarborgde gezinsbijslagen een residueel recht is, dat alleen op verzoek wordt toegekend en dat de voorwaarden voor de toekenning ervan op de datum van de indiening van het verzoek moeten worden onderzocht.

Zelfstandigen

Arbeidsrb. Luik (afd. Verviers), 21 februari 2020, A.R. 16/1.478/A (Terra Laboris)
Voorwaarden voor onderwerping: de rechtbank herinnert aan de voorwaarden voor onderwerping aan het sociaal statuut, zodra een activiteit regelmatig en met winstoogmerk op het Belgische grondgebied wordt uitgeoefend. Een dergelijke activiteit bestaat uit het deponeren van oude metalen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de terugkoop van deze metalen.

Arbeidsh. Brussel, 4 februari 2020, K.G. 2018/AB/924 (Terra Laboris)
Voorwaarden voor de ondergeschiktheid van een adviseur: het Hof onderzoekt een arbeidsverhouding die door de partijen wordt gekwalificeerd als een ondernemingsovereenkomst, door na te gaan of de algemene criteria van de wet van 27 december 2006 worden nageleefd: de organisatie van het werk, de organisatie van de arbeidstijd en de hiërarchische controle.

 

  460