Rechtspraak in sociaal recht – Overzicht juli 2020

De rechtspraak van juli becommentarieerd in SocialEye.

Gepubliceerd op 05-08-2020

Gavel

De meeste wetteksten zijn alleen perfect van toepassing met verduidelijking van de rechtspraak.

Daarom selecteren en analyseren specialisten in het sociaal recht in de databank Socialeye elke dag de praktijk van de rechtbanken en tribunalen met betrekking tot het sociaal recht (arbeids- en socialezekerheidsrecht).

Hier volgt een overzicht van de geanalyseerde beslissingen in de maand juli 2020. Diepgaand commentaar op deze rechterlijke uitspraken is nu beschikbaar op SocialEye.

Arbeidsrecht

Verbreking arbeidsovereenkomst

Arbh. Bergen, 22 mei 2019, ongepubliceerd, AR nr. 2018/AM/302 (C. Hallut)
Kopie vs. origineel: het Hof heeft een kopie van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overwogen. Het Hof oordeelde dat de overgelegde kopie niet voldeed aan de eis van bewijs van een geschrift, zoals gedicteerd door artikel 9, lid 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst wordt daarom gekwalificeerd als een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Arbh. Brussel, 20 januari 2020, A.R. 2017/AB/746 (Terra Laboris)
Dringende reden en begin van de termijn van drie dagen: het Hof herinnert, dat de beginselen herhaalt die werden opgesomd in de arresten die werden geveld door het Hof van Cassatie betreffende de vraag, eraan dat de werkgever, wanneer hij een werknemer verdenkt, die in casu over een lange anciënniteit en een ontslagbescherming beschikt, niet kan worden verweten dat hij zich niet tevreden stelt met een loutere vage verklaring van een collega op het werk betreffende de feiten die een dringende reden kunnen vormen, maar dat hij zijn onderzoek voortzet om de waarachtigheid ervan na te gaan.

Arbh. Brussel, 26 februari 2020, K.G. 2019/AB/164 (Terra Laboris)
De opzegging en de uitgeoefende functie: het Hof wijst erop dat de partijen kunnen overeenkomen dat de aard van de functies geen essentieel element van de arbeidsovereenkomst vormt.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

C.J.U.E., 4 juni 2020, zaak C-588/18, FETICO en andere. (A. Mortel)
Door de Europese Unie gegarandeerde circulaire vakantie en verlof/rust: circulaire vakantie die bedoeld is om werknemers in staat te stellen vrij te nemen van hun werk terwijl zij worden betaald om te voldoen aan bepaalde behoeften of verplichtingen van particuliere aard die zich tijdens hun arbeidstijd voordoen, wordt niet geregeld door richtlijn 2003/88 en kan geen afbreuk doen aan de daarin vervatte rechten en de daarmee samenhangende doeleinden van rust, ontspanning en vrije tijd, aangezien zij in beginsel tijdens de arbeidstijd wordt uitgeoefend.

Arbeidsduur

Arbh. Brussel, 22 mei 2020, K.G. 2018/AB/424 (Terra Laboris)
Systeem voor het meten van de arbeidstijd: het Hof herinnert aan de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende de verplichting van een werkgever om in een onderneming een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem voor het meten van de arbeidstijd van elke werknemer op te zetten, een verplichting die voortvloeit uit richtlijn 2003/88/EG en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Loon

Hof van Beroep Antwerpen, 7 januari 2020 (B. Mariscal)
Verjaringstermijn en roerende voorheffing: dit arrest is van zuiver historisch belang, aangezien het een periode vóór 2011 betreft. Het maakt het mogelijk om de balans op te maken van een onderwerp dat tot nu toe veel inkt bevatte. De wet van 28 december 2011 heeft het probleem opgelost. De verjaringstermijn is vijf jaar en gaat in op 1 januari van het jaar waarin de roerende voorheffing is betaald. De nieuwe verjaringstermijn is van toepassing op de betaalde bronbelasting vanaf 1 januari 2011.

Discriminatie

Arbrb. Brussel, 29 april 2020, A.R. 18/2.253/A (Terra Laboris)
Het dragen van de sluier in de openbare diensten: In een vonnis van 29 april 2020 herinnert de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel eraan dat het beginsel van de neutraliteit van de overheidsdiensten in het Belgische recht een genuanceerde invulling krijgt.

Arbrb. Brussel, 2 maart 2020, K.G. 2019/AB/597 (Terra Laboris)
Vakbondsovertuiging: het Hof oordeelde dat het toelaatbaar is om de stopzetting te bevelen van een handeling of praktijk die is beëindigd als er een risico op herhaling bestaat, en de stakingsrechter kan ook de stopzetting van een discriminerend beleid bevelen.

Sociale zekerheidsrecht

Onderwerping

Cass. 4 mei 2020, nr. S.18.0034.F (Terra Laboris)
Ambtenaar met een opdracht van een deskundige zonder openbaar mandaat in een intercommunale: het Hof verwerpt een beroep tegen een arrest van het Arbeidshof van Bergen, dat op basis van de voorwaarden voor de uitvoering van een opdracht van een gemeenteambtenaar met een intercommunale heeft geoordeeld dat die opdracht niet in het kader van het Statuut was uitgevoerd, aangezien niet was voldaan aan de voorwaarden voor vrijstelling van de belasting.

Sociale zekerheidsbijdragen

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi), 13 februari 2020, A.R. 18/813/A (Terra Laboris)
Bijdrage voor de voordelen: In een vonnis van 13 februari 2020 brengt de arbeidsrechtbank van Henegouwen (afdeling Charleroi) de voorwaarden in herinnering waarin op de toegekende voordelen die niet beperkt zijn tot strikt professionele doeleinden socialezekerheidsbijdragen (en/of solidariteitsbijdragen) kunnen worden toegepast, voornamelijk wat de laptops en het gebruik van een voertuig betreft.

Arbrb. Brussel, 8 mei 2020, K.G. 2017/AB/1.070 (Terra Laboris)
Vrijstelling van bijdragen en motivering: het Hof wijst erop dat de arbeidsrechtbanken in het kader van een beroep tegen een besluit van de Commissie inzake vrijstelling van bijdragen niet onbeperkt bevoegd zijn, aangezien zij de Commissie niet kunnen vervangen, maar dat zij in het kader van hun wettigheidstoetsing kunnen bepalen of de motivering van het besluit voldoet aan de voorwaarden van de wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van de administratieve handelingen.

Ongevallen op het werk

Arbh. Brussel, 4 november 2018, K.G. 2018/AB/704 (Terra Laboris)
Handvest van de sociaal verzekerde: het Hof wijst op het verstrijken van de termijn voor het instellen van een vordering tot vergoeding van de gevolgen van een arbeidsongeval, maar stelt de verzekeraar aansprakelijk voor de niet-nakoming van zijn informatieplicht: het Hof is van oordeel dat er sprake is van een vordering tot schadevergoeding in natura.

Cass. 22 juni 2020, nr. S.18.0017.F (Terra Laboris)
Verzwaring van de nawerking: het Hof verwerpt een beroep tegen een arrest van het Arbeidshof van Luik van 4 maart 2016, dat de ongrondwettigheid van artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 1970 tot vaststelling van de ingangsdatum van de herziening van de uitkeringen in geval van verergering had vastgesteld.

Arbrb. Brussel, 13 mei 2020, K.G. 2017/AB/766 (Terra Laboris)
Invloed van het vroegere statuut: de Rekenkamer aanvaardt een PPI-percentage van 100% (in plaats van de door MEDEX aanvaarde 22%), gezien het bestaan van een vroegere status - weliswaar aanzienlijk, maar die de werknemer in staat had gesteld om zijn arbeidscapaciteit te behouden.

Ziektekosten- en vergoedingsverzekering

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi), 16 maart 2020, A.R 18/1.896/A (Terra Laboris)
Invaliditeits- en Europese coördinatieverordeningen: het Gerecht van eerste aanleg moet de regels van de Europese coördinatie op het gebied van invaliditeit toepassen en herinnert in zijn onderzoek aan het onderscheid dat ter zake wordt gemaakt tussen de zogenaamde "type A"- en "type B"-wetgeving.

Werkloosheid

C. trav. Brussel, 12 februari 2020, A.R. 2018/AB/101 (Terra Laboris)
Voorlopige werkloosheidsuitkeringen: het Hof oordeelde dat een werkloze die recht heeft gehad op een "voorlopige" uitkering, zijn recht op een dergelijke uitkering niet kan laten intrekken op grond van het feit dat hij de RVA niet in kennis heeft gesteld van het besluit om zijn procedure te staken (of van de afwijzing van zijn beroep door de rechter).

Beroepsziekten

Arbrb. Brussel, 13 mei 2020, K.G. 2018/AB/375 (Terra Laboris)
Benzeen: het Hof wijst erop dat in de particuliere sector werknemers die worden blootgesteld aan benzeen of aan producten die benzeen bevatten, worden verondersteld te zijn blootgesteld aan het risico in het geval van beroepen die als schadelijk worden beschouwd.

Cass. 22 juni 2020, nr. S.18.0009.F (Terra Laboris).
Niet-beursgenoteerde ziekte - vaststelling en directe oorzaak: het Hof bevestigt zijn rechtspraak over de definitie van de vaststelling en directe oorzaak van de beroepsziekte waarvoor vergoeding wordt gevraagd in het kader van het "niet-beursgenoteerde" stelsel.

Arbrb. Luik (D.Namen), 28 januari 2020, R.G. 2018/AN/76 (Terra Laboris)
Toepassingsgebied - Personeel van HR RAIL: het Hof wijst erop dat de wet van 3 juli 1967 niet van toepassing is op het personeel van HR RAIL, ongeacht of het gaat om de vergoeding voor een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Gezinsbijslagen

Arbh. 26 maart 2020, R.G. 2019/AM/64 (Terra Laboris)
Gewaarborgde gezinsbijslagen en verblijfsvoorwaarden: het Hof herinnert eraan dat het Hof van Cassatie heeft aanvaard dat de voorwaarde van de verblijfsvergunning in de zin van artikel 1, § 8, van de wet van 20 juli 1971 wordt vervuld door de houder van een inschrijvingsbewijs.

Gehandicapten

Cass. 22 juni 2020, nr. S.18.0086.F (Terra Laboris)
Nationaliteitsvoorwaarde: het Hof verwerpt een beroep tegen een arrest van de Arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Neufchâteau) waarbij de nationaliteitsvoorwaarde bij het onderzoek van het recht op invaliditeitsuitkeringen ten gunste van personen die internationale bescherming genieten, wordt verworpen.

  944