Rechtspraak in sociaal recht – Overzicht augustus 2020

De rechtspraak van augustus becommentarieerd in SocialEye.

Gepubliceerd op 03-09-2020

Gavel

De meeste wetteksten zijn alleen perfect van toepassing met verduidelijking van de rechtspraak.

Daarom selecteren en analyseren specialisten in het sociaal recht in de databank Socialeye elke dag de praktijk van de rechtbanken en tribunalen met betrekking tot het sociaal recht (arbeids- en socialezekerheidsrecht).

Hier volgt een overzicht van de geanalyseerde beslissingen in de maand augustus 2020. Diepgaand commentaar op deze rechterlijke uitspraken is nu beschikbaar op SocialEye.

Arbeidsrecht

Schorsing van de overeenkomst

H.v.J, 25 juni 2020, zaken C-762/18 en 37/19 (A. Mortel)
Periode tussen onrechtmatig ontslag en herplaatsing: elke werknemer heeft recht op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken. Hoe moet in deze juridische context rekening worden gehouden met de periode tussen het ontslag van een werknemer die a posteriori onwettig wordt geacht en dus wordt geannuleerd, en de herplaatsing van die werknemer in zijn of haar baan? Het Hof analyseert een Bulgaarse situatie die van toepassing is op werknemersvertegenwoordigers.

Verbreking van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 10 maart 2020, K.G. 2017/AB/406 (Terra Laboris)
Berekening van de opzeg- en reiskostenvergoeding: het Hof wijst erop dat de door de werkgever georganiseerde reizen om het personeel te belonen, de teams te stimuleren, de motivatie van de werknemers te stimuleren, enz. van belonende aard zijn en in aanmerking moeten worden genomen bij de berekening van de basisvergoeding die wordt gebruikt voor de berekening van de opzeggingsvergoeding.

Cass, 22 juni 2020, S.19.0031.N (G. Jacquemart)
Berekening van de opzeggingsvergoeding en tijdskrediet: het Hof van Cassatie heeft een arrest van 23 november 2018 vernietigd waarbij het Hof van Beroep van Bergen had geoordeeld dat de opzeggingsvergoeding en de aan de tijdskrediet gekoppelde beschermingsvergoeding konden worden berekend op basis van het loon dat overeenkomt met de verminderde arbeidsduur.

Overgang van onderneming

Arbh. Brussel, 10 maart 2020, K.G. 2017/AB/291 (Terra Laboris)
Handhaving van de functie in de tijd: het Hof wijst erop dat het beginsel van goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten als bedoeld in artikel 1134, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek impliceert dat, indien een overplaatsing van personeel naar een nieuwe werkplek (en met dezelfde functie) plaatsvindt tijdens een bedrijfsherstructurering, de handhaving van die functie in de tijd moet worden gewaarborgd.

Sociale zekerheidsrecht

Onderwerping

H.v.J., 16 juli 2020, Zaak nr. C-610/18 (Terra Laboris).
Internationale vervoerders: het Hof herinnert aan de doelstelling van het Reglement voor de coördinatie van de sociale zekerheid, waarbij het verwerpt dat dit kan worden gebruikt door het creëren van zuiver kunstmatige regelingen om de sociale bescherming van werknemers, in dit geval internationale vervoersbestuurders, te verminderen.

Ongevallen op het werk

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 12 februari 2020, A.R. 2018/AU/96 (Terra Laboris)
Overeenkomst niet tegenstelbaar aan de verzekeraar: het Hof herinnert aan de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 136, § 2, vijfde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994: de overeenkomst tussen de schadevergoedingsplichtige en de begunstigde is niet tegenstelbaar aan de verzekeraar zonder diens instemming, wat in de openbare sector ook geldt voor de beslissing van de overheid die de instemming van het slachtoffer bevat.

Arbrb. Brussel, 17 februari 2020, A.R. 2013/AB/717 (Terra Laboris)
Wettelijke rente en subrogatie van AO: In een arrest van 17 februari 2020 brengt het arbeidshof van Brussel de wetswijziging in herinnering die heeft plaatsgevonden door de wet van 8 juni 2008 betreffende de betaling van medische (en daarmee gelijkgestelde) kosten door de verzekeringsinstelling, in afwachting van de tenlasteneming door de schuldenaar van de vergoeding bij een arbeidsongeval, waarbij de ingestelde procedure de betaling van de wettelijke interest erop beoogt.

Ziektekosten- en vergoedingsverzekering

Arbh. Luik (afd. Luik), 22 april 2020, A.R. 2019/AL/115 (Terra Laboris)
Inkomensvoorwaarde en verhoogde tegemoetkoming: In een arrest van 22 april 2020 herinnert het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) eraan hoe het inkomensplafond wordt bepaald dat in aanmerking moet worden genomen om de toekenningsvoorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen te bepalen, bij ontstentenis van referentieperiode.

Arbh. Bergen, 15 januari 2020, A.R. 2018/AM/364 (Terra Laboris)
Informatieplicht in geval van wijziging: het Hof herinnert aan de verplichting om de verzekerde vooraf in te lichten in geval van wijziging van het gezinsinkomen (de echtgenote is ook gehandicapt en mag op medische gronden deeltijds werken), en aan de beperkingen van de informatieplicht die het Handvest aan de verzekerde oplegt.


Werkloosheid

Arbrb. Brussel, 19 mei 2020, K.G. 2018/AB/980 (Terra Laboris)
Dienstencheques: het Hof neemt het reglement over dat van toepassing is op de dienstencheques in het Vlaamse Gewest en onderzoekt, na de inbeslagname van een administratieve boete van 12.500 euro ten gevolge van verschillende inbreuken, de verplichtingen die de onderneming niet is nagekomen, alsook de omvang van de bevoegdheid van de rechter die een dergelijke betwisting in behandeling heeft genomen.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 26 mei 2020, A.R. 2019/AL/645 (Terra Laboris)
Anticumulatiebeding: In een arrest van 26 mei 2020 stelt het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) de vraag nopens de interpretatie van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 in de zin van artikel 53 van verordening nr. 883/2004, namelijk of het een anticumulatiebepaling betreft in de zin daarvan, waarbij het hof eveneens – zonder hierop in dit arrest te antwoorden – de vraag stelt of artikel 53 van de verordening enkel van toepassing is op de anticumulatiebepalingen die worden bepaald door een nationale pensioenregeling.

Beroepsziekten

Arbrb. Luik (afd. Luik), 28 februari 2020, A.R. 2017/AL/309 (Terra Laboris)
Voorwaarde voor toekenning van het pensioen: het Hof herinnert aan het vereiste van een oorzakelijk verband tussen een erkende beroepsziekte en het overlijden van het slachtoffer van die ziekte; een oorzakelijk verband dat door de rechthebbenden moet worden gedragen.

Gezinstoelagen

Arbh. Brussel, 7 mei 2020, K.G. 2019/AB/464 (Terra Laboris)
Verhoogde uitkeringen en samenwoning: het Hof neemt de door het Hof van Cassatie gestelde eisen op het gebied van werkloosheid over en past deze toe op een geschil over een aanvulling op de gezinstoelagen voor een rechthebbende die gedurende een lange periode niet heeft kunnen werken.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 11 mei 2020, A.R. 2018/AL/282 (Terra Laboris)
Aanvullend en feitelijk huishouden: het Hof herinnert eraan dat samenwonen een transversaal begrip in de sociale zekerheid is en dat het socialezekerheidsorgaan in geval van een beslissing tot herziening van een reeds lang aanvaarde situatie die nu voorbij is, moet aantonen dat het, gelet op de toepasselijke wettelijke bepalingen, een gegronde reden had om zijn eerdere beslissing terug te draaien, waarna de sociaal verzekerde volgens het gemene recht moet aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de uitkering waarop hij aanspraak maakt.

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 11 maart 2020, A.R. 2019/AU/5 (Terra Laboris)
Erasmus junior: het Hof bevestigt een arrest van het Arbeidshof van Luik (afdeling Aarlen) dat een weigering van de FOD Sociale Zekerheid om af te zien van de voorwaarde van verblijf in het Verenigd Koninkrijk in het geval van studies die in de Verenigde Staten worden gevolgd in het kader van het secundair onderwijs in België, nietig verklaart.

Zelfstandige

Aanvullende zelfstandige en activiteit in het buitenland: het Hof wijst erop dat het statuut van aanvullende zelfstandige alleen van toepassing is als de andere beroepsactiviteit die wordt uitgeoefend en die aanleiding geeft tot de betaling van bijdragen voor de financiering van de sociale zekerheid, in België wordt uitgeoefend - dit is onderworpen aan de toepassing van de Europese regelgeving inzake de coördinatie van de sociale zekerheid of van internationale verdragen.

Personen met een handicap

Arbh. Luik (afd. Namen), 2 juni 2020, A.R. 2015/AN/156 (Terra Laboris)
Herziening: de Arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Namen) past het Handvest toe in artikel 17, lid 2: zodra een herziening van het recht op uitkeringen voor gehandicapten plaatsvindt, na een eerste beslissing die is bezoedeld door een fout die uitsluitend te wijten is aan de sociale zekerheidsinstelling, is er geen sprake van terugwerkende kracht.

  795