Rechtspraak in sociaal recht – Overzicht april 2020

De rechtspraak van april becommentarieerd in SocialEye.

Gepubliceerd op 05-05-2020

Gavel

De meeste wetteksten zijn alleen perfect van toepassing met verduidelijking van de rechtspraak.

Daarom selecteren en analyseren specialisten in het sociaal recht in de databank Socialeye elke dag de praktijk van de rechtbanken en tribunalen met betrekking tot het sociaal recht (arbeids- en socialezekerheidsrecht).

Hier volgt een overzicht van de geanalyseerde beslissingen in de maand april 2020. Diepgaand commentaar op deze rechterlijke uitspraken is nu beschikbaar op SocialEye.

Arbeidsrecht

Verbreking arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 2 juli 2019, A.R. 2018/AB/278
Compensatoire opzeggingsvergoeding voor een deeltijdse werknemer: In een arrest van 2 juli 2019 herhaalt het arbeidshof van Brussel de bepalingen van titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende huisarbeid, waarbij het verduidelijkt dat deze, zoals vermeld in artikel 119. 1, § 2, niet van toepassing zijn op de werknemers die beoogd worden door de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende telewerk gesloten in de Nationale Arbeidsraad: een telewerker kan dus niet de forfaitaire vergoeding van 10 % van het loon vorderen als terugbetaling van kosten.

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, Chambre 3F, 15 oktober 2019 - A.R. nr. 2018/AL/532 (R. Saintes en M. Strongylos, Elegis)
CAO 109 en verkorte opzegtermijn: het Hof is van oordeel dat de door CAO 109 vastgestelde datum van 31.12.2015, de uiterste datum tot welke de werknemers die onder de voorlopige verkorte opzegtermijn voor een tijdelijke periode vallen, onderworpen zijn aan de regeling inzake onrechtmatig ontslag als bedoeld in hoofdstuk V van CAO 109, op grond van artikel 159 van de Grondwet moet worden nietigverklaard.

Arbeidsrb. Luik (afd. Luik), 16 januari 2020, A.R. 18/2048/A (Terra Laboris)
Dringende reden en overlegging in rechte van een e-mail: de rechtbank wijst erop dat er geen wettelijke bepaling is die de overlegging van een e-mail die regelmatig door de ontvanger ervan wordt ontvangen en aan de rechter wordt meegedeeld met het oog op de bewijsvoering, verhindert.

Arbeidsrb. Henegouwen (div. Doornik), 17 januari 2020, A.R. 18/543/A (Terra Laboris)
Dringende reden en ongepaste handeling: de rechtbank wijst erop dat de dringende reden een onrechtmatige daad moet zijn en dat de begane fout de neiging moet hebben om het wederzijdse vertrouwen van de partijen onmiddellijk en definitief te schaden, hetgeen niet noodzakelijkerwijs het geval is wanneer er sprake is van ongeoorloofd gedrag of ongeoorloofde handeling van een personeelslid.

Arbeidshof Brussel, 8 januari 2020, A.R. 2017/AB/97 (Terra Laboris)
Discriminatie op grond van gezondheidstoestand: het Hof wijst erop dat op het gebied van discriminatie (in casu discriminatie op grond van gezondheidstoestand) het vermoeden van het bestaan van discriminatie in verband met een beschermd criterium dat het slachtoffer moet vaststellen, niet te streng moet worden beoordeeld, omdat anders de doelstelling van de wetgever om de zwakkere partij te beschermen via het systeem van de verdeling van de bewijslast niet zal worden bereikt.

Loon

Arbeidsh. Brussel, 6 februari 2020, A.R. 2017/AB/818 (Terra Laboris)
Discriminatie tussen mannen en vrouwen: Het Hof heeft de regel in herinnering gebracht volgens welke het feit dat de werknemers tot eenzelfde beroepscategorie behoren, bepaald door collectieve overeenkomst, op zich niet voldoende is om te besluiten dat zij hetzelfde werk of werk van gelijke waarde verrichten.

Hvj., 27 februari 2020, zaken C-773/18 tot C-775/18, Land Sachsen-Anhalt (A. Mortier).
Loonregularisering: Een loonregularisatie zoals in casu (percentage van het basissalaris) op basis van een referentiesysteem (berekeningswijze van het basissalaris) dat zelf als discriminerend wordt beschouwd op grond van leeftijd, brengt correlatief een verschil in behandeling op grond van leeftijd met zich mee. Dit kan echter worden gevalideerd indien het gerechtvaardigd wordt door de bekommernis om te waarborgen dat ambtenaren en rechters een bezoldiging ontvangen waarvan het bedrag overeenkomt met het belang van de functies die zij uitoefenen en het evenredig is met het nagestreefde doel.

Arbeidshof Brussel, 18 december 2019, A.R. 2017/AB/243 (Terra Laboris)
Fout in de identificatie van de verweerder: in een arrest van 18 december 2019 brengt het arbeidshof van Brussel de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie in herinnering betreffende de vraag: indien de ‘juiste verweerder’ niet in het geding is, is de rechtsvordering onontvankelijk. Het betreft geen geval van nietigheid in de zin van de artikelen 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek.

Arbeidsrb. Luik (div. Luik), 28 februari 2020, A.R. 19/425/A (Terra Laboris)
Statuut van de overheidsinstelling: de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik) wijst een verzoek om achterstallige bezoldiging van een beheerder van een overheidsinstelling af, tegen het decreet van het Waalse parlement van 28 maart 2018, dat een maximum stelt aan de jaarlijkse bezoldiging van de overheidsadministrateurs.

Overgang van onderneming

Arbeidsh. Brussel, 5 november 2019, A.R. 2017/AB/807 & 2017/AB/864 (Terra Laboris)
Toepassing in de banksector: Bij arrest van 5 november 2019 neemt het arbeidshof van Brussel, dat de beginselen toepast die door het Hof van Justitie zijn uitgewerkt in zijn arrest FRANCISCO HERNANDEZ van 10 december 1998, aan dat er sprake is van een conventionele overgang van onderneming wanneer een onderneming die een beroep deed op een andere voor de exploitatie van een activiteit, beslist om een einde te maken aan de overeenkomst met die onderneming en deze werken voortaan zelf te verzorgen.

Hvj. 26 maart 2020, aff. C-344/18 (A. Mortier).
Overgang van een gesplitste onderneming tussen meerdere cessionarissen: om de belangen van de werknemer en die van de cessionarissen met elkaar in evenwicht te brengen, is het Hof van oordeel dat de overdracht van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ten aanzien van elk van de cessionarissen plaatsvindt naar evenredigheid van de door de werknemer uitgeoefende functies. De werknemer blijft echter vrij om zich te beroepen op de beëindiging van zijn overeenkomst op initiatief van de overgeplaatste personen indien hij vaststelt dat een dergelijke verdeling van zijn overeenkomst leidt tot een verslechtering van zijn werkomstandigheden.

 

Sociale zekerheidsrecht

Algemeen

Hvj., 12 maart 2020, C-769/18 (Terra Laboris)
Begrip "socialezekerheidsprestatie": het Hof van Justitie van de Europese Unie herinnert terecht aan het begrip ‘socialezekerheidsprestatie’, waaraan het belangrijke ontwikkelingen toevoegt betreffende de criteria voor het in aanmerking nemen van soortgelijke feiten die zich hebben voorgedaan in een andere lidstaat, naar aanleiding van het onderzoek van het recht op een verhoging van het rustpensioen, gelet op de tenlasteneming van een gehandicapt kind.

Onderwerping aan belasting

Arbeidsrb Luik (afd. Luik), 10 februari 2020, A.R. 19/320/A (Terra Laboris)
Overeenkomst van de kunstenaar: de rechtbank van eerste aanleg verklaart een beslissing van de R.S.Z. nietig te verklaren, een beslissing die is genomen op grond van het ontbreken van een ondergeschikte band tussen de werknemer en de organisatie zonder winstoogmerk die hem had ingehuurd.

Ziektekosten- en vergoedingsverzekering

Arbeidshof Brussel, 15 januari 2020, A.R. 2018/AB/548 (Terra Laboris)
Aanvraag bij het Bijzonder Solidariteitsfonds: het Hof herinnert aan de centrale rol van de raadgevend arts van de verzekeraar in het kader van de indiening van een aanvraag om bijstand van het Bijzonder Solidariteitsfonds, gelet op de verplichtingen die het Handvest van de sociale zekerheidsorganen oplegt, met name de artikelen 3, 4 en 11 daarvan.

Werkloosheid

Arbeidshof Brussel, 11 december 2019, A.R. 2015/AB/132 (Terra Laboris)
Goede trouw en terugvordering van uitkeringen:  het arbeidshof van Brussel brengt de verplichtingen van de vennootschapsmandatarissen in herinnering wanneer zij werkloosheidsuitkeringen aanvragen, dit wil zeggen voornamelijk met betrekking tot de informatie aan de RVA, waarbij de criteria van de goede trouw die de terugvordering van de laatste honderdvijftig ontvangen uitkeringen toelaten, onderworpen zijn aan een strikte beoordeling van het bewustzijn van de werkloze van het onverschuldigde karakter van de in het geding zijnde uitkeringen.

Beroepsziekte

Arbeidsh. Luik (afd. Luik), 17 maart 2020, A.R. 2017/AL/692 (Terra Laboris)
De inaanmerkingneming van het vervroegd pensioen bij blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van beroepsziekten: het Hof oordeelt over de inaanmerkingneming van het vervroegd pensioen bij de sociaal-economische factoren die moeten worden beoordeeld bij de vaststelling van blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte: voor het Hof moet deze factor worden geneutraliseerd.

Arbeidsrb. Luik (afd. Verviers), 28 november 2019, A.R.18/213/A (Terra Laboris)
Burn-out in de openbare dienst: in het licht van de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt het Hof opnieuw de voorwaarden vast voor de vergoeding van burn-out, in de sector van de beroepsziekten, in het geval van een personeelslid in de openbare sector.

Gezinsbijslagen

Arbeidsh. Brussel, 22 januari 2020, A.R. 2017/AB/1073 (Terra Laboris)
Eenoudergezinnen: het arbeidshof van Brussel herinnert eraan dat, opdat de toeslag op de kinderbijslag voor een eenoudergezin niet zou worden toegekend, specifieke voorwaarden vereist zijn door artikel 41 van de algemene kinderbijslagwet, waarbij het begrip feitelijk gezin ter zake verduidelijkt werd in de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Hvj, 2 april 2020, C-802/18 (Terra Laboris).
Grensarbeider: het Hof herinnert aan de beginselen van het recht van de Unie: het recht op gezinstoelagen in verband met de uitoefening door een grensarbeider van een activiteit in een lidstaat kan niet uitsluitend worden beperkt tot zijn kinderen, aangezien de kinderen van een echtgenoot waarmee hij geen ouder-kindrelatie heeft, niet kunnen worden uitgesloten voor zover het recht op deze toelagen bestaat voor alle kinderen die in de lidstaat wonen.

Maatschappelijke integratie

Arbeidsrb. Henegouwen (afd Mons), 14 januari 2020, A.R. 18/447/A (Terra Laboris)
Niet-eerbiediging van de rechten van de verdediging: de rechtbank neemt de waarborgen in de regelgeving betreffende het recht op maatschappelijke integratie over wanneer het OCMW overweegt het inkomen uit maatschappelijke integratie in te trekken, waarbij het niet naleven van deze waarborgen leidt tot de nietigheid van de genomen beslissing.

Gehandicapten

Arbeidshof Henegouwen (afd. Charleroi), 22 oktober 2019, A.R. 16/5.221/A en A.R. 19/502/A (Terra Laboris)
Begrip huishouden: het Hof herinnert aan het wettelijk vermoeden van het bestaan van een huishouden op grond van de inschrijving op hetzelfde adres in het nationale register; dit vermoeden kan door de verzoeker worden weerlegd indien hij aantoont dat er geen sprake is van lastenverdeling en samenvoeging van middelen.

 

  432