Programmawet 2016 in het Staatsblad

De Federale Regering heeft de Programmawet (I) van 26 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015. De nieuwste programmawet telt 115 artikels. Die bevatten diverse maatregelen op het vlak van begroting, maatschappelijke integratie, ‘volksgezondheid, sociale zaken en werk’, financiën en energie.Tot de belangrijkste maatregelen van de Programmawet (I)  op het vlak van maatschappelijke integratie, 'volksgezondheid, sociale zaken en werk' en financiën behoren:
 • Maatschappelijke Integratie:
  • wijziging van de voorwaarden voor het behoud van een leefloon (o.a. bij verblijf van de gerechtigde in het buitenland);
  • beperking van het aantal weken verblijf in het buitenland opdat de persoon verder zou kunnen genieten van zijn sociale begeleiding die hem de mogelijkheid geeft opnieuw in de samenleving te worden opgenomen. Het gaat hierbij om de toegang tot opleidingen en tot de arbeidsmarkt in België;
 • Volksgezondheid, sociale zaken en werk:
  • RIZIV: verzekeringsinstellingen worden verplicht om in 2016 te besparen op hun administratiekosten, zoals die voortvloeien uit de toepassing van de ‘formule van de wettelijke parameters’;
  • verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: wijziging referentieterugbetalingssysteem;
  • machtiging aan de Koning om het loon te kunnen wijzigen dat als berekeningsbasis dient voor de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (‘gemiddeld dagloon’) wordt met 1 jaar verlengd;
  • SWT-patronale bijdragen: om de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt verder te ontmoedigen, worden alle percentages van het patronale gedeelte van de bijzondere bijdrage Decava verhoogd met een coëfficiënt 1.25 voor de profitsector en met een coëfficiënt 2.25 voor de non-profitsector. Deze verhoging geldt voor alle nieuwe stelsels die ingaan vanaf 1 januari 2016 naar aanleiding van een tijdskrediet of een opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend na 10 oktober 2015 en heeft betrekking op zowel de profit als de non-profit, alsook op de ondernemingen in moeilijkheden en/of in herstructurering voor zover de erkenning of – voor de ondernemingen in herstructurering – de aankondiging van het collectief ontslag dateert van na 10 oktober 2015;
  • gezondheidszorg: gedurende het kalenderjaar 2016 wordt er geen indexering toegepast op honoraria, tegemoetkomingen, remgelden, remgeldplafonds en prijzen die niet werken volgens het spilindexmechanisme;
 • Financiën:
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag bij werkhervatting: om mensen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) nog meer te stimuleren om het werk te hervatten, stelt de Regering de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die worden toegekend voor periodes van werkhervatting bij een andere dan de vroegere werkgever of van werkhervatting als zelfstandige, vrij van inkomstenbelasting (vanaf aj. 2016);
  • vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen: verduidelijking termijn van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
De verschillende maatregelen van de ‘programmawet (I) van 26 december 2015’ hebben elk hun specifieke datum van inwerkingtreding.

Programmawet (I) van 26 december 2015, BS 30 december 2015.

Gepubliceerd op 05-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  59