Praktische leidraad ontslag onder het eenheidsstatuut

Zopas verscheen in de reeks Tewerkstellen Topics het boek “De Ontslagregels onder de Wet Eenheidsstatuut (WES): toepassingsvragen”, van de hand van Olivier Wouters en Arnout Crauwels, beiden advocaat bij het kantoor Claeys & Engels. Hierin bespreken de auteurs de uitgebreide rechtspraak die ze hebben doorploegd. Daarnaast brengen ze de standpunten van de administraties, zoals de FOD WASO, de RSZ en de RVA mee in kaart. De auteurs wijzen ook op wetswijzigingen die intussen zijn gebeurd. Het boek vormt daarmee een up-to-date praktische leidraad.

We spraken met de auteurs over hun publicatie.

Gepubliceerd op 28-07-2020

Hoe evalueren jullie de WES na jullie analyse?

Arnout Crauwels: “De WES heeft de belangrijke verdienste dat eindelijk een stap gezet werd om de ontslagregels tussen arbeiders en bedienden gelijk te trekken. We hebben echter vastgesteld dat de wettekst niet altijd overeenstemt met de wil van de wetgever, zoals die blijkt uit de parlementaire voorbereiding. Er zit soms wat contradictie in, die dan in de voorbije jaren door de rechters uitgeklaard moest worden. Dat blijkt uit de uitgebreide rechtspraak die we hebben geanalyseerd, zowel die van de arbeidsgerechten als van het Grondwettelijk Hof. We begrijpen dat de wet destijds tot stand kwam als een delicaat compromis tussen de sociale partners, maar dit lijkt ons bij uitstek een extra reden om zorgvuldiger om te gaan bij het opstellen van de wettekst zelf, maar dit is dus helaas niet steeds gebeurd.”

engels-152019
© Wouter Van Vaerenbergh

Waarover gaat de meeste rechtspraak die jullie analyseerden?

Olivier Wouters: “Er bestaat intussen al heel wat rechtspraak, hoofdzakelijk over de zogenaamde “dubbele fotoregeling”, de overgangsbepalingen voor arbeidsovereenkomsten die gestart waren vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Het gaat in de eerste plaats over de vraag of de overgangsregeling in bepaalde feitelijke gevallen überhaupt van toepassing is. Daarnaast is er veel rechtspraak over de vraag hoe in het kader van de overgangsregeling omgegaan moet worden met opzeggingsclausules en proefbedingen die nog vóór 1 januari 2014 rechtsgeldig aangegaan werden. Voorts bestaat ook veel rechtspraak over de regeling over outplacement. Aangezien een groot deel van de rechtspraak die we aanhalen in deze publicatie, niet publiek beschikbaar is, hebben wij er bewust voor geopteerd om relevante passages in extenso te citeren zodat deze ook nuttig gebruikt kunnen worden.”

Jullie bespreken in het boek ook uitgebreid de regeling van de opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Arnout Crauwels: “Inderdaad. De WES voerde een belangrijke nieuwigheid in, met name de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te zeggen in de eerste helft van de duurtijd van de arbeidsovereenkomst. De invoering van deze beëindigingsmogelijkheid hield in feite verband met de afschaffing van de proefperiode vanaf 1 januari 2014. We zien dat veel werkgevers daarom opteren voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Omdat echter niet alle voorwaarden met betrekking tot deze opzeggingsmogelijkheid even duidelijk beschreven zijn in de wet, stellen wij in de praktijk nogal wat toepassingsvragen vast die we in het boek in kaart hebben gebracht."

Jullie bespreken in het boek ook nog andere zaken dan de rechtspraak?

Olivier Wouters : “Dat klopt. De WES bevat immers ook een aantal begeleidingsmaatregelen, waarvan sommige momenteel nog steeds dode letter blijven. Denken we maar aan de regeling rond de zogenaamde inzetbaarheidsverhogende maatregelen. Daarnaast behandelen we enkele andere praktische toepassingsvragen die de WES heeft doen rijzen. We bespreken ook de wetswijzigingen die intussen plaatsvonden (zoals bijvoorbeeld die over de nieuwe opzeggingstermijnen, of de versoepeling van de regels inzake outplacement voor werknemers die dit niet kunnen volgen omwille van hun medische toestand). We verwijzen ook naar standpunten van de administraties, zoals de FOD WASO, de RSZ en de RVA. Op die manier hopen we dat het boek ook een up-to-date handleiding kan zijn om de WES met kennis van zaken toe te passen in de praktijk.”

  528