Plan voor de strijd tegen sociale dumping en sociale fraude

bouwDe Ministerraad heeft afgelopen vrijdag een batterij extra maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen sociale dumping, op initiatief van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, en Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude. Deze maatregelen moeten extra opbrengsten genereren van 25 miljoen euro in 2016 en 50 miljoen euro in 2017.


 

Er moest snel gehandelde worden om met name de bouw- ende transportsector te helpen die vandaag worden geconfronteerd met een crisis zonder voorgaande. In de bouwsector zijn in de jaren 2013 en 2014 13.222 jobs verloren gegaan en hebben 81% van de bouwondernemingen een opdracht verloren aan een buitenlandse onderneming. Als de situatie niet snel wordt beheerst, zullen er nog eens 16 000 jobs  verloren gaan in de sector in de komende 3 jaar.

Daarom hebben Willy Borsus en Bart Tommelein voorgesteld om te handelen op drie vlakken.

Hervorming en versterking van de inspectiediensten

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal worden gereorganiseerd: verbetering van de visie, coördinatie van het werk, bepaling van doelstellingen en massale aanwerving van controleurs (wat de controlemogelijkheden quasi zal verdubbelen) vormen er de hoekstenen van. Voor alle inspectiediensten samen zullen er immers 96 extra inspecteurs en ontvangers worden aangeworven, waardoor het aantal gerichte controles gevoelig zal kunnen worden opgevoerd. Voortaan zullen de controles op sociale dumping massaal en gericht zijn.

De samenwerking met de lokale politie zal ook versterkt worden. De lokale politie zal worden gevraagd om de inspectiediensten  te informeren over elke abnormale situatie die een lokale politieagent vaststelt met indicaties zoals:

  • verblijf op de werf;
  • werk tijdens het weekend of buiten de normale werkuren;
  • enz.

Strijd tegen de schijnzelfstandigheid en meer proportionele boetes

Naast de illegale detachering van loontrekkenden, zijn er ook steeds meer EU-onderdanen die in België werken onder schijnstatuten, in de hoedanigheid van schijnzelfstandige, meewerkende vennoot … Daarom zal de wet op de aard van de arbeidsrelaties worden herzien, zullen de administratieve boetes in geval van fraude versterkt worden, zal er een verplichte aansluiting worden opgelegd voor de aanvang van een activiteit als zelfstandige en zal de grensoverschrijdende invordering van sociale bijdragen worden verbeterd.

Het systeem van  sancties zal worden hervormd opdat de administratieve boetes verhoogd worden in de situaties waar fraude in het spel is, maar verlaagd worden voor zij die te goeder trouw een fout hebben gemaakt.

Uitvoering van de plannen voor loyale concurrentie en uitbreiding van het meldpunt

Het aangiftesysteem Limosa voor buitenlandse werknemers zal worden versterkt. De wet op de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden zal eenvoudiger toepasbaar worden gemaakt op buitenlandse ondernemingen (door bepaalde niet-betaalde uitkeringen in het land van oorsprong te beschouwen als sociale schulden, zal de subsidiaire aansprakelijkheid meer worden toegepast).

Een laatste as van het plan, zal gericht zijn op de uitvoering van de plannen voor de bouw-, transport- en taxisector en op de opvolging van het meldpunt sociale fraude.

Bron:  Persbericht Willy Borsus van 22 april 2016

TEWTOP14001Ook interessant voor u:

Het boek 'Werknemer of zelfstandige? De kwalificatie van de arbeidsrelatie', verschenen in de boekenreeks 'Tewerkstellen Topics'. De auteur, Gerrit Van de Mosselaer, is jurist en beleidsmedewerker bij de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid.

Meer informatie vindt u op onze webshop.

Gepubliceerd op 27-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  129