Pensioencongres 2016: de impact van pensioenhervormingen op mijn onderneming

Pensioencongres 2016De Belgische bevolking veroudert waardoor de pensioenen steeds meer onder druk staan. Om het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te beperken, heeft de overheid de pensioenleeftijd opgetrokken en worden systemen van vervroegd vertrek uit arbeidsmarkt herzien. Deze pensioenhervormingen hebben een grote impact op het eindeloopbaanbeleid van zowel kleine als grote ondernemingen. 

Het Pensioencongres 2016 beantwoordt al uw vragen over de huidige stand van zaken, geeft een inschatting van de te verwachten evoluties en biedt interessante juridische en fiscale tips en tricks aan. Het congres is onmisbaar voor hr-managers en –medewerkers en voor juristen, advocaten, fiscale en financiële adviseurs, verzekeringsmakelaars,...

Emmanuel Plasschaert, partner bij het internationale advocatenkantoor Crowell & Moring in Brussel, is één van de topspecialisten die op het pensioencongres een boeiende sessie zal leiden. Hij zal dieper ingaan op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. “In ons pensioenstelsel worden de pensioenen gefinancierd door de werkende bevolking. Maar wanneer de groep inactieven toeneemt, ontstaat er een spanning. Momenteel zijn er in de Europese Unie 4 actieven per gepensioneerde. Volgens het rapport ‘On Ageing 2015’ van de Europese Commissie zal dat cijfer tegen 2060 evolueren naar slechts 2 actieven per gepensioneerde. Het hele pensioenlandschap is dus in beweging. Met het congres willen we de vele vragen die hierrond rijzen, beantwoorden in één dag.”

Evolutie: volledige herberekening van onze pensioenen
Op dit moment worden de belangrijkste ingrepen geïmplementeerd en staan geen nieuwe zaken op stapel. “Op langere termijn verwacht ik wel dat de wijze waarop onze pensioenen berekend worden, herbekeken zal worden. Denken we maar aan het herberekenen van de carrière, het pensioen met punten waarbij werknemers, zelfstandigen en ambtenaren gedurende hun loopbaan punten verzamelen op basis van het aantal gewerkte jaren, het loon en het arbeidsregime en die op het einde van de loopbaan omzetten in een pensioen, en de convergentie van de pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Ik verwacht ook dat de pensioenleeftijd verder opgetrokken wordt en dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op middellange termijn zal uitdoven,” aldus Emmanuel.


Uitdaging: mensen langer aan het werk houden 
“We staan voor de uitdaging om mensen langer aan het werk te houden. De uitdaging voor de overheid bestaat erin om een klimaat te creëren waarin mensen langer blijven werken. In de bedrijfswereld worden nu redelijk wat mensen tussen 55 en 60 jaar ontslagen omdat hun loonkost te hoog is.  Verloning zou daarom beter niet meer in verband staan met anciënniteit, althans zou deze factor veel minder moeten meespelen bij het bepalen van het loon.  Oudere mensen zullen ook zelf hun steentje moeten bijdragen en hun manier van werken bijschaven, flexibel zijn en bereid zijn zich om te scholen.
De uitdaging voor de bedrijven ligt er dan weer in om toegevoegde waarde te creëren voor deze medewerkers en om de juiste (loon)elementen aan te bieden zodat ze graag langer aan het werk willen blijven.”

Grote impact op bedrijven
“De impact van pensioenherzieningen op ondernemingen is groot,” zegt Emmanuel. “Het pensioen van werknemers is natuurlijk niet rechtstreeks de verantwoordelijkheid van ondernemingen. Maar werknemers gaan bij wijzigingen wel steevast te rade bij hun hr-manager die ze zien als specialist in de materie.  Iedere wijziging van het pensioenenstelsel beïnvloedt bovendien het eindeloopbaanbeleid van ondernemingen. En wanneer de staat minder pensioenlast op zich neemt, verwachten werknemers een compensatie of op zijn minst meer pensioenzekerheid via hun werkgever.”

DB2P in 2016: toegankelijk voor aangeslotenen?
De Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) bevat gegevens over alle Belgische en buitenlandse “tweedepijlerpensioenen”: de voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

De databank stelt alle nodige informatie om de DB2P-aangiftes te verrichten ter beschikking van de aangevende entiteiten (verzekeraars, pensioenfondsen, sectorale inrichters). Werkgevers kunnen toegang krijgen tot de databank om de gegevens van hun pensioendossiers te raadplegen en, indien nodig, er op te reageren. 

In de loop van 2016 zouden ook de aangeslotenen bij de pensioentoezeggingen hun opgebouwde rechten kunnen raadplegen in de databank en er hun eventuele ‘vergeten’ pensioenrechten in kunnen opsporen.

Groepsverzekering in 2016: daling rendementsgarantie 
De groepsverzekering is zowel voor werknemers als werkgevers erg interessant, maar het systeem staat onder druk. “Vandaag bedraagt het wettelijk gegarandeerd rendement op groepsverzekeringen 3,25% op de werkgeversbijdragen en 3,75% op de werknemersbijdragen. Uiteindelijk zijn het de werkgevers, en niet de verzekeraars, die het aanvullend pensioen van hun werknemers moeten garanderen als de verzekeraar het beloofde rendement niet kan uitkeren. Wanneer het beloofde rendement bij het einde van de professionele loopbaan niet gehaald is, kan de werknemer m.a.w. zijn werkgever aanspreken om het openstaande saldo bij te passen.

Tot nog toe konden verzekeraars het beloofde rendement steeds waarmaken. Maar vandaag is de situatie anders omwille de aanhoudende lage wettelijke intrestvoet. Er wordt gevreesd dat werkgevers effectief zullen moeten bijpassen. Dit zorgt uiteraard voor een meerkost waardoor het aanbieden van een groepsverzekering plots niet meer zo aantrekkelijk is en voor veel onzekerheden zorgt. Onder druk van de regering hebben de sociale partners op 15 oktober 2015 een akkoord bereikt om een aantal zaken bij te sturen. Zo zou er vanaf 2016 een variabele rente worden ingevoerd met een gegarandeerd minimum van 1,75%.  Voor stortingen van vóór 2016 zouden de bestaande percentages behouden blijven. 

Zo lijkt één van de belangrijke uitdagingen in het kader van groepsverzekeringen - het financieel haalbaar houden van dit systeem voor bedrijven – opgelost, maar andere problemen stellen zich nog. Denken we maar aan het transparanter maken van deze erg technische materie voor medewerkers,” vertelt Emmanuel.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: naar een uitdoving 
Emmanuel verklaart: “Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, was oorspronkelijk bedoeld om oudere werknemers plaats te laten maken voor de talrijke nieuwe werknemers. Het had vele voordelen, in het bijzonder voor de betrokken werknemers aangezien zij naast hun werkloosheidsuitkering een bedrijfstoeslag ontvingen ten laste van hun voormalige werkgever tot en met hun 65ste. Voor werkwillige SWT’ers was het systeem in het bijzonder interessant aangezien, in tegenstelling tot wat jaren het geval was, opnieuw aan het werk gaan met behoud van de bedrijfstoeslag mogelijk bleef. Ook voor bedrijven was het interessant omdat de sociale zekerheidsbijdragen op die bedrijfstoeslag lange tijd voordeliger waren dan deze op loon. (Dit is nu niet langer meer het geval, buiten in een aantal uitzonderlijke gevallen). Het was daarnaast ook een interessante tool voor bedrijven in herstructurering en werd steevast opgenomen in het sociaal plan. 

Maar het systeem is erg duur voor de overheid en het heeft bovendien eigenlijk nooit haar doel bereikt.

Met ingang van 1 januari 2015 werd het systeem daarom (nogmaals) grondig gewijzigd en ondertussen verder uitgewerkt en ingevuld op sectorniveau. De recentste wijzigingen zijn bedoeld om het systeem minder aantrekkelijk te maken en om het via een overgangsperiode geleidelijk aan te laten uitdoven.

Eén van de wijzigingen is dat de SWT’ers nu wel beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt: ze krijgen een begeleidingsplan om actief naar werk te zoeken. De toekomst moet nog uitwijzen hoe dit in de praktijk zal verlopen en welke beslissingen de gewesten concreet zullen nemen om ervoor te zorgen dat de SWT’ers aan hun nieuwe verplichtingen voldoen. Ook de leeftijdsvoorwaarde werd verder verhoogd zodat steeds minder werknemers in aanmerking komen voor SWT.

In het kader van ontslagplanning is het voor bedrijven van belang na te gaan welke werknemers nog in aanmerking komen voor SWT. Tijdens het Pensioencongres wordt dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden en de door werkgevers na te leven procedures.”

Onmisbaar congres
Tijdens het Kluwer Pensioencongres 2016 krijgt u antwoorden op al uw vragen over de pensioenhervorming van topspecialisten in de pensioenmaterie. De dag start met een plenaire sessie waar u een helder beeld krijgt van de visie van minister Daniel Bacquelaine op de pensioenen. Nadien volgt u uw zelf samengesteld programma van workshops.

Het Pensioencongres 2016 is erkend door de fiscale beroepsinstituten en de Orde van Vlaamse Balies. Dankzij het modulaire programma kunt u zelf uw opleidingsprogramma samenstellen.

Meer informatie over het Pensioencongres 2016 van Kluwer Opleidingen vindt u op www.pensioencongres.be 

Wenst u een volledig overzicht van alle opleidingen en seminaries van Kluwer Opleidingen? Surf naar www.kluweropleidingen.be en maak uw keuze uit de 10 rubrieken.

Auteur: Emmanuel Plasschaert is partner van het internationale advocatenkantoor Crowell & Moring in Brussel. Bij Kluwer Opleidingen doceert hij de sessie ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) anno 2016’.

Gepubliceerd op 23-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  69