PC 200 heeft een sectoraal akkoord !

Powered by SocialEye

Binnen PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden is het sectorakkoord voor de periode 2015-2016 bekrachtigd.  

Ter herinnering: het PC 200 vervangt het vroegere PC 218, het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (ANPCB).

Het akkoord respecteert het ontwerp-IPA en de Wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015-2016.

We zetten hierna graag de kernpunten van dit akkoord uiteen, die een invloed zullen hebben op ruim 54.000 ondernemingen, of ruim 450.000 bedienden.

Koopkracht
 
Niettegenstaande de indexsprong en de loonmatigingsmaatregelen van de regering, zullen de bedienden uit het PC 200 jaarlijks een premie van €250 bruto, ontvangen.
Deze premie zal jaarlijks betaald worden in juni, en dit vanaf 2016. Vanaf 2017 zal het bedrag van de premie geïndexeerd worden, volgens het indexatiemechanisme van de sector.

Deze jaarlijkse premie kan worden vervangen door een verhoging van het loon en/of de toekenning van andere bruto- of nettovoordelen (formule: kost gelijk aan bruto-premie + patronale RSZ of 33%); omzetting naar een zgn. ‘gelijkwaardig voordeel’.

Sectoren met bedienden in het PC 200 en met een sectoraal aanvullend pensioensysteem voor arbeiders kunnen de jaarlijkse premie gebruiken voor de financiering van een sectoraal aanvullend pensioensysteem voor hun bedienden mits zij daartoe een cao afsluiten tegen 31 oktober 2015.

SWT (het vroegere brugpensioen)

SWT vanaf 60 jaar – mogelijk tot eind 2017 mits:

 • 5 jaar anciënniteit in de onderneming voor de periode 2015-2017 en
 • mits een loopbaan van 40 jaar voor mannen. Voor vrouwen bedraagt de loopbaanvereiste 31 jaar loopbaan in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017.

SWT vanaf 58 jaar – mogelijk tot eind 2016, mits:

 • 10 jaar anciënniteit in de onderneming voor de periode 2015-2016 en
 • mits 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep.

SWT vanaf 58 jaar, lange loopbaan 40 jaar indien wettelijk vereist.

Tijdskrediet

Bedienden met minder dan 5 jaar anciënniteit hebben recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief (zorg en opleiding, zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging, verzorging zwaar ziek gezins-of familielid, zorg gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar).

Bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit:

 • recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief
 •  voor de hoger onderstreepte motieven kan dit recht worden opgetrokken tot 48 maanden indien CAO nr. 103 die mogelijkheid straks biedt (n.v.d.r. : niettegenstaande regering deze uitbreiding reeds voorzag, hebben de sociale partners binnen de NAR tot op heden de CAO nr. 103 nog niet in overeenstemming gebracht met het KB dat de onderbrekingsuitkeringen regelt).

Landingsbanen 1/5e

 • Behoud van landingsbanen voor werknemers vanaf 55 jaar voor bedienden met een lange loopbaan (35 jaar); in een nachtregime of een zwaar beroep.
 • Voor de overige bedienden : recht op landingsbaan vanaf 60 jaar (wettelijke regeling).
 • Naast de RVA-vergoeding, blijft ook het recht op een aanvullende premie ten laste van het sociaal fonds van de sector, behouden.


 Opleiding

 • de bestaande opleidingscao voor de periode 2015-2017;
 • opleidingsbeleid kan eventueel inhoudelijk of methodologisch worden bijgestuurd in functie van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, zij het zonder bijkomende kosten of verplichtingen voor wat betreft de periode 2015-2016;
 • initiatief inzake de ingroeibanen binnen het bestaande budget van CEVORA;
 • project risicogroepen.

Sociale vrede
 
Verlengen huidige clausule voor de periode 2015-2016

 
Bron: Persberichten BBTK (PC 200: jaarlijkse premie van € 250 bruto) en Unizo (Sectoraal akkoord in het paritair comité 200) van 22 juni 2015.
 

Gepubliceerd op 24-06-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  353