Ontwerp: verzamelwet sociale zaken

De regering heeft een wetsontwerp ingediend houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. Dit zijn de krachtlijnen:

1/ De wetgeving wordt aangepast aan de afschaffing van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart. Denk bijvoorbeeld aan de schrapping uit de lijst van de instellingen van openbaar nut.

2/ De arbeidsongevallenwet wordt aangepast ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het hof oordeelde dat artikel 46, § 1, eerste lid, 7°, d) het gelijkheidsbeginsel schendt.
Het gaat meer bepaald om de vereiste van de schriftelijke ingebrekestelling aan de werkgever, waarbij uitdrukkelijk de mededeling vereist is dat indien de werkgever nalaat de passende maatregelen te nemen, de getroffene of de rechthebbende, bij gebeurlijk ongeval, over de mogelijkheid beschikt een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen.
Het Grondwettelijk Hof heeft problemen met het formalisme dat in dit wetsartikel is opgenomen. De gecreëerde mogelijkheid wordt in de praktijk trouwens niet of nauwelijks toegepast.

3/ Met ingang van 1 januari 2016 neemt de FOD Personeel en Organisatie de taken van de centrale dienst der vaste uitgaven over.
De bestaande RSZ-verjaringstermijn van 7 jaar, die van toepassing is op de centrale dienst der vaste uitgaven, wordt vanaf 1 januari 2016 van toepassing gemaakt op de FOD Personeel en Organisatie, voor wat betreft de opdrachten die ze overneemt van de centrale dienst.

4/ De wet op de jobcreatie heeft een verlaging van de werkgeversbijdragen doorgevoerd. Maar het gaat hier om een regeling voor de werknemers van categorie 1 voor de structurele bijdragevermindering. Nu komt er ook een regeling voor werknemers die behoren tot de categorieën 2 en 3. De Nationale Arbeidsraad (NAR) had zich al uitgesproken over de uitvoering van dit luik van het regeerakkoord.

5/ Een laatste hoofdstuk betreft het Riziv. Het gaat onder andere om wijzigingen aan het begrip van gerechtigde in de uitkeringsverzekering en aan een aantal uniforme begrippen met betrekking tot arbeidstijdsgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid. Men heeft het over aanpassingen ‘naar aanleiding van verschillende recente arbeidsrechtelijke evoluties’.

We noteren tot slot een wijziging van de datum van inwerkingtreding van de maatregel die voorziet in de schorsing van de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de gerechtigden die het voorwerp uitmaken van een detentiemaatregel.
 

Wetsontwerp nr. 1.722 van 18 maart 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Gepubliceerd op 25-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  85