Occasioneel telewerk: een antwoord op uw vragen

Telewerk dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd wordt reeds sinds geruime tijd wettelijk geregeld. Met de invoering van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (“de Wet Peeters”) bestaat er sinds 1 februari 2017 ook een wettelijk kader voor het occasioneel telewerk.

Aan de hand van enkele handige vragen wordt dit kader toegelicht in de nieuwste editie van de Antwoordenpocket. Ook alle andere belangrijke wijzigingen in het kader van de Wet Peeters werden hierin verwerkt.

Gepubliceerd op 12-12-2017

ria-matthijssens1
Ria Matthijssens
BDO Legal
saskia-lombaerts-bdo1
Saskia Lombaerts
BDO Legal
mieke-van-looveren1
Mieke Van Looveren
BDO Legal
istock_92137575_large

De Antwoordenpocket biedt een antwoord op steeds wederkerende vragen over het arbeidsrecht. Auteurs Ria Matthijssens, Saskia Lombaerts en Mieke Van Looveren van BDO Legal hebben ook dit jaar weer de jaarlijkse update verzorgd en nieuwe vraagstukken mee opgenomen. 

Hierna vindt u een greep uit de vragen in het handboek omtrent het occasioneel telewerk.

Wat wordt verstaan onder occasioneel telewerk?

Het occasioneel telewerk wordt omschreven als het werk dat incidenteel en niet op regelmatige basis gepresteerd wordt, buiten de bedrijfslocatie van de werkgever. Het occasioneel telewerk kan worden verricht in de woning van de werknemer of in elke andere door hem gekozen plaats.

In welke omstandigheden kan de werknemer aanspraak maken op occasioneel telewerk?

De werknemer kan van thuis uit willen werken omwille van overmacht of persoonlijke redenen (bv. jaarlijkse controle bij de tandarts, onderhoud van de wagen enz.) waardoor de werknemer zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitoefenen.

Moet de werkgever het occasioneel telewerk toestaan?

De werknemer die aanspraak wenst te maken op occasioneel telewerk moet dit voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn aanvragen bij zijn werkgever, met opgave van redenen.

De werkgever is niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. De werkgever kan het occasioneel telewerk weigeren omdat bijvoorbeeld de fysieke aanwezigheid van de werknemer vereist is tijdens een specifieke vergadering of dat de aard van zijn functie het gewoonweg niet toelaat. De werkgever moet in ieder geval zijn redenen van de weigering zo snel mogelijk schriftelijk (op papier of elektronisch) ter kennis brengen van de werknemer.

Hoe wordt het occasioneel telewerk georganiseerd?

Belangrijk hierbij is dat u als werkgever een duidelijk kader schept waarin dit telewerk binnen de onderneming mogelijk is.  Voor welke functies en onder welke voorwaarden is occasioneel telewerk mogelijk?  Hoe lang op voorhand en op welke manier moet de werknemer dit aanvragen?  Op welke tijdstippen dient de werknemer sowieso bereikbaar te zijn?  Deze afspraken kunnen worden opgenomen in het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst. 

  790