Nieuwe verzamelwet inzake sociale zaken (W 16/05/2016)

De Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken is op 23 mei verschenen in het Belgisch Staatsblad en bevat de volgende onderwerpen:
  • de wetgeving wordt aangepast aan de afschaffing van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart;
  • de Arbeidsongevallenwet wordt aangepast ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het hof oordeelde dat artikel 46, §1, eerste lid, 7°, d) het gelijkheidsbeginsel schendt. Die passage wordt opgeheven omdat het hof problemen heeft met het vergaand formalisme bij de schriftelijke ingebrekestelling;
  • de bestaande RSZ-verjaringstermijn van 7 jaar, die van toepassing is op de centrale dienst der vaste uitgaven, wordt met ingang van 1 januari 2016 van toepassing gemaakt op de FOD Personeel en Organisatie, voor wat betreft de opdrachten die ze overneemt van de centrale dienst;
  • de wet op de jobcreatie heeft een verlaging van de werkgeversbijdragen doorgevoerd. Het gaat om een regeling voor de werknemers van categorie 1 voor de structurele bijdragevermindering. Nu komt er ook een regeling voor categorieën 2 en 3;
  • een deel van de verzamelwet handelt over het Riziv. Men heeft het over aanpassingen ‘naar aanleiding van verschillende recente arbeidsrechtelijke evoluties’;
  • de responsabiliseringsbijdrage, een bijzondere RSZ-bijdrage, wordt geoptimaliseerd;
  • de bepaling van het referentiejaar voor de beoordeling van de voorwaarden die moeten vervuld zijn om een beroep te doen op het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden, wordt aangepast.

Gepubliceerd op 27-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  56