Ministerraad keurt ontwerptekst inkorting wachttijd voor werk na asielaanvraag goed

businessmanOp voorstel van minister van Werk Kris Peeters gaat de ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, koninklijk besluit van 9 juni 1999, betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

 In het kader van de huidige asielcrisis en de grote toeloop van asielzoekers uit oorlogslanden heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, waarbij de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot loontrekkend werk herleid wordt van zes naar vier maanden. Tot op heden konden asielaanvragers die na zes maanden op hun asielaanvraag nog geen antwoord gekregen hadden, als loontrekkende werken met de arbeidskaart C.

De termijnswijziging naar vier maanden betekent concreet dat wanneer asielaanvragers binnen de vier maanden een negatieve beslissing krijgen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, ze niet in aanmerking komen voor een arbeidskaart C. Wanneer de asielzoekers, binnen deze termijn van vier maanden, wel in aanmerking komen voor deze kaart, kunnen ze werk verrichten tijdens het verdere onderzoek van hun asielaanvraag, ook tijdens het schorsende beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

 Het ontwerp wordt ter handtekening aan de Koning voorgelegd.


  
Bron:  Persbericht Ministerraad 23 oktober 2015

Zie hierover ook ons eerder bericht Asielzoekers al na 4 maand toegang tot arbeidsmarkt.

 Meer informatie over arbeidskaarten kan u vinden in SocialEye, zie onder andere:

TEWTOP15001Een uitgebreide bespreking van de na te leven formaliteiten om buitenlandse werknemers in België tewerk te stellen, vindt u tevens in het boek 'Tewerkstelling buitenlandse werknemers' van Sophie Maes, Martijn Baert en Dries Faingnaert. Meer informatie vindt u op onze webshop.

Gepubliceerd op 30-10-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  47