Minder overheidssteun uit Vlaanderen

piggy bankDe Vlaamse overheid vervangt elke indexeringsformule die gebaseerd is op het indexcijfer van de consumptieprijzen of de gezondheidsindex, door een formule met verwijzing naar de afgevlakte gezondheidsindex.


Daardoor worden álle Vlaamse subsidies, forfaits en andere tegemoetkomingen afgevlakt.


Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies voor armoedebestrijding, gelijkekansenbeheer, integratiebeleid, jeugdzorg, maatschappelijk opbouwwerk, zorgverzekering, geestelijke gezondheidszorg, preventief gezondheidsbeleid, personen met een handicap, buurtdiensten en buurtbanen, interlandelijke adoptie, … of om tegemoetkomingen aan instellingen voor schuldbemiddeling, aan sociale werkplaatsen, aan de culturele sector, aan ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, aan de VRT, enzovoort.


Afgevlakte gezondheidsindex
Voor alle subsidies, forfaits en tegemoetkomingen die uitgaan van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en die gekoppeld zijn aan een prijsindex, moet vanaf nu de afgevlakte gezondheidsindex gebruikt worden.


De afgevlakte gezondheidsindex is – in theorie – het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden.
Maar die index werd op 27 april 2015 geblokkeerd, zodat een indexsprong van 2% mogelijk wordt. De afgevlakte gezondheidsindex van juli blijft dus geblokkeerd op het niveau van maart 2015. Dat is op 100,66 punten.


De blokkering blijft van toepassing tot het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de vier laatste maanden, vermenigvuldigd met een factor 0,98, het niveau van maart 2015 overschrijdt.


Een voorbeeld:

  • Het indexcijfer van de consumptieprijzen van juli 2015 bedraagt 101,01 punten.
  • De gezondheidsindex bedraagt in dezelfde maand 101,37 punten.
  • Het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de voorbije 4 maanden komt uit op 101,25 punten.
  • 101,25 punten vermenigvuldigd met 0,98 geeft 99,23 punten. Dat is ruim onder de afgevlakte gezondheidsindex van maart 2015. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt dus ook in juli nog 100,66 punten.

Met andere woorden, de tegemoetkomingen van de overheid worden niet meer vermenigvuldigd met 101,01 of 101,37 punten als juli de referentiemaand is in de indexeringsformule, maar slechts met 100,66 punten.


De referentiemaand is overigens meestal oktober of november, en de indexering die uit de berekening voortvloeit, gaat gewoonlijk in op 1 januari.

Geen vermindering
De overheid bouwt wel een waarborg in: de toepassing van de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex mag niet leiden tot een daling van de subsidies in de periode tussen 1 april en de referentiemaand.


Sinds 27 april 2015
De Vlaamse overheid laat dit indexeringsbesluit ingaan op 27 april 2015.
Dat is op de dag dat de blokkering van de prijsindex inging.


Ter afronding herinneren we er nog even aan dat er op federaal vlak een gelijkaardige indexeringsformule werd ingevoerd. Eveneens op 27 april 2015: “Voor de lonen, de wedden, de sociale uitkeringen, de toelagen, de premies en de vergoedingen moet in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle eenzijdige beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.”

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen, BS 31 juli 2015.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994, BS 31 december 1993 (hoofdstuk II, afdeling 1 ‘Definitie van de gezondheidsindex en van de afgevlakte gezondheidsindex’van het KB van 24 december 1993).

Carine Govaert

Gepubliceerd op 07-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  64