Mag een gepensioneerde nog bijverdienen?

Een gepensioneerde wil graag wat bijverdienen. Mag u als werkgever zo iemand aanwerven? En waarmee moet u rekening houden?

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 19-03-2018

socialeye vraag en antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Principe

Het is niet verboden dat een werkgever uit de privésector een persoon tewerkstelt die een wettelijk rust- of overlevingspensioen geniet.

Gepensioneerden behouden immers de mogelijkheid om tijdens hun rustpensioen een beroepsactiviteit te blijven uitoefenen (als loontrekkende of zelfstandige), maar wel enkel onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen.

Sinds 1 januari 2013 zijn de meeste gepensioneerden bovendien niet meer verplicht om een voorafgaande verklaring aan de Federale Pensioendienst( FPD) te doen. Die verplichting geldt enkel nog voor een aantal specifieke gevallen. Ook de werkgever is voortaan niet meer verplicht om een dergelijke aangifte te doen.

Toegelaten inkomen

In sommige gevallen mag de gepensioneerde onbeperkt bijverdienen. In andere gevallen mogen bepaalde grenzen niet overschreden worden.

Worden deze grenzen toch overschreden, dan is er een vermindering of zelfs volledige schorsing van het pensioen.

  • Bij een overschrijding met minder dan 100%, wordt het pensioen verminderd met hetzelfde percentage als de overschrijding. Bijvoorbeeld bij een overschrijding van het grensbedrag met 32%, wordt het pensioenbedrag ook met 32% verminderd.
  • Bij een overschrijding met minstens 100%, wordt het pensioen volledig geschorst.

Tabel overzicht grensbedragen vanaf 1 januari 2018

Aard van de uitgeoefende bezigheid Rustpensioen of Rust- en overlevingspensioen jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd Rustpensioen of Rust- en overlevings-pensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of een loopbaan van 45 jaar Overlevings-pensioen na 65 jaar Overlevings-pensioen voor 65 jaar

Werknemer
(brutoberoeps-
inkomsten)

8.022,00
(zonder kind ten laste)

12.033,00
(met kind ten laste)

onbeperkt

23.170,00
(zonder kind ten laste)

28.184,00
(met kind ten laste)

18.677,00
(zonder kind ten laste)

23.346,00
(met kind ten laste)

Zelfstandige of helper
(nettoberoeps-
inkomsten)

6.417,00
(zonder kind ten laste)

9.626,00
(met kind ten laste)

onbeperkt

18.536,00
(zonder kind ten last)

22.547,00
(met kind ten laste)

14.942,00
(zonder kind ten laste)

18.677,00
(met kind ten laste)

Werknemer en zelfstandige
(nettoberoepsink. als zelfst. + 80% brutoberoepsink. andere activiteiten)

6.417,00
(zonder kind ten laste)

9.626,00
(met kind ten laste)

onbeperkt

18.536,00
(zonder kind ten laste)

22.547,00
(met kind ten laste)

14.942,00
(zonder kind ten laste)

18.677,00
(met kind ten laste)

Wat bij SWT of brugpensioen?

Opgelet: Het gaat hierboven over de tewerkstelling van een gepensioneerde die een rust- of overlevingspensioen geniet. Voor de hervatting van een beroepsactiviteit van een bruggepensioneerde (SWT’er) gelden andere regels.

Zie hiervoor onder meer Statuut van de bruggepensioneerde – Hervatten van een beroepsactiviteit (Praktische module SocielEye – Partena (F. Verbrugge))

  3167