Loonsverhoging binnen Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) op 1 september 2019

De sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) hebben in juni een ontwerpakkoord afgesloten. Op vlak van de loonevolutie deden ze dat binnen de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% die in 2019 en 2020 beschikbaar is.

In uitvoering van die tekst werden verschillende cao’s afgesloten, onder andere de cao van 1 juli 2019 over koopkracht. Er is sprake van een algemene en een bijzondere regeling.

Gepubliceerd op 27-08-2019

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
istock_45267946_large

Algemene regeling

Vanaf 1 september 2019 worden de sectorale minimumloonschalen verhoogd met 1,1% (zie de barema’s van PC 200 op SocialEye). Ook de reële bruto maandlonen worden verhoogd met 1,1% voor de bedienden van de werkgevers die niet vallen onder de bijzondere regeling (zie verder), tenzij er in de periode 2019-2020 al gelijkwaardige voordelen in koopkracht of effectieve loonsverhogingen werden toegekend.

De algemene regeling is sowieso van toepassing op de werkgevers die alleen bedienden tewerkstellen. Stelt u zowel arbeiders als bedienden tewerk, dan valt u misschien onder de bijzondere regeling (zie verder).

Gelijkwaardig voordeel

De ondernemingen kunnen ervoor kiezen om in plaats van deze loonsverhoging een gelijkwaardig voordeel toe te kennen. De kost voor dit gelijkwaardig voordeel voor de periode van 1 september 2019 tot 31 december 2020 moet even hoog zijn voor de werkgever als wanneer de lonen met 1,1% verhoogd worden (bruto + werkgeversbijdragen).

Procedure

De procedure tot omzetting in een gelijkwaardig voordeel is als volgt:

  • ondernemingen met een syndicale afvaardiging: bedrijfsakkoord sluiten tegen uiterlijk de loonbetaling van september 2019;
  • ondernemingen zonder syndicale afvaardiging: de werkgever informeert de bediende schriftelijk en individueel op het ogenblik van de betaling van het loon van september 2019.

Bijzondere regeling

Daarnaast bevat de cao ook een bijzondere regeling. Bedoeling is om de koopkrachtverhoging ook te gebruiken om de verplichtingen van de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) na te komen. Want vanaf 1 januari 2025 mag er op dit vlak geen onderscheid meer bestaan tussen arbeiders en bedienden die tot eenzelfde ondernemingsactiviteit of dezelfde beroepscategorie behoren.

De bijzondere regeling is van toepassing op de bedienden van werkgevers die op 1 september 2019 zowel bedienden als arbeiders tewerkstellen in dezelfde ondernemingsactiviteit, waarbij de arbeiders genieten van een sectoraal aanvullend pensioen of een aanvullend pensioen op ondernemingsvlak op grond van een opting out of buiten toepassingsgebied, en die geen of een minder gunstige aanvullende pensioenregeling hebben voor de bedienden (vb. PC 121, PC 124, PC 140.01,...).

In dat geval wordt een tijdelijke jaarpremie (volledige referteperiode) en een eenmalige premie (pro rata de prestaties  in de referteperiode) toegekend. Ondertussen hebben de sociale partners van het spiegel-PC de tijd (tot 31 december 2022) om een cao aanvullend pensioen voor de bedienden af te sluiten. Vanaf 1 januari 2021 (en ten laatste op 1 januari 2025) kan men dan de tijdelijke jaarpremie gebruiken voor het aanvullend pensioenstelsel. De betaling van de premie stopt sowieso van zodra de cao in werking treedt.

De tijdelijke jaarpremie en de eenmalige premie zijn niet van toepassing voor de bedienden die op 31 augustus 2019 worden betaald aan het minimumbarema.

Bron: Cao van 1 juli 2019 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden betreffende de koopkracht in het kader van het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van art. 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

  8344