Krachtlijnen ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) 2019-2020

De sociale partners hebben gisteren een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) gesloten voor 2019-2020. In zo’n IPA maken de sociale partners afspraken over de loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens,... voor de komende 2 jaren. Deze afspraken moeten vervolgens verder uitgewerkt worden in cao’s (van de NAR of sectoraal) of in wetten en besluiten.

Gepubliceerd op 27-02-2019

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
handtekenen van een document

Het ontwerp van akkoord bevat afspraken over:

 • de loonvorming (loonmarge en GGMMI);
 • de mobiliteit;
 • vrijwillige overuren en inzetbaarheidsverhogende maatregelen;
 • landingsbanen en SWT;
 • de welvaartsenveloppe;
 • verlenging van bestaande regelingen.

Loonvorming

 • De maximale marge voor loonkostontwikkeling wordt vastgelegd op 1,1% voor de periode 2019-2020. Dit wil zeggen dat, in de privésector, de lonen in deze periode maximum 1,1% mogen stijgen bovenop de gewone baremieke verhogingen en de index. Hoe deze loonmarge ingevuld wordt, zal bepaald worden op sectoraal of ondernemingsniveau.
  Eerder was gezegd dat de sociale partners een marge van 0,8% niet mochten overschrijden. Maar na hevig protest door de vakbonden en een nationale staking, werd de loonmarge herberekend met recentere cijfers.
 • Het minimumloon (cao nr. 43) zou verhoogd worden met 1,1% op 1 juli 2019. De laatste aanpassing bovenop de index dateert al van in 2008. Daarnaast wordt een werkgroep opgericht om tegen 30 september 2019 voorstellen te formuleren voor een aanzienlijke verhoging van het GGMMI.

Mobiliteit

 • Vanaf 1 juli 2019 komt er naast cao 19octies een nieuwe cao met hogere tussenkomst (70%) van de werkgever in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. De cao zal vanaf 1 juli 2020 ook gelden voor woon-werkverkeer van minder dan 5 km.
 • Het derdebetalerssysteem 80/20 wordt verlengd. Hierbij betaalt de werkgever 80% van de prijs van het treinabonnement, en de overheid de overige 20%.
 • De sociale partners bevelen aan om gebruik te maken van de fietsvergoeding (zonder hier een algemene verplichting van te maken) en het mobiliteitsbudget.

Vrijwillige overuren en inzetbaarheidsverhogende maatregelen

 • De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk gaf werknemers de mogelijkheid om maximum 100 vrijwillige overuren per kalenderjaar te presteren (een sectorale cao kan dit plafond optrekken naar 360u). Deze overuren moeten niet gerecupereerd worden, maar mogen meteen uitbetaald worden. Het aantal vrijwillige overuren zou nu opgetrokken worden naar 120 overuren per kalenderjaar.
 • Artikel 39ter van de arbeidsovereenkomstenwet voorziet dat de sectoren een cao moeten sluiten met maatregelen die de ‘inzetbaarheid’ van ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt vergroot. Hiervoor kan maximum 1/3e van de opzegging(svergoeding) omgezet worden.
  De sociale partners zouden nu een interprofessionele regeling uitwerken.

Landingsbanen en SWT

Voor landingsbanen en SWT grijpen de sociale partners terug naar hun gemeenschappelijk akkoord van 18 december 2014.

In dat akkoord werd voorzien dat in bepaalde uitzonderingssituaties (onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, zware beroepen,...) landingsbanen mogelijk blijven voor werknemers die jonger zijn dan 60 jaar. Ook SWT zou in bepaalde situaties mogelijk blijven vanaf 58 jaar.

Welvaartsenveloppe

Bij de verdeling van de welvaartenveloppe wordt de komende 2 jaren vooral gestreefd naar het dichten van de armoedekloof. Daarnaast wordt specifiek gezocht naar oplossingen voor bepaalde behartenswaardige gevallen, zoals de situatie van alleenstaande ouders, zonder dat hierbij nieuwe werkloosheids- en inactiviteitsvallen gecreëerd worden.

Verlengingen

Zoals de vorige keren worden weer een aantal regelingen verlengd:

 • Werkgeversbijdrage van 0,10% voor risicogroepen;
 • De innovatiepremie;
 • De vrijstelling van de startbaanverplichting indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15% voorziet bij risicogroepen;
 • Het derdebetalerssysteem (tussenkomst werkgever openbaar vervoer, zie ook hoger);
 • Behoud van boete voor niet-aanbieden van outplacementbegeleiding op 1.800 euro.

Dit ontwerp van IPA wordt nu voorgelegd aan de achterban van de sociale partners. Pas daarna kan begonnen worden met de verdere uitwerking.

Wordt vervolgd...

Bron: SocialEye News

  1789