Jaarverslag NBB: Toename concurrentiekracht, jobs en koopkracht

Jaarverslag 2015 NBB In haar vandaag gepubliceerd jaarverslag 2015 looft de Nationale Bank (NBB) de inspanningen van de regering ter bevordering van de concurrentiekracht en de werkgelegenheid, die duidelijk reeds hun effect hebben, en de komende jaren pas écht op snelheid komen. Hierbij ondersteunt de toename van de werkgelegenheid in grote mate de toename van het beschikbaar inkomen. Ook biedt de NBB steun voor ‘werkbaar werk’ als beleidsprioriteit en ziet ze een sterke stijging in het aantal private jobs.

Het jaarverslag toont aan dat de aangekondigde begrotingsdoelstellingen niet bereikt zijn. Ondanks de forse daling van de primaire uitgaven daalden de overheidsontvangsten even sterk.
Vooral de ontvangsten van btw en de vennootschapsbelasting vielen sterk terug. De NBB wijst er op dat het wegwerken van het structurele begrotingstekort cruciaal is om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen. Bovendien zal een aangehouden budgettaire discipline leiden tot meer vertrouwen bij de ondernemingen en burgers in dit land, waardoor deze ook meer zullen investeren en consumeren.

Het goed beheer van de overheidsfinanciën is een taak van elke overheid en derhalve van elke deelsector of entiteit.

Wat betreft de vluchtelingenproblematiek benadrukt de NBB dat er bijzondere aandacht moet uitgaan naar kansengroepen die het moeilijk hebben om de opstap naar de arbeidsmarkt te maken, in het bijzonder inwoners afkomstig uit niet EU-landen en laaggeschoolden.

De NBB suggereert in haar jaarverslag een verder aanhouden van de loonmatiging: de loonkosten per eenheid product in de private sector daalden voor het tweede jaar op rij; in 2015 met 0,5 %.
Vooral de daling van de loonkloof wordt positief geapprecieerd door de NBB: de loonkloof daalde van 4,1 % in 2013 tot 1,5 % in 2015, en zou in 2016 licht negatief worden.

Voor de arbeidsmarkt ziet de NBB hoe de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid vruchten plukken van het gevoerd sociaal-economisch beleid van de federale regering:

  • Winst in exportmarktaandeel;
  • Binnenlandse werkgelegenheid met 37.500 (vooral private) jobs vooruit;
  • Daling van het aantal langdurig werklozen;
  • Stijging van 10 % punt sinds 2007 van de werkgelegenheidsgraad +55 jaar; nu op 43,8 %.
  • Toename werkgelegenheid ondersteunt de toename van het beschikbaar inkomen.

Wat betreft de vluchtelingenproblematiek voorspelt de NBB dat de economische effecten van de vluchtelingenproblematiek en het effect op de overheidsfinanciën beperkt zullen blijven, aangezien
deze in de EU niet boven de 0,4% bevolkingstoename zouden uitkomen. Op een ietwat langere termijn kan het effect op de overheidsfinanciën zelfs licht positief zijn, maar dit is afhankelijk van de mogelijkheid tot inschakeling op de arbeidsmarkt. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om de nieuwe vluchtelingen zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te integreren. In een economie met een verouderende bevolking impliceert de toestroom van jonge arbeidskrachten niet enkel uitdagingen; hij biedt vooral kansen. De factoren die de arbeidsmarktintegratie van de nieuwe vluchtelingen kunnen hinderen, zijn immers niet dezelfde als die welke spelen voor allochtonen van de tweede of de derde generatie.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters: “De NBB houdt een aannemelijk pleidooi om volop in te zetten op nieuwkomers en laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. De federale regering sluit zich hierbij aan. Zo heeft de federale regering reeds beslist om asielzoekers al 4 maanden na hun aankomst en registratie in België toegang tot de arbeidsmarkt te verlenen. Als vluchtelingen hier sneller aan het werk kunnen, is dat goed voor hun integratie, het maakt een zelfstandig leven mogelijk, en ze dragen op die manier ook bij aan de sociale zekerheid. Ofwel eindigt het conflict in hun thuisland, en kunnen ze hun talenten gebruiken in eigen land, ofwel blijven ze hier voor langere periode en is het een investering voor onze samenleving.”

De NBB looft ook de pensioenhervorming: de vergrijzingskosten zullen in 2040 teruglopen van 5,8% tot 3,1% en tegen 2060 van 4,2% tot 2,1%. Dit is ingegeven door de combinatie van langer werken en een daling van de uitkeringen aan SWT’ers. “Deze regering is een activeringsregering, maar langer werken is enkel mogelijk als we die job ook werkbaar en wendbaar houden. Dat is niet toevallig een absolute prioriteit binnen mijn beleid als Minister van Werk”, aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

Tot slot waarschuwt de NBB voor de financiering van de taxshift, die niet begrotingsneutraal is. “Er moet verder werk gemaakt worden van de financiering. De reeds vastgelegde, maar nog niet concreet uitgewerkte financieringskanalen, moeten hun volle uitvoering en beslag krijgen. De inkomstenzijde van de begroting verdient dus een zeer gedegen monitoring”, pikt minister van Werk en Economie Kris Peeters in op deze waarschuwing van de NBB.

Bron: Persbericht Kris Peeters

Meer info: Integrale verslag NBB 

Gepubliceerd op 19-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  69