Interprofessioneel akkoord 2017-2018 gepubliceerd

Powered by SocialEye

Akkoord ondertekenenHet kernkabinet is op 2 februari overeengekomen dat het loonakkoord (IPA 2017-2018) van werkgevers en vakbonden integraal uitgevoerd zal worden. De tekst van het akkoord is nu ook officieel gepubliceerd op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Belangrijke punten die ook in de pers uitvoerig aan bod komen:

 • er is in de privésector ruimte voor 1,1 procent loonopslag, bovenop de inflatie (automatische indexering);
 • het ‘brugpensioen‘ voor bepaalde werknemers (uitzonderingsregimes) blijft dit jaar mogelijk op 58 jaar (lange loopbaan, zwaar beroep, bouwvakkers met een medisch probleem), volgend jaar wordt dat 59 jaar.
 • het ‘brugpensioen’ bij herstructureringen kan dit jaar toch nog vanaf 56 jaar;
 • de uitzonderingsregimes voor landingsbanen (vorm van tijdskrediet op het einde van de loopbaan) blijven behouden;
 • de welvaartsenveloppe (vanaf volgend jaar op kruissnelheid 506,8 miljoen euro) werd verdeeld tussen verschillende groepen (laagste pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, vergoedingen voor arbeidsongevallen, leefloon, werkloosheidsuitkeringen); opmerkelijk is de sterke verhoging van de uitkeringen voor ouderschapsverlof voor alleenstaanden met kinderen;
 • er komt een comité dat antwoorden moet formuleren op het probleem van het toenemende aantal burn-outs;
 • de sociale partners engageren zich om een strategie uit te werken rond de digitalisering en de deeleconomie; ook het mobiliteitsbudget staat hoog op de agenda.

Opbouw van het akkoord

1/ Loonnorm (de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 bedraagt 1,1 procent, vastgelegd in een algemeen verbindend verklaarde cao van de NAR).

2/ Welvaartsvastheid sociale uitkeringen en sociale bijstand (bijlage 1 bevat een overzicht en becijfering van de voorgestelde maatregelen; dichten armoedekloof, bijzondere aandacht voor de situatie van alleenstaande ouders).

3/ Verlengingen en lopende dossiers

 • Verlengingen: CAO nr. 114 over medisch brugpensioen, de inspanningen voor risicogroepen, de innovatiepremie, de vrijstelling van de startbaanverplichting bij voldoende inspanningen voor risicogroepen, de overheidstussenkomst bij het 80/20-systeem (woon-werkverkeer via overeenkomst derde betaler), de boete voor het niet-aanbieden van outplacement.  
 • Naast de verlengingen voor de periode 2017-2018 spreken de sociale partners af om de bestaande kadercao’s van de NAR over brugpensioen (SWT) en de landingsbanen aan te passen volgens de afspraken die opgenomen zijn in bijlage 2 (overzichtstabel op pagina 20).
 • De nieuwe kadercao’s gelden voor de periode 2017-2018. Zij zullen gelijktijdig worden afgesloten met de cao die de maximale marge voor de loonkostontwikkeling vaststelt.  

4/ Maatschappelijke uitdagingen

 • Burn-out (bijzonder comité, tegen 1 juli wordt een werkplan opgemaakt);
 • Vereenvoudiging (administratieve formaliteiten, NAR maakt stand van zaken op tegen 31 maart, dan volgen actiepunten en voorstellen);
 • Toekomstgerichte arbeidsorganisatie (NAR onderzoekt tegen 30 juni welke maatregelen en aanpassingen van de arbeidswetgeving mogelijk zijn; soepele organisatie van arbeid én verbetering werkbaarheid en balans werk-privéleven, ook nieuwe arbeidsvormen);
 • Digitalisering en deeleconomie (sociale partners maken tegen 30 juni een eerste diagnose; onder andere impact op economie en arbeidsmarkt én op de eerlijke concurrentie;
 • Mobiliteit (mobiliteitsbudget binnen globale mobiliteitsvisie; sociale partners bekijken tegen 31 maart hoe men dit budget kan uitwerken);
 • Herstructureringen (gemeenschappelijke voorstellen tegen 30 juni);
 • Jongerentewerkstelling (gemeenschappelijke voorstellen tegen 31 maart);
 • Aanwerving en tewerkstelling bevorderen (structurele oplossing voor specifieke sectoren waarin geharmoniseerde opzegregeling en afschaffing van de proeftijd een bijzondere impact hebben).
   

Steven Bellemans

Wolters Kluwer

Bron:  Interprofessioneel akkoord 2017-2018 

Vicky BuelensMeer weten over het interprofessioneel akkoord en de loonnorm?

Dan is de opleiding over de wet wendbaar en werkbaar werk, het IPA 2017-2018 en de loonnormwetgeving iets voor u!

Advocate Vicky Buelens zorgt ervoor dat u weer helemaal mee bent.

Gepubliceerd op 09-02-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  251