Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 2%

Het basisbedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt met ingang van 1 september 2015 met 2% verhoogd, namelijk: van 4.958,09 euro tot 5.057,25 euro.Dit jaarbedrag is opgenomen in de wet op de tegemoetkomingen voor gehandicapten. Men maakt een onderscheid tussen 3 categorieën. Het basisbedrag wordt toegekend aan personen die behoren tot categorie A, de restcategorie. Voor personen die behoren tot categorie B wordt dit bedrag verhoogd met 50%. En voor wie behoort tot categorie C is dat zelfs 100%.De verhoging met 2% komt er dankzij de uitvoering van het akkoord dat de sociale partners in januari 2015 hebben bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe.Het basisbedrag – dat is het maximumbedrag - van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de gezinssituatie:
  • Categorie A: 5.057,25 (6.673,04) euro per jaar;
  • Categorie B: 7.585, 87 (10.009,56) euro per jaar;
  • Categorie C: 10.114,5 (13.346,08) euro per jaar.
De maximumbedragen worden verminderd ten gevolge van de aanrekening van de inkomsten van het huishouden.Een KB van 6 juli 1987 omschrijft de 3 categorieën als volgt:
  • Categorie A (restcategorie): de personen met een handicap die niet behoren tot categorie B, noch tot categorie C;
  • Categorie B: de personen met een handicap die ofwel alleen wonen, ofwel sedert ten minste 3 maanden dag en nacht in een verzorgingsinstelling verblijven en voorheen niet tot categorie C behoorden;
  • Categorie C: de personen met een handicap die ofwel een ‘huishouden’ vormen, ofwel één of meerdere kinderen ten laste hebben.
Een ‘huishouden’ is elke samenwoning van twee personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede of derde graad.De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt in principe toegekend aan:
  • de persoon met een handicap die minstens 21 jaar zijn en op het ogenblik van het indienen van de aanvraag minder dan 65 jaar zijn;
  • van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De algemene arbeidsmarkt omvat niet de beschutte tewerkstelling.
De tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden enkel toegekend indien de betrokkene over onvoldoende inkomsten beschikt.

Koninklijk besluit van 16 september 2015 houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 21 september 2015

Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 1 april 1987 (artikel 6, § 1, eerste lid)

Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 10 september 2013

Koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, BS van 8 juli 1987

Gepubliceerd op 22-10-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  149