Hoe werkt de indexsprong eigenlijk?

Het is evident dat de koopkracht van het loon aangetast wordt, indien het nominale bedrag daarvan langere tijd constant blijft, terwijl de prijzen van de consumptiegoederen stijgen. Om koopkrachtverlies door muntontwaarding tegen te gaan, kan men de lonen koppelen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat maandelijks door het ministerie van Economische Zaken wordt vastgesteld en gepubliceerd. De koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen is niet bij wet voorgeschreven maar wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomsten. Zie hierover: Indexering van het loon.Om de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen te handhaven is de overheid evenwel al verschillende keren tussen gekomen in dit in principe aan de sociale partners voorbehouden domein. In 2015 is de wetgever opnieuw tussengekomen om de loonkostenhandicap van ons land t.o.v. onze 3 buurlanden en belangrijkste handelspartners goed te maken door indexsprong van 2 % te realiseren. Zie hierover: Tussenkomst van de overheid in de indexering van de lonen en Sociale uitkeringen (art. 2 – 3bis KB 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen)
De indexsprong wordt juridisch gerealiseerd door een wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd door de wet van 30 maart 1994. Voormeld besluit heeft kracht van wet. Het wetsontwerp van 13 maart 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid wijzigt het hele hoofdstuk II van dit KB.
Voor de teksten van het IPA 2015–2016 zie volledige tekst in nederlands en volledige tekst in frans.

Gepubliceerd op 29-05-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  60