Heeft een werknemer klein verlet voor de communie van een kind?

Powered by SocialEye

klein verletNaar aanleiding van de plechtige communie van een kind van de werknemer of van een kind van de echtgenoot (of van de wettelijk samenwonende), mag de werknemer volgens de wet afwezig blijven op de dag van de plechtigheid (KB van 28 augustus 1963, art. 2, 8°). Er is ook recht op klein verlet naar aanleiding van het feest van de vrijzinnige jeugd, als dit feest wordt georganiseerd.
 

Valt de dag van de plechtigheid of van het vrijzinnigheidsfeest samen met een zondag, een feestdag of een dag waarop normaal gezien niet wordt gewerkt, dan kan de werknemer  afwezig blijven op de dag onmiddellijk vóór of onmiddellijk nà de gebeurtenis. Volgens de Minister van Werk is dit de gewoonlijke activiteitsdag die in de tijd het dichts bij de dag van de ceremonie gelegen is. Dit betekent dat een werknemer die van maandag tot vrijdag werkt in een klassieke vijfdagenweek, op maandag het recht heeft om van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de plechtige communie of het feest voor de vrijzinnige jeugd op zondag. Hij heeft dus niet het recht om op de vrijdag van de week ervoor van het werk afwezig te zijn. De maandag ligt immers het dichtst bij de dag van de ceremonie.
Collectieve of individuele arbeidsovereenkomsten kunnen wel gunstiger regelingen bevatten.

Wat bij deeltijdse arbeid

De (in)activiteitsdagen waarnaar wordt verwezen, worden bekeken op ondernemingsniveau. Er wordt geen rekening gehouden met het arbeidsregime van de deeltijdse werknemer. Dit betekent concreet dat wanneer de gebeurtenis op een zondag plaatsvindt en in de onderneming van maandag tot vrijdag wordt gewerkt:

  • de deeltijdse werknemer die volle dagen werkt van dinsdag tot donderdag, geen klein verlet kan opnemen;
  • de deeltijdse werknemer die halve dagen werkt van maandag tot vrijdag, één (halve) dag klein verlet kan opnemen op de daaropvolgende maandag.

Het loon voor deze dag staat in verhouding tot het aantal uren dat de werknemer normaal gepresteerd zou hebben.
 

De deeltijdse werknemer met een variabel werkrooster kan een dag klein verlet opnemen indien er prestaties op die dag werden gepland. Is dit niet het geval, dan heeft hij voor het klein verlet wel recht op een forfaitair loon dat overeenstemt met het loon dat de werknemer heeft ontvangen voor de vier weken die de dag klein verlet voorafgaan, gedeeld door het aantal dagen dat er in die periode in de onderneming werd gewerkt.
 

Minimumreglementering

Hierboven wordt de algemene regeling weergegeven. Verscheidene sectoren hebben een gunstiger stelsel. Ook op ondernemings- en individueel niveau zijn afwijkende bepalingen mogelijk.
 

Zo beperken heel wat paritaire comités het klein verlet n.a.v. de plechtige communie en het vrijzinnigheidsfeest niet meer tot de dag onmiddellijk vóór of onmiddellijk ná de plechtigheid, maar bieden zij de mogelijkheid om deze dag vrij vast te stellen in de week vóór of na de gebeurtenis.

U vindt een overzicht van de sectorale afwijkingen bij klein verlet in SocialEye.

Bron: SocialEye 

SocialEye Benefits moduleMeer informatie over de verschillende gebeurtenissen waarvoor u klein verlet kan nemen, kan u vinden in SocialEye:

Klein verlet - Kort verzuim (Praktische module - Partena (F. Verbrugge))

Familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen, burgerlijke opdrachten en gerechtelijke aangelegenheden (klein verlet) (Juridische module, W. van Eeckhoutte)

Klein verlet: overzicht sectorale afijkwingen (thematische fiches)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  245