Feestdagen 2018: leg uw vervangende feestdagen tijdig vast

Volgens de feestdagenwetgeving moeten de feestdagen die samenvallen met een zondag of een voor de onderneming gewone inactiviteitsdag (veelal een zaterdag) vervangen worden.

In 2018 zullen – in de meeste ondernemingen – twee feestdagen voor vervanging in aanmerking komen: de Nationale feestdag (zaterdag) en Wapenstilstand (zondag).

Gepubliceerd op 14-11-2017

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
gebouw-wolken

Een feestdag die op een gewone inactiviteitsdag of een zondag valt, moet vervangen worden door een andere dag waarop in de onderneming «gewoonlijk» wel gewerkt wordt. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag en zal dus ook zo moeten behandeld worden.

De feestdagenwet reikt een aantal regels aan om de vervangingsdag vast te leggen.

Ofwel bestaat er een akkoord over de vervanging van de feestdagen op sectorniveau en worden de vervangende feestdagen vastgelegd in een sectorale cao: deze cao moet evenwel vòòr 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de feestdag vervangen wordt afgesloten worden en ten laatste op deze dag ter kennis gebracht worden van de minister van Werk.

Is er geen sectorakkoord over de vervanging, dan moet de vervanging van de feestdagen via een cascadesysteem op ondernemingsniveau vastgelegd worden:

 • ofwel door de ondernemingsraad;
 • ofwel in onderling akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
 • ofwel in onderling akkoord tussen de werkgever en het personeel;
 • ofwel in individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.

Indien er op geen enkel van bovenvermelde niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag volgend op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Eventueel kan ook overeengekomen worden om de keuze van de vervangingsdag over te laten aan de werknemer net zoals een dag jaarlijkse vakantie.

De werkgever heeft de plicht de uiteindelijke regeling voor het volgende kalenderjaar in de onderneming aan te plakken vòòr 15 december.

Dit zijn de wettelijke feestdagen voor 2018:

 • Nieuwjaar: maandag 1 januari 2018
 • Paasmaandag: maandag 2 april 2018
 • Feest van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018
 • Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018
 • Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018
 • Nationale feestdag: zaterdag 21 juli 2018
 • OLV-Hemelvaart: woensdag 15 augustus 2018
 • Allerheiligen: donderdag 1 november 2018
 • Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
 • Kerstmis: dinsdag 25 december 2018
  764