Ecocheques kunnen nu ook elektronisch

Powered by SocialEye


elektronische ecochequesNa de maaltijdcheques worden nu ook de ecocheques elektronisch. Een extra kaart is niet nodig want ze komen op de betaalkaart van de maaltijdcheques. Papieren ecocheques zijn ook nog altijd mogelijk. Van een definitieve overstap is voorlopig geen sprake.


 

 Ecocheque


De juridische basis voor de uitgifte van elektronische ecocheques werd gecreëerd door een verzamelwet van 20 juli 2015 die de bestaande rechtsgrond voor de elektronische maaltijdcheque heeft uitgebreid tot de elektronische ecocheque. Het systeem is identiek.


De ecocheque is een op de maaltijdcheque geïnspireerd betaalmiddel voor de aankoop van ecologische producten en diensten die opgenomen zijn in een limitatieve lijst bij de CAO nr. 98. Onder bepaalde voorwaarden worden de cheques niet als loon beschouwd en zijn ze vrijgesteld van belastingen. De cheques zijn 2 jaar geldig en kunnen niet tegen geld ingeruild worden.


Voordelen


De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zich al herhaaldelijk uitgesproken over de overstap naar elektronische ecocheques. De voordelen liggen voor de hand:

  • de administratieve vereenvoudiging,
  • de daling van de kosten,
  • het behoud van de doelstelling om de koopkracht te verhogen met een specifiek voordeel,
  • het verdwijnen van het risico bij verlies,
  • de traceerbaarheid van de cheques ...


De erkende uitgevers van elektronische ecocheques zullen het rijksregisternummer kunnen gebruiken om de begunstigden van de cheques eenduidig te identificeren. Uitgevers van zowel papieren als elektronische ecocheques mogen voor beide varianten het rijksregisternummer gebruiken bij de afhandeling van de bestellingen.


Voorwaarden


De NAR had ook een tijdspad uitgestippeld waarbij men vanaf 1 januari 2016 geleidelijk kan overstappen van papieren naar elektronische ecocheques. En dat wordt bevestigd in het nieuwe KB van 16 december 2015. De noodzakelijke aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet treden namelijk in werking op 1 januari 2016.


Het gaat om een aanpassing van artikel 19quater van het uitvoeringsbesluit. In dat artikel somt men de voorwaarden op die gekoppeld zijn aan de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen. Er zijn extra voorwaarden, bovenop de voorwaarden die nu al gelden voor papieren ecocheques.


Eén van die extra voorwaarden betreft de keuze voor ecocheques in een elektronische vorm. Die wordt geregeld via een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Kan dit niet, dan wordt de keuze voor elektronische cocheques geregeld in een individuele schriftelijke overeenkomst. En het is ook vereist dat de elektronische ecocheques uitgegeven worden door een erkende uitgever. Het aantal elektronische ecocheques en het brutobedrag ervan moeten worden vermeld op de loonafrekening.


Het grote verschil met papieren ecocheques is uiteraard de manier van uitbetalen. Elektronische ecocheques worden niet overhandigd aan de werknemer, maar gecrediteerd op een ecochequerekening. Op de rekening worden de cheques opgeslagen en beheerd door een erkende uitgever, zodat de werknemer ze via een betaalkaart kan gebruiken als betaalmiddel.


De erkenningsvoorwaarden en -procedures voor de uitgevers komen aan bod in een apart hoofdstuk dat het KB van 12 oktober 2010 aanpast. Die tekst bevat de voorwaarden en de erkenningsprocedure voor uitgevers van elektronische maaltijdcheques. Let wel, die aanpassingen zijn al in werking getreden op 24 december 2015.

Bron:  Koninklijk besluit van 16 december 2015 tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan, BS 24 december 2015 

Extra informatie: Nationale Arbeidsraad (NAR), advies nr. 1.952 van 14 juli 2015, “Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan”

Auteur: Steven Bellemans

Gepubliceerd op 11-01-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  150