Dit verandert er in mei voor u als werkgever

Nieuwe maand, nieuwe maatregelen. In mei moeten werkgevers met enkele veranderingen rekening houden: enerzijds gaat het om maatregelen die vanwege het coronavirus genomen worden, anderzijds zijn er ook veranderingen die niets met het coronavirus te maken hebben. Amandine Boseret, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een overzicht.

 

Gepubliceerd op 30-04-2020

lightbulb-2692247_1920

Nieuwigheden

Verhoging vrijgesteld bedrag mobiliteitspremie

Vanaf mei verhoogt de RSZ het vrijgesteld bedrag van de mobiliteitspremie van 0,1316 EUR naar 0,1579 EUR. De mobiliteitspremie mag je echter niet verwarren met de mobiliteitsvergoeding (cash for car). Het is een forfaitaire vergoeding voor de verplaatsingskosten van werknemers die geen vaste werkplaats hebben en zich naar verschillende locaties moeten begeven om er te werken. Deze mobiliteitspremie wordt niet in elke sector toegekend.

Verlenging geldigheid cheques

De Nationale Arbeidsraad heeft voorgesteld om de geldigheid van maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die vervallen in maart, april, mei en juni te verlengen met 6 maanden. Ook de sport- en cultuurcheques zouden ze willen verlengen tot en met 31 december 2020 (in de plaats van 30 september 2020). De overheid zal hiervoor echter heel wat regels moeten aanpassen, waardoor een officiële publicatie van die regels in het Belgisch Staatsblad op zich kan laten wachten.

Opschorting sociale verkiezingen mei 2020

De Groep van Tien is tot de conclusie gekomen dat het organiseren van de sociale verkiezingen tijdelijk niet meer mogelijk is. Zij hebben dan ook beslist om deze te schorsen tot het najaar van dit jaar.

Studenten mogen meer uren werken in het tweede kwartaal

De RSZ versoepelt de regel over het aantal uren dat studenten mogen werken. Studenten mogen in de maanden april t.e.m. mei meer uren presteren die niet meetellen voor het contingent van 475 uren voor 2020.

Vrijwillige overuren

Het aantal vrijwillige overuren in kritieke sectoren wordt verhoogd tot 220 uur in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Je werknemers moeten hiervoor een akkoordverklaring ondertekenen. Dit overwerk zou niet tot overloon leiden, maar de bijkomende uren zouden wel vrijgesteld worden van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling is momenteel nog niet bevestigd.

Tijdelijke flexibiliteit voor terbeschikkingstelling van personeel

In principe is de terbeschikkingstelling van personeel enkel mogelijk als er aan strikte voorwaarden wordt voldaan. De regering heeft besloten om de mogelijkheden te verruimen en de procedure tijdelijk te versoepelen. Hierdoor kunnen werknemers uit een bedrijf met onvoldoende werk vanwege de coronacrisis, tijdelijk werken bij een andere werkgever uit een kritieke sector. De voorwaarde is dat er een overeenkomst getekend moeten worden tussen de drie partijen, en dat de werknemer dezelfde loonvoordelen heeft. Deze mogelijkheid is geldig van 1 april tot en met 30 juni 2020.

Asielzoekers in dienst nemen

Asielzoekers die nog geen toestemming hebben gekregen tot asiel, mogen in een kritieke sector werken. De werkgever moet echter zorgen voor de opvang van deze asielzoekers.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Van 1 april tot en met 30 juni is het mogelijk voor werknemers die in kritieke sectoren werken, om meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (minimaal 7 dagen) af te sluiten, zonder het volgen van een speciale procedure.

Cumul van loon en uitkeringen in vitale sectoren

Tot en met 30 juni 2020, kunnen werknemers in tijdskrediet, tijdelijke werkloosheid of zelfs werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) in de vitale sectoren werken terwijl ze 75% van hun uitkering behouden en ook een loon ontvangen van de werkgever in de vitale sector (d.w.z. in de landbouw-, tuinbouw- en bosbouwsector).

Groep van Tien

Ook de Groep van Tien heeft een akkoord bereikt over verschillende maatregelen. Deze maatregelen zijn momenteel nog niet van kracht. Het gaat voorlopig over voorstellen die nog in een wettelijk kader gegoten moeten worden.

Model van quarantaineattest

Als een werknemer in quarantaine geplaatst is, heeft hij recht op tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht. Het modelattest zou alle verwarring vermijden, want er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen (1) de werknemer die arbeidsongeschikt is en een uitkering van het ziekenfonds of gewaarborgd loon kan krijgen, en (2) de werknemer die in quarantaine moet en die een uitkering wegens tijdelijk werkloosheid omwille van overmacht kan ontvangen.

Gelijktrekken van de ziekte-uitkeringen

Je werknemer ontvangt, wanneer hij tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid ziek is door overmacht, een uitkering van het ziekenfonds. Om discriminatie te voorkomen tussen de werknemers die tijdelijk werkloos zijn en de werknemers die ziek zijn, stelt de Groep van Tien voor om de uitkeringen van het ziekenfonds en de werkloosheidsuitkeringen gelijk te trekken, of in elk geval te benaderen.

Verplichte melding door de werkgever

De Groep van Tien wil werkgevers verplichten om hun werknemers op de hoogte te stellen van tijdelijke werkloosheid. In deze melding zouden de volgende zaken staan: 
• periode van tijdelijke werkloosheid;
• de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is.

De werkgever zal wel de mogelijkheid krijgen om tijdelijke werkloosheid te herroepen, zelfs als dat in strijd is met wat er op de melding stond.

RVA stelt corona-ouderschapsverlof voor

De RVA stelt een corona-ouderschapsverlof voor. Het corona-ouderschapsverlof zou voor ouders zijn die sinds minstens één maand werken bij hun huidige werkgever en minstens één kind, jonger dan 12 jaar, ten laste hebben. Dit verlof zou opgenomen kunnen tussen 1 mei tot en 30 juni 2020, en zou niet meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. De werkgever zou wel zijn akkoord moeten geven.

Verlies niet uit het oog dat dit slechts voorstellen zijn, die (nog) niet van kracht zijn.
  529