Dit verandert er in april voor u als werkgever

De voorbije weken werden in het kader van de indamming van het coronavirus verschillende maatregelen doorgevoerd, die resulteerden in eens reeks veranderingen en aanpassingen, ook op de werkvloer. Maar daar blijft het niet bij: de maand april heeft nog enkele andere sociaaljuridische wijzigingen in petto. Leen Smeets, juridisch adviseur bij Acerta, licht ze toe.

 

Gepubliceerd op 01-04-2020

lightbulb-2692247_1920

Verandering verblijfskosten dienstreizen

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex, wijzigen de belastingvrije forfaits die de fiscus aanvaardt als je als werkgever verblijfskosten van dienstreizen in België wil terugbetalen. Deze forfaits werden vastgelegd voor ambtenaren, maar kunnen ook worden toegepast in de privésector voor zover de modaliteiten voor toekenning gelijkaardig zijn als die van de overheid.

Bijvoorbeeld om het verschil te dekken tussen de kosten van een maaltijd in een restaurant en die van een thuis genomen maaltijd wanneer de werknemer meer dan 6 uur van huis weg is en deze maaltijd volledig zelf betaalt.

De volgende bedragen gelden vanaf 1 april 2020:

  • Maaltijdkosten: 17,41 euro/dag
  • Reizende functies: max. 16 x 17,41 euro/maand bij voltijdse prestaties
  • Huisvestingskosten: 130,57 euro/nacht

Opgelet: de RSZ hanteert andere forfaits dan de fiscus.

Coronamaatregelen en uitbreiding Vlaamse aanmoedigingspremie

De Vlaamse aanmoedigingspremie bestond al voor werknemers die tijdskrediet namen of een thematisch verlof voor welbepaalde motieven, maar ook om werknemers tewerkgesteld in ondernemingen die in moeilijkheden verkeren aan te moedigen om vrijwillig deeltijds te gaan werken en zo ontslagen te vermijden. Dit regime werd nu tijdelijk (van 1 april tot en met 30 juni) ook uitgebreid naar werknemers die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die door de coronacrisis moeilijkheden ondervinden en wiens arbeidsduur ten gevolge daarvan verminderd wordt.

Als werkgever moet je een plan opstellen waarin je aantoont dat de omzet, productie of het aantal bestellingen van de maand voorafgaand aan de arbeidsduurvermindering met minstens 20% gedaald is ten opzichte van dezelfde maand het jaar voordien. In dat plan vermeld je ook de arbeidsherverdelende maatregelen en de link met de coronavirusmaatregelen.

De premie geldt voor alle werknemers tewerkgesteld bij een onderneming met uitbatingszetel in het Vlaams Gewest, zowel uit de privésector als uit de socialprofitsector, wiens arbeidsduur met minstens 10% van een voltijdse arbeidsduur verminderd wordt. Voorwaarde is wel dat ze nog minstens 50% van een voltijdse arbeidsduur werken in je bedrijf. Wordt je plan goedgekeurd, dan betaalt de Vlaamse overheid hen gedurende de looptijd van het plan en uiterlijk tot 30 juni een aanvullende premie tussen de 69 en 172 euro (bruto). Hoe ga je tewerk? Dat lees je hier

Uitstel sociale verkiezingen tot november 2020

De sociale partners hebben vorige week beslist om de sociale verkiezingen die zouden plaatsvinden in mei, omwille van de coronacrisis, uit te stellen. Concreet worden alle lopende procedures dus volledig en tijdelijk opgeschort vanaf dag X+36. Een aanplakking van de kandidatenlijsten is daardoor eveneens uitgesteld tot dit najaar.
Bedoeling zou zijn om de verkiezingen te verplaatsen naar de periode van 16 tot 29 november 2020. De Koning moet deze nieuwe data wel nog goedkeuren wat mee zal afhangen van het verdere verloop van de coronacrisis.

In dat geval zou de procedure hervat kunnen worden vanaf 23 september 2020 op procedurestap X+36.
De verkiesbaarheidsvoorwaarden blijven dezelfde als voor de oorspronkelijk geplande verkiezingsdag. Intussen blijven de bestaande overlegorganen verder functioneren tot de nieuwe organen geïnstalleerd zijn. De kandidaten van X+35 blijven beschermd. Er zou ook een nieuwe beperkte occulte periode komen vanaf 36 dagen voor de dag van de herneming van X+36 van de verkiezingsprocedure.

Wanneer er een volledige stopzetting is van de procedure, d.i. wanneer er geen enkele kandidatenlijst werd ingediend, mag deze nu al wel worden vastgesteld. Op die manier kunnen de ondernemingen waar sprake is van een volledige stopzetting deze nu al uploaden op de applicatie van de FOD.
Als de affichering via intranet gebeurde, kunnen ook de werknemers via die weg al op de hoogte gebracht worden van de stopzetting. Worden de documenten aangeplakt in de onderneming, dan moet de werkgever het bericht van stopzetting aanplakken van zodra de werknemers terug normaal kunnen komen werken.

Voor de werknemers die beschermd zijn sinds de sociale verkiezingen van 2016 en geen kandidaat zouden zijn in 2020, zijn de sociale partners overeengekomen om een onderscheid te maken tussen werknemers die tot en met 17 maart 2020 zijn ontslagen en werknemers die na die datum hun ontslag hebben gekregen.
- Voor werknemers ontslagen tot en met 17 maart 2020 zal de beschermingsvergoeding maar worden berekend tot mei-juni 2020, alsof de procedure niet werd opgeschort.
- Voor de werknemers ontslagen na 17 maart 2020 zal de variabele vergoeding berekend worden op basis van dag Y in de nieuwe procedure en de daarop gebaseerde datum van de eerste vergadering van de OR/Comité. 
- Voor de uitzendkrachten die nog minstens 26 dagen moeten werken tussen X en X+77 om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen, moet het aantal gewerkte dagen tussen X en X+35 enerzijds en tussen de nieuwe dagen X+36 en X+77 anderzijds bij mekaar worden opgeteld.
Een en ander moet uiteraard nog worden verduidelijkt zodra een koninklijk besluit gepubliceerd wordt.
  373