De mobiliteitsvergoeding of ‘cash for car’: enkele handige vragen en antwoorden

Sinds 1 januari 2018 heeft de werknemer de mogelijkheid om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor de mobiliteitsvergoeding. Met deze mobiliteitsvergoeding dient de werknemer vervolgens zowel zijn woon-werkverkeer als zijn zuiver persoonlijke verplaatsingen te bekostigen.

 

Gepubliceerd op 26-10-2018

saskia-lombaerts-bdo1
Saskia Lombaerts
BDO Legal
ria-matthijssens1
Ria Matthijssens
BDO Legal
toon-gabriëls-small
Toon Gabriëls
BDO Legal
mieke-van-looveren1
Mieke Van Looveren
BDO Legal
geld laten vallen uit het ene hand en opvangen in het andere

Op vragen in verband met dit topic, evenals op andere steeds wederkerende vragen over het arbeidsrecht biedt de Antwoordenpocket een antwoord. Auteurs Ria Matthijssens, Saskia Lombaerts, Mieke Van Looveren en Toon Gabriëls van BDO Legal hebben dit jaar de jaarlijkse update verzorgd en nieuwe vraagstukken mee opgenomen. 

Hierna vindt u een beknopte weergave van de vragen over de mobiliteitsvergoeding die in het handboek aan bod komen.

Wie komt in aanmerking voor de mobiliteitsvergoeding?

De regeling is momenteel enkel van toepassing op werknemers die effectief over een bedrijfswagen beschikken. Er is echter een wetswijziging op komst op basis waarvan ook de werknemer die niet effectief over een bedrijfswagen beschikt, maar wel hiervoor in aanmerking komt, aanspraak kan maken op de mobiliteitsvergoeding. De werknemer dient gedurende de afgelopen 36 maanden minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt te hebben, waarvan 3 maanden voorafgaand aan zijn aanvraag.

Daarnaast dient de onderneming al minimaal 36 maanden bedrijfswagens toe te kennen voorafgaand aan de invoering van de mobiliteitsvergoeding.

Hoe wordt de mobiliteitsvergoeding berekend?

Het brutobedrag van de mobiliteitsvergoeding is gelijk aan 20% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen die wordt ingeleverd (verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer). Indien de werknemer eveneens over een tankkaart beschikt, dient hij deze tankkaart samen met de bedrijfswagen in te leveren en wordt het percentage verhoogd van 20% naar 24%.

Kan een werknemer verplicht worden om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor cash?

Neen, het systeem van de mobiliteitsvergoeding is gebaseerd op volledige vrijwilligheid, zowel aan de zijde van de werkgever als aan de zijde van de werknemer.

Hoe kan een mobiliteitsvergoeding ingevoerd worden?

Indien de werkgever de mobiliteitsvergoeding wil invoeren, is het aangewezen om enerzijds de voorwaarden op te nemen in een algemene policy en anderzijds de concrete inruiling per werknemer uit te werken in een individuele overeenkomst afgesloten tussen werkgever en werknemer. 

De werknemer die zijn bedrijfswagen wil inruilen, moet dit schriftelijk (per e-mail of per brief) aanvragen. De formele aanvraag van de werknemer en de positieve beslissing van de werkgever om op deze aanvraag in te gaan, vormen een overeenkomst die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen.

  1361