Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie

Er verscheen een boek over concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie, geschreven door Edward Carlier. Naar aanleiding van dit boek heeft de auteur een kort geschreven interview gegeven dat u hier kunt lezen.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Hoe is concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie aan te pakken?

Concurrentie tijdens de arbeidsrelatie is sowieso verboden. Voor wat concurrentie na de arbeidsrelatie betreft, verdient het aanbeveling om, zeker bij gevoelige profielen, de nodige bescherming in te bouwen in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan concurrentiebedingen en bedingen die de afwerving van personeel en cliënteel bemoeilijken. Bepaalde van deze clausules zijn aan strikte geldigheidsvoorwaarden onderworpen. Los daarvan, kunnen bepaalde onachtzame formuleringen bovendien ongewenste gevolgen hebben. De opmaak van deze bedingen dient dus met enige zorg te gebeuren.

Het beteugelen van concurrentie kan via verschillende soorten vorderingen, elk met hun eigen voor- en nadelen. Behoudens waar bepaalde wettelijke grenzen duidelijk werden overschreden, zijn de slaagkansen van deze vorderingen mede afhankelijk van de aanwezigheid van passende clausules in de arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de mogelijke problemen?

Het grootste probleem is vaak de bewijslast. Veel handelingen, ook indien zij tijdens de arbeidsovereenkomst plaatsvonden, gebeurden immers ver buiten het zicht van de (ex-) werkgever. Bij het vorderen van niet contractueel voorziene schadevergoedingen, stelt zich doorgaans ook het probleem van het bewijs van schade en oorzakelijk verband. Niet elk commercieel verlies is ondubbelzinnig aantoonbaar, noch is elk commercieel verlies noodzakelijk veroorzaakt door bepaalde ongeoorloofde acties van (ex-)personeelsleden.

Zijn er zaken die de wetgever kan verbeteren?

Hier en daar zijn de wetteksten onduidelijk of niet op elkaar afgestemd, maar de rechtspraak slaagde er reeds in om in veel gevallen duidelijkheid te scheppen. Daarnaast stelt zich ook de vraag naar de bevoegdheid van de rechter om een arbeidsrechtelijk concurrentiebeding dat niet aan de wettelijke geldigheidsvoorwaarden voldoet, te matigen, eerder dan het automatisch ongeldig te verklaren. Zelfs al zou hier en daar wetgevend worden opgetreden, dan nog zal echter een essentiële rol weggelegd blijven voor de rechtspraak, gezien veel afhangt van feitelijke omstandigheden.

Wat te doen in geval van een inbreuk?

De ‘houder’ van het bedrijfsgeheim kan aan de rechter zowel voorlopige als definitieve maatregelen vragen, zoals de staking van het gebruik van het bedrijfsgeheim, het verbod om te produceren en te commercialiseren, de terugroeping van de goederen of de overhandiging ervan aan een liefdadigheidsinstelling en de vernietiging van onrechtmatige documenten waarin de geheime informatie werd verwerkt. 

Naast een scala aan maatregelen is ook financiële schadeloosstelling mogelijk.

Conclusie

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen probeert een einde te maken aan de onduidelijke, versnipperde en vaak ontoereikende beschermingsmogelijkheden van knowhow, bedrijfsinformatie of technologische informatie in België. Op grond van de nieuwe wet krijgt de houder van een bedrijfsgeheim nu wel een resem heldere maatregelen die op één plaats te vinden zijn.

Tot slot, zal het WVV er nog van komen?

Laat ons hopen dat het Belgische vennootschapsrecht in 2019 alsnog de 21e eeuw kan binnenrollen. Onze ondernemers verdienen een vennootschapsrecht dat hen de tools aanreikt voor een efficiënt en modern ondernemen.

Voorrecht VME

De wetgever verschaft een voorrecht aan de vereniging van mede-eigenaars. Artikel 27 van de Hypotheekwet zegt letterlijk: “De vereniging van mede-eigenaars heeft een voorrecht op de kavel in een gebouw of groep van gebouwen voor de bijdragen verschuldigd met betrekking tot deze kavel. Dit voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar”.

Vergoeding syndicus

Syndici zullen in nieuwe contracten duidelijk de berekening van hun vergoeding moeten opnemen. Niet vermelde prestaties zullen niet worden vergoed, tenzij ze achteraf worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Het is bijgevolg aangewezen om een lijst van forfaitaire prestaties en een lijst van aanvullende prestaties en hun vergoeding op te stellen. Deze regeling is enkel van toepassing op contracten die na 1 januari 2019 worden gesloten en/of verlengd worden.

Buitengewone werken

Het is de taak van de syndicus om buitengewone werken die in de komende jaren te voorzien zijn, op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Ook moet er een begroting worden opgemaakt om deze werken te kunnen realiseren.

Bestel dit boek

  

De auteur

carlier-edward

Edward Carlier is advocaat.

carlier-edward
Edward Carlier
Bert Keirsbilck
Bert Keirsbilck

 

 

  724