Betaald educatief verlof: Vlaamse overheid past één forfait toe bij terugbetaling

De Vlaamse overheid voert één forfait in voor de terugbetaling van een uur betaald educatief verlof. Dit forfait voor de terugbetaling aan de werkgevers wordt vanaf het schooljaar 2014-2015 vastgesteld op 21,30 euro per uur betaald educatief verlof.Op die manier kan de werkgever de loonkosten — dat is het loon en de sociale bijdragen die erop verschuldigd zijn — van werknemers in het stelsel van het betaald educatief verlof gedeeltelijk recupereren. Tot een forfaitair bedrag.Voordien werd het bedrag van de terugbetaling in 2 stappen vastgesteld met:
  • een algemeen maximum forfaitair bedrag enerzijds; en
  • een maximumbedrag naargelang de categorie van de opleiding anderzijds.
Om het budget van het stelsel in evenwicht te houden, kan de terugbetaling aan de werkgever sinds het schooljaar 2007-2008 immers beperkt worden tot een forfaitair bedrag dat verschilt naargelang het type van opleiding.Zo had de Vlaamse overheid met ingang van 1 september 2014 bepaald dat, voor het schooljaar 2014-2015, het forfaitair bedrag per type van opleiding niet meer mag bedragen dan 22,08 euro.Nu kiest de Vlaamse overheid dus voor één forfait. Het gaat om een aanpassing van het KB op het educatief verlof. Met ingang van 1 september 2014.
Zesde staatshervorming
Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd een deel van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid geregionaliseerd, en het educatief verlof is één van die overgedragen bevoegdheden.De gewesten zijn bevoegd voor de regelgeving, de controle en inspectie, de erkenningen van de verloven, het bepalen van de opleidingen die in aanmerking komen, en het aantal uren en de toelagen. Maar de bevoegdheden die te maken hebben met het individueel arbeidsrecht, zoals de specifieke ontslagbescherming, zijn federaal gebleven.Het contact tussen de werkgevers en de administratie gebeurt via de administratie van het gewest.Voor Vlaanderen is dit het contactadres:Departement Werk en Sociale EconomieBetaald Educatief VerlofKoning Albert II-laan 35 bus 201030 Brussel02 553 18 00educatiefverlof@vlaanderen.be

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 29 december 2015

Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 10 augustus 1985 (art. 16bis, §3 van het KB op het educatief verlof)

Gepubliceerd op 15-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  36