Begrotingsmaatregelen: een overzicht

Powered by SocialEye

Charles MichelNa het eerdere uitstel was het afgelopen weekend toch zo ver. Premier Charles Michel stelde zijn beleidsverklaring voor. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste begrotingsmaatregelen voor 2017 met betrekking tot arbeid en sociale zekerheid.

De hervorming van de arbeidsmarkt

De modernisering van de arbeidsmarkt moet mensen toelaten om werk en privé beter te kunnen combineren. Het is ook een kans om nieuwe technologieën beter aan te wenden. De sociale partners blijven een belangrijk aanspreekpunt om deze hervorming te realiseren.

Maar het doel is duidelijk: nieuwe arbeidssystemen moeten meer vrijheid geven, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Annualisering van de arbeidsduur

De 38 uren week blijft bestaan maar wordt vanaf nu berekend op jaarbasis. Het is dus niet zo dat iedereen nu plots 45 uur per week moet gaan werken.
De annualisering moet op ondernemingsvlak of op sectoraal vlak ‘geactiveerd’ worden.

100 vrijwillige en uitbetaalde overuren

Werknemers krijgen ook de keuze om een pakket van maximaal 100 vrijwillige overuren te besteden. Deze uren worden onmiddellijk uitbetaald, mét overloontoeslag.

Vorming

Opleidingen binnen ondernemingen hebben veel toegevoegde waarde. Daarom versterkt het kader om vormingen te stimuleren.

Occasioneel telewerk/glijdende werkuren

Voor onverwachte momenten zoals een doktersbezoek of een afspraak op school moeten werknemers nu verlof nemen. Maar door occasioneel telewerk mogelijk te maken, krijgen werknemers opnieuw meer vrijheid.

Ook de glijdende werktijden passen in dat kader. De werknemer kan zelf het begin en einde van zijn prestaties bepalen.

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De regering zorgt er ook voor dat het arbeidssysteem minder rigide wordt. De verplichting om alle uurroosters stuk voor stuk in het arbeidsreglement op te nemen, wordt geschrapt. Dit is een belangrijke administratieve vereenvoudiging.

Verder kunnen deeltijdse werknemers op hun vraag wijzigingen laten aanbrengen aan hun uurrooster, zonder dat dit aanleiding geeft tot overloon.

De werknemers zullen ook in staat zijn om verlof op te sparen. Als ze dan van job veranderen dan kunnen ze die dagen ook laten uitbetalen. Opgespaarde tijd gaat dus niet langer verloren.

Wet van ‘96

De regering is er de voorbije twee jaar in geslaagd om de loonhandicap weg te werken. Maar nu moeten we ook zorgen dat de arbeidskost niet opnieuw stijgt ten opzichte van onze buurlanden. De wet van ‘96 wordt daarom aangepast.

De indexeringen en baremieke verhogingen van het loon blijven, zoals vandaag, gegarandeerd. Maar de wet wordt aangepast op basis van een tweejaarlijkse bepaling van de loonnorm door de sociale partners of de overheid.

De historische loonhandicap, vastgesteld door de Centrale Raad door het Bedrijfsleven, wordt ook in overweging genomen. Er komt ook een strenger toezicht op de naleving van de wetgeving, met onder andere een nieuwe administratieve geldboete voor werkgevers die de loonnorm overschrijden.

Digitale agenda – e-commerce

De derde hervorming is de digitale agenda en de e-commerce. Er kunnen tienduizenden nieuwe jobs gecreëerd worden in de digitale sector. Maar dat is énkel mogelijk als we ons snel aanpassen.

Daarom wil de regering het wettelijk kader voor nachtarbeid aanpassen.  De mogelijkheid om nachtarbeid in te voeren voor e-commerce-activiteiten wordt in de wet ingeschreven.

Bedrijfswagens

De fiscale behandeling van de tankkaart wordt gewijzigd (voor de werkgevers).
De regering wil ook een vrije keuze invoeren voor de werknemers: een bedrijfswagen, een andere verplaatsingswijze, of nettoloon.
Andere verplaatsingswijzen worden dus aangemoedigd.

Pensioenen

Ook aan de toekomistige generaties wordt de betaling van een pensioen gegarandeerd.
De regering wil de koopkracht verhogen door enerzijds de herwaardering van de laagste pensioenen, en anderzijds door de vermindering van de solidariteitsbijdrage ingehouden op de pensioenen.
Alle werknemers kunnen vrijwillig een aanvullend pensioen opbouwen. De 2e pensioenpijler wordt dus veralgemeend.
De regering legt ook bugettaire enveloppes vast die toelaten rekening te houden met de zwaarte van bepaalde beroepen in de bepaling van de pensioenrechten.

Welzijn /Arbeidsongeschiktheid

Premier Michel wil inzetten op een grotere responsabilisering en betere reïntegratie van langdurig zieken.

Sociale dumping

In 2015 bracht het actieplan sociale fraude en sociale dumping 180 miljoen euro op, een record. De regering blijft ook de Europese initiatieven ondersteunen om de detacheringsrichtlijn te wijzigen.
De regering blijft ook strijden tegen fiscale fraude.
 


Bron:  Regeringsverklaring 

Lees ook ons eerder bericht: Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld 

Gepubliceerd op 19-10-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  51