Asielzoekers tewerkstellen: waar moet u zeker aan denken?

diversityPlopsaland De Panne berichtte recentelijk dat het door zijn aanzienlijke groei moeilijk geschikt personeel vindt en dat vluchtelingen aanwerven wel eens een oplossing kan zijn voor een structureel rekruteringsprobleem. Naast Plopsaland zijn er diverse bedrijven en sectoren die met dit probleem kampen. De lijst aan knelpuntberoepen groeit stelselmatig. Daarnaast kampt België met een demografisch probleem waarbij de komende jaren meer 55-plussers de arbeidsmarkt verlaten, dan dat er jongeren zijn die toetreden. Vluchtelingen die hier willen verblijven, kunnen een oplossing zijn voor deze structurele uitdaging op onze arbeidsmarkt.

Voor werkgevers die deze optie willen bekijken, is er alvast goed nieuws voor wat de wachtperiode tot aanwerving betreft. In november verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit, waarbij de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot (loontrekkend) werk herleid werd van 6 naar 4 maanden. Asielaanvragers die na 4 maanden op hun asielaanvraag nog geen antwoord hebben gekregen, kunnen aan de slag als werknemer met een arbeidskaart C.  Sarah Peeters, Director van Acerta Consult en Joni Dierckx, legal consultant internationale tewerkstelling zetten de zaken op een rijtje voor u.

Arbeidskaart C
Personen kunnen naar België komen om andere dan tewerkstellingsredenen, bijvoorbeeld om asiel aan te vragen, om zich te vervoegen bij familieleden die reeds in België gevestigd zijn, etc.
Wanneer deze personen aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen ze bij de bevolkingsdienst van hun gemeente een verblijfsdocument bekomen om (tijdelijk) in de gemeente te verblijven.
Ook al zijn ze hier in de eerste plaats niet om te werken, toch kunnen zij afhankelijk van de reden van hun verblijf worden tewerkgesteld. Hiervoor moeten zij voorafgaand aan de tewerkstelling een arbeidskaart C aanvragen bij de bevoegde gewestelijke instantie.
In tegenstelling tot een arbeidskaart B, is het hier de werknemer die de arbeidskaart moet aanvragen en niet de werkgever.

Om het even welk werk?
Een persoon met een arbeidskaart C komt in aanmerking voor om het even welke tewerkstelling in loondienst (dus met andere woorden als werknemer).
U kan als werkgever kiezen welke soort van arbeidsovereenkomst u afsluit (voltijds, deeltijds, bepaalde duur, onbepaalde duur, seizoensarbeid…). Deze personen kunnen dan onmiddellijk in dienst worden genomen, zonder extra administratieve verplichtingen.

Geldigheid
De arbeidskaart C geldt voor het hele Belgische grondgebied, ongeacht het gewest waarin ze wordt aangevraagd. De duur van de arbeidskaart is beperkt tot maximum 12 maanden en kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd. De einddatum wordt uitdrukkelijk vermeld op de kaart. De geldigheid van de kaart hangt uiteraard ook samen met de duur van het verblijfsrecht.

Onmiddellijke tewerkstelling
U kan als werkgever iemand die beschikt over een geldig verblijfsdocument en een geldige arbeidskaart C onmiddellijk in dienst nemen, zonder bijkomende administratieve verplichtingen.
Let wel op dat de werknemer tijdig een verlenging van zowel zijn arbeidskaart C als zijn verblijfsdocument opvraagt en deze documenten effectief bekomt. Indien hij of zij niet meer in het bezit is van dergelijke geldige documenten, moet u de tewerkstelling onmiddellijk stopzetten.
Dit sluit naadloos aan bij de verplichting dat u als werkgever, tijdens de volledige duur van de tewerkstelling van de buitenlandse werknemer, een kopie ter beschikking heeft van de verblijfsvergunning alsook de arbeidskaart C.

Voor wie?
Niet iedereen die in ons land verblijft heeft zomaar recht op een arbeidskaart C.
De wetgever heeft een categorie van personen opgelijst die in aanmerking komen voor een arbeidskaart C. Deze lijst bevat ondermeer buitenlandse onderdanen die een asielaanvraag hebben ingediend en 4 maanden na hun asielaanvraag nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) totdat een beslissing wordt betekend (ev. door de Raad voor Vleemdelingenbetwistingen).


 

SOCWEGVoor een uitgebreidere versie van deze tekst, zie Sociale wegwijzer 2015, nr. 19, p 15 e.v.

Het tijdschrift Sociale wegwijzer vertaalt om de twee weken alle nieuwigheden in de sociale wetgeving en loonfiscaliteit naar uw praktijk. Daarnaast wordt regelmatig een stand van zaken opgemaakt van veel voorkomende topics, met boeiende commentaren geschreven door praktijkmensen.
Sociale wegwijzer is een samenwerking van Acerta en Wolters Kluwer: u geniet dus van een dubbele expertise én hebt de zekerheid dat er kort op de bal gespeeld wordt.

Voor meer informatie kan u hier terecht.

Gepubliceerd op 18-01-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  98