Asielcrisis heeft grote impact op arbeidskaarten

stoelenVorig jaar reikte de dienst Economische Migratie  van het Departement Werk en Sociale Economie 27% meer arbeidskaarten uit dan in 2015. Die stevige groei in het Vlaamse gewest is te wijten aan de vluchtelingencrisis, want ze komt bijna volledig voor rekening van de arbeidskaarten C. Dat zijn de vergunningen die worden toegekend aan personen die al in het land verblijven op een andere basis dan tewerkstelling. In die categorie verhoogde het aantal toegekende arbeidskaarten met 47%. Bij de beroepskaarten zien we een gelijkaardig, maar veel kleiner effect.

Buitenlandse werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte moeten over een arbeidskaart beschikken om in Vlaanderen als werknemer aan de slag te kunnen. In 2016 ontving de dienst Economische Migratie 24.358 aanvragen die leidden tot 22.228 arbeidskaarten. Ten opzichte van 2015 betekent dat een stijging van 19% in aanvragen (van 20.483 naar 24.358), maar vooral een stijging van 27% in uitgereikte arbeidskaarten (van 17.477 naar 22.228).

Deze stevige groei in het aantal dossiers is haast volledig voor rekening van de arbeidskaarten C: het toegekend aantal arbeidskaarten verhoogde van 9.794 naar 14.369 (een stijging met 4.575 arbeidskaarten of bijna 47%).

Afghanistan en Irak

Sinds 2012 was het aantal arbeidskaarten C voor de categorie van kandidaat-vluchtelingen jaarlijks aan het dalen: 5.168 in 2012, 3.875 in 2013, 2.251 in 2014 en 1.749 in 2015. In de zomer van 2015 kwam de Europese vluchtelingencrisis op gang. Het zijn dan ook de toekende arbeidskaarten van de groep kandidaat-vluchtelingen die gigantisch zijn toegenomen: van 1.749 arbeidskaarten in 2015 steeg hun aantal tot 6.477, meer dan een verdrievoudiging dus.


Uit de statistieken blijken de meeste arbeidskaarten gelinkt aan Afghanistan (2.229) en Irak (1.507). Voor Syriërs werden 624 kaarten uitgereikt.

Arbeidskaarten B stabiel

In de lijn van de afgelopen jaren steeg het aantal arbeidskaarten B zeer licht van 7.384 kaarten in 2015 tot 7.645 in 2016. De meest constante en belangrijkste groep (72%) in deze categorie zijn hooggeschoolden en leidinggevenden. De voornaamste tewerkstelling van hooggeschoolden situeert zich binnen de sector van informatica en technologie, waar ingenieurs en informatici voornamelijk vanuit Indische bedrijven uitgezonden worden naar projecten in Belgische ondernemingen. Voor leidinggevenden gaat het bijna allemaal om hogere kaderfuncties binnen de Belgische of Europese zetel van multinationale ondernemingen. Hier spant Japan de kroon, gevolgd door de Verenigde Staten.

Minder aanvragen beroepskaarten vanuit buitenland

Om in Vlaanderen  een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen, moeten migranten van buiten de Europese Economische Ruimte over een beroepskaart beschikken. In 2016 ontving de dienst Economische Migratie 682 aanvragen en werden er 375 beroepskaarten afgeleverd tegenover 656 ontvangen en 355 goedgekeurde aanvragen in 2015.

Achter deze stijging van het aantal aanvragen gaan enkele verschuivingen schuil. Terwijl de dienst in 2015 nog 183 beroepskaartaanvragen ontving vanuit het buitenland en 473 aanvragen ingediend in België, werden er in 2016 slechts 131 aanvragen ingediend via een ambassade of consulaat (-28 %) en 551 via een ondernemingsloket in België (+16 %). De eerste verschuiving is onder meer te wijten aan een sterke terugval van het aantal aanvragen ingediend in de Verenigde Arabische Emiraten en China. De stijging van het aantal in België ingediende aanvragen is dan weer het gevolg van het toegenomen aantal asielzoekers, al blijft het effect hiervan op de beroepskaarten veeleer beperkt in vergelijking met de impact op de arbeidskaarten. Ondanks de sterkere vertegenwoordiging van Afghanen (49 aanvragen) en Irakezen (19 aanvragen), blijven Indiërs (66 aanvragen) en Chinezen (62 aanvragen) nog steeds de meest voorkomende nationaliteiten onder de beroepskaartaanvragers.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wijst op de grote invloed die de vluchtelingstroom heeft op de Vlaamse arbeidsmarkt: “Onze arbeidsmarkt floreert wel de jongste tijd, maar niet in die mate dat iedereen zomaar meteen een job zal vinden. Werk blijft zonder twijfel de beste en meest efficiënte manier om in de maatschappij te integreren. We willen de vluchtelingen dan ook snel screenen, opleiden en begeleiden. De samenwerking tussen VDAB en Fedasil is hierin cruciaal. Maar ik maak me als minister van Werk geen illusies: onze inspanningen in deze groep zullen niet in een vingerknip resultaten opleveren. Het wordt een werk van lange adem, waarbij inspanningen van álle betrokkenen essentieel zijn.”

Bronpersbericht Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

  

 Meer informatie over arbeidskaarten kan u vinden in SocialEye, zie onder andere:

TEWTOP15001Een uitgebreide bespreking van de na te leven formaliteiten om buitenlandse werknemers in België tewerk te stellen, vindt u tevens in het boek 'Tewerkstelling buitenlandse werknemers' van Sophie Maes, Martijn Baert en Dries Faingnaert.

Meer informatie vindt u op onze webshop bij Tewerkstelling buitenlandse werknemers.


 


 

Gepubliceerd op 13-02-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  182