Arbeidsregels op maat van sector en onderneming

Werk op maatDe federale minister van Werk, Kris Peeters, wil nog dit jaar een wettelijk kader (Wet Werkbaar Wendbaar Werk) laten goedkeuren waardoor bedrijfssectoren en individuele ondernemingen kunnen experimenteren met 'eigen' arbeidsregels, die afwijken van de bestaande arbeidswetgeving.
Als er voldoende draagvlak is, kunnen deze afwijkingen veralgemeend worden met een IPA of een NAR-cao.

De bedoeling is om met die arbeidsregels op maat tot meer “werkbaar en wendbaar werk” te komen, om een loopbaan meer perspectief te geven en te komen tot een realistische work-life balance zodat werknemers langer aan de slag blijven.

Focus op 10 thema’s

Kris Peeters heeft 10 mogelijke thema’s vastgelegd die het voorwerp kunnen uitmaken van experimenten met arbeidsregels op maat:

  1. Loopbaansparen maakt het mogelijk om bij een huidige en toekomstige werkgever tijd en loonvoordelen te sparen - bv. extralegale vakantiedagen of, indien toegestaan door de sector, de eindejaarspremie - om later een loopbaaninterval te nemen en te bekostigen.
  2. Uitbreiding plus minus conto naar andere sectoren. Dat zijn glijdende werkuren waardoor werknemers op piekmomenten een dag extra op zaterdag kunnen werken, en in kalme periodes een vrije dag kunnen opnemen.
  3. Plaats- en tijdonafhankelijk werken verder uitwerken
  4. Vrijwillige overuren waarbij werknemers zich kandidaat stellen om overuren te presteren zonder dat de werkgever hen dit kan opleggen. De werknemers kunnen dan hun inkomen vergroten en hun arbeidsvolume ook in de tijd beter zelf beheren.
  5. Mobiliteitsbudget voor verschillende mogelijkheden van vervoer als alternatief voor de bedrijfswagen, waarbij de werknemer zelf beslist over de invulling van dat budget, in functie van zijn persoonlijke mobiliteitsbehoeften, mogelijkheden, wensen…. Het mobiliteitsbudget moet een evenwaardig sociaal en fiscaal statuut krijgen, zodat de financiële motivatie om alleen aan de bedrijfswagen vast te houden, wegvalt.
  6. Statuut voor freelancers: een betere wettelijke omkadering voor medewerkers die graag voor verschillende werkgevers werken
  7. Uitzendarbeid voor onbepaalde duur waardoor de werkgever arbeidskrachten flexibel kan blijven inzetten en de werknemer financiële zekerheid heeft, wat hem onder meer toegang verleent tot financiële kredieten.
  8. Transitievergoeding: ontslagvergoedingen gebruiken om werknemers een nieuwe baan te helpen zoeken.
  9. Functies definiëren waarop de arbeidsduurwetgeving niet van toepassing is, waardoor het verplicht toekennen van inhaalrust en het uitbetalen van overuren voor deze functies niet geldt
  10. Het in kaart brengen van de verschillende vormen van verlof om daarna na te gaan waar uitbreiding mogelijk of wenselijk is, rekening houdend met wat budgettaire haalbaar is.


 

Timing en aanpak

De volgende weken worden er gesprekken gevoerd met de sociale partners over dit voorstel en de 10 thema's die Kris Peeters naar voor heeft geschoven. Ook de manier om de afwijkingen op sector- en ondernemingsvlak te concretiseren, moeten bepaald worden.

Het wetsontwerp zal vóór het zomerreces worden ingediend in de Kamer, zodat het de basis kan worden van de IPA- en sectorale onderhandelingen voor 2017-2018.

De FOD WASO zal permanent een monitoring uitvoeren van de geactiveerde bestanddelen per sector. De sectoren zal ook gevraagd worden bevindingen te rapporteren, zodat goede praktijken uitgewisseld kunnen worden. De monitoring moet ook de tevredenheid van de werknemers en ondernemingen en het succes op het vlak van werkgelegenheid in kaart brengen.
De uiteindelijke wet betekent een opstap naar een bredere ontwikkeling.

Een commissie van experten en academici zal de nieuwe wet met de bestaande arbeidswetgeving samenbrengen met de bedoeling het arbeidsrecht logischer te structureren en de technische onvolkomenheden bloot te leggen.

Bron: Persbericht Kris Peeters

Op 30/09/2016 legt advocate Vicky Buelens het breder kader uit van de maatregelen tijdens de opleiding ‘Werkbaar en wendbaar werk : wetgeving en praktijktoepassingen


 

Gepubliceerd op 23-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  88