Arbeidsovereenkomsten - overzicht van rechtspraak

In het eerste deel van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 2014 verscheen het 'Overzicht van rechtspraak arbeidsovereenkomsten (2005-2012)', van de hand van Isabelle Vanden Poel, An van Eeckhoutte, Sofie Heyndrickx, Goedroen De Maeseneire en Evelien de Kezel.

Zij behandelen rechterlijke uitspraken van de feitenrechters, het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof uit de genoemde periode, die betrekking hebben op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en die handelen over werknemers in het algemeen, met uitsluiting van de bijzondere rechtsposities van dienstboden en handelsvertegenwoordigers. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Vanden Poel Isabelle Van Eeckhoutte An Heyndrickx Sofie De Maeseneire Goedroen De Kezel Evelien
Isabelle Vanden Poel An van Eeckhoutte Sofie Heyndrickx Goedroen De Maeseneire Evelien de Kezel
Rechtspraak (en wetgeving) in beweging

Het rechtspraakoverzicht gaat uitgebreid in op de gekende thema’s uit de Arbeidsovereenkomstenwet, zoals het criterium van gezag dat kenmerkend is voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, enkele bijzondere bedingen (zoals het (inmiddels afgevoerde) proefbeding, het concurrentiebeding en het scholingsbeding, en verboden bedingen), de verschillende gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst (waaronder de situaties van overmacht en van arbeidsongeschiktheid), de opzegging van de arbeidsovereenkomst (waarbij onder meer het begrip 'anciënniteit' en de elementen die van invloed kunnen zijn op het bepalen van de opzeggingstermijn niet onbelangrijk zijn) en het ontslag om dringende reden (in dat verband worden niet enkel de verschillende vormvereisten en het bewijs van de dringende reden besproken, maar ook een zeer uitgebreide casuïstiek). Ook de onregelmatige vormen (bijvoorbeeld impliciet ontslag) van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de opzeggingsvergoeding en het rechtsmisbruik bij ontslag (het ondertussen voor de meeste sectoren afgeschafte willekeurig ontslag voor de werklieden) komen aan bod.

De nieuwe wettelijke regeling met het oog op de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden, het veelbesproken 'eenheidsstatuut', dat vooral het ontslagrecht grondig wijzigt, dateert van na de behandelde periode en blijft dan ook onbesproken. De wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA-wet 2011) is uiteraard wel verwerkt in de bijdrage.

De (misschien) minder gekende thema’s

De Arbeidsovereenkomstenwet is één van de basiswetten van het arbeidsrecht. Naast de al opgesomde typisch arbeidsrechtelijke thema’s, bevat die wet ook enkele bepalingen die afwijken van  het gemeen recht. Zo geldt een bijzondere regeling in verband met de aansprakelijkheid van de partijen bij een arbeidsovereenkomst, alsook voor de verjaring van de vorderingen die uit arbeidsovereenkomsten ontstaan. Ook die onderwerpen worden behandeld in de bijdrage.

Dit rechtspraakoverzicht biedt een eerste inzicht in het relevante wetsartikel en de bestaande rechtspraak voor de oplossing van een concreet geschil in een context van arbeidsovereenkomstenrecht.


Bron: Isabelle VANDEN POEL, An VAN EECKHOUTTE, Sofie HEYNDRICKX, Goedroen DE MAESENEIRE en Evelien DE KEZEL, "Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (2005-2012)", TPR 2014, afl. 1, 113-564.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is ook beschikbaar als online databank. Klik hier voor TPR Online.

U kunt de tekst van Isabelle Vanden Poel, An van Eeckhoutte, Sofie Heyndrickx, Goedroen De Maeseneire en Evelien de Kezel ook integraal lezen via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over arbeidsovereenkomsten.


 

Gepubliceerd op 01-07-2014

Berichttitel

Berichtomschrijving
  394