Aanvraag tot terugbetaling educatief verlof indienen voor 30 juni 2015!

Zijn er werknemers in uw onderneming die educatief verlof hebben opgenomen in het schooljaar 2013-2014? Dan kan u het loon dat u in het kader van het betaald educatief verlof aan uw werknemer heeft betaald evenals de sociale bijdragen terugvorderen.

Opgelet
– sinds dit schooljaar moet u uw aanvraag indienen bij de bevoegde regionale overheid, of het gewest waar de uitbatingszetel van de onderneming waar de werknemer bij het begin van de opleiding is tewerkgesteld is, is gevestigd.

Voor Vlaanderen is dat :

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. : 02 553 18 00

Voor de overige regio’s – zie : Betaald educatief verlof : impact regionalisering

U moet daarvoor wel uiterlijk tegen 30 juni 2015 de aanvraag tot terugbetaling voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2013-2014 indienen. De aanvraag wordt per schooljaar (voor educatief verlof toegekend in de periode van 1/9 tem 31/8 van het volgende jaar) ingediend voor alle werknemers samen. Dit betekent dat u geen afgifte kunt doen zolang er nog één werknemer is die zijn tweede zit nog niet heeft afgelegd of niet alle (originele) attesten aan u heeft bezorgd.

De aanvraag tot terugbetaling moet naast de verklaring van schuldvordering en de individuele steekkaart, de volgende bewijsstukken bevatten:

  • het attest van regelmatige inschrijving;
  • de getuigschriften van nauwgezetheid;
  • het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (voor werknemers die minder dan 4/5e met een vast rooster werken of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse werknemers met een variabel rooster;
  •  een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs)

De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen.

Vergeet niet de individuele steekkaart te dateren en origineel te ondertekenen.


 

  

Vlaamse overheid – Departement Werk & Sociale economie – Dienst educatief verlof

Gepubliceerd op 23-07-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  44