Wet overheidsopdrachten 2016 en concessiewet 2016 in Staatsblad

Op 14 juli 2016 verschenen de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (overheidsopdrachtenwet 2016) en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (concessiewet 2016) in het Belgisch Staatsblad.

Constant De Koninck

De overheidsopdrachtenwet 2016 zal op termijn de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 vervangen. De overheidsopdrachtenwet 2016 zorgt voor de omzetting van de richtlijnen 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren) die uiterlijk tegen 18 april 2016 in nationaal recht moesten zijn omgezet. Voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de overheidsopdrachtenwet 2016 is het wachten op een koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet zal vaststellen.

De inwerkingtreding van de overheidsopdrachtenwet 2016 is overigens maar mogelijk wanneer de diverse uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wet voorhanden zijn, wat momenteel nog niet het geval is. Zo zijn twee nieuwe kb's plaatsing in voorbereiding, één voor de klassieke sectoren (ter vervanging van het kb plaatsing van 15 juli 2011) en één voor de speciale sectoren (ter vervanging van het kb plaatsing van 16 juli 2012). Verder moeten nog diverse (vaak niet onbelangrijke) wijzigingen worden doorgevoerd in het kb algemene uitvoeringsregels van 14 januari 2013, alsook in de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013. Het is de verwachting dat de nieuwe overheidsopdrachtenwet tegen eind 2016 in werking zal treden, dus op het moment dat alle kb's (nieuw dan wel gewijzigd) voorhanden zullen zijn. Tot dat moment blijft de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 onverkort van toepassing.

Op Mercatus vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die de overheidsopdrachtenwet 2016 kenmerken.

De concessiewet 2016 is volledig nieuw en vormt de nationale omzetting van richtlijn 2014/23/EU over het plaatsen van concessieovereenkomsten. Daarvoor was de gunning van concessies voor openbare werken onderworpen aan de basisregels van overheidsopdrachtenrichtlijn 2004/18/EG en de overheidsopdrachtenwet 2006 (artikel 34).

Concessies voor diensten die een grensoverschrijdend belang hadden, waren onderworpen aan de beginselen van het verdrag inzake het vrije verkeer, de vrijheid van vestiging en de vrije dienstverlening, en aan de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-discriminatie, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie. De concessiewet 2016 voert nu één enkele regeling in die van toepassing is op de plaatsing van concessies voor werken en voor diensten (niet echter voor leveringen), zowel in de klassieke als in de speciale sectoren alsook op defensie- en veiligheidsgebied.

Net als de overheidsopdrachtenwet 2016 heeft de concessiewet 2016 niet enkel betrekking op de regels over de plaatsing van concessies. Het vormt ook de wettelijke basis voor de uitvoeringsregels van concessies, die het voorwerp zullen uitmaken van een afzonderlijk koninklijk besluit. Ook voor de concessiewet 2016 geldt dat die bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten nog niet direct in werking zal treden. Ook voor deze wet wordt gegokt op een inwerkingtreding tegen het einde van 2016. In afwachting behouden de richtlijnen hun directe werking (sinds 18 april 2016).

Op Mercatus geven we u al een overzicht van de nieuwigheden in de concessiewet 2016.

Bronnen:

Meer informatie over de richtlijn inzake overheidsopdrachten vindt u in het boek van Constant De Koninck en Peter Flamey, Europees overheidsopdrachtenrecht. In het najaar van 2016 verschijnt bij Wolters Kluwer een nieuw boek van deze auteurs over de nieuwe wet overheidsopdrachten.

Binnenkort organiseert Kluwer Opleidingen ook een opleiding over de nieuwe wet overheidsopdrachten:

http://opleidingen.wolterskluwer.be/ovwetnb


 Credit illustratie: Europese Commissie

Gepubliceerd op 20-07-2016

  502