Vlaamse Ombudsdienst behandelt klachten over gendergelijkheid

De Vlaamse Ombudsdienst zal vanaf nu alle klachten opvolgen over discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie. En dit zowel op de arbeidsmarkt, als daarbuiten.

Bemiddelen bij klacht of melding

1436571555.jpgElke fysieke persoon en elke rechtspersoon kan vanaf nu met klachten of meldingen over discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst . Een klacht indienen of een melding doen kan zowel mondeling als schriftelijk. Het volstaat dat het gaat om een discriminatie op een domein waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd is.
De Vlaamse Ombudsdienst zal bemiddelend optreden. Hij probeert dus in eerste instantie te onderhandelen en te verzoenen. Maar de Ombudsman kan ook een stapje verder gaan.

Naar de rechter

In een aantal gevallen is de Vlaamse Ombudsdienst bevoegd om in rechte op te treden. Dat is onder meer het geval bij specifieke discriminatie op de arbeidsmarkt door intermediaire organisaties en personen die zich bezighouden met beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling, bij discriminatie van het Vlaamse overheids- of onderwijspersoneel door de diensten van de Vlaamse overheid, en bij discriminatie door andere werkgevers of werknemers op het vlak van beroepsopleiding of tewerkstelling van gehandicapte personen.
Optreden in rechte is ook mogelijk in uitvoering van de algemene regels op het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.

Aanbevelingen

De ombudsdienst krijgt daarnaast nog andere taken, zoals het formuleren van aanbevelingen voor het beleid, het uitvoeren van onafhankelijke studies naar alle mogelijke vormen van discriminatie, of het verlenen van bijstand aan personen die raad vragen over hun rechten en plichten.

Twee petjes voor de Ombudsman

ombudsman.jpgDe Vlaamse overheid wees de Vlaamse Ombudsdienst aan als onafhankelijk gelijkheidsorgaan omdat deze dienst van geen enkel overheidsorgaan instructies kan krijgen en dus volledig onafhankelijk opereert. Dat betekent wel dat Vlaams Ombudsman Bart Weekers voortaan twee petjes op heeft. De regels voor de ombudsman zijn niet dezelfde als die voor het onafhankelijke gelijkheidsorgaan.
Als ombudsman behandelt Weekers klachten van burgers over de werking van Vlaamse bestuursorganen; als onafhankelijk gelijkheidsorgaan zal hij ook klachten kunnen behandelen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen onderling. Als ombudsman kan hij geen klachten behandelen over het algemene beleid; als gelijkheidsorgaan kan hij dat wel. Als ombudsman kan hij alleen optreden als de klager eerst contact heeft opgenomen met de bevoegde overheidsdienst; in discriminatiezaken is dat niet zo. En als onafhankelijk gelijkheidsorgaan kan de ombudsman de slachtoffers vertegenwoordigen tijdens gerechtelijke procedures, terwijl hij dat niet kan als ombudsman…

Nog meer antidiscriminatieorganen

De Vlaamse Ombudsdienst wordt dus het onafhankelijk gelijkheidsorgaan voor discriminatie op het vlak van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie in de domeinen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn. Maar daarnaast zijn er nog andere antidiscriminatieorganen actief in ons land.
Klachten over discriminatie op het vlak van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie in domeinen waarvoor de federale overheid bevoegd is, worden namelijk opgevolgd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) .
En klachten over discriminatie op basis van ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of ethische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, geloof, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, politieke of syndicale overtuiging, handicap en fysieke of genetische eigenschappen worden dan weer behandeld door het Interfederaal Gelijkekansencentrum (het vroegere Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ). En dit zowel voor klachten op deelstaat-, als op federaal niveau...
De Vlaamse Ombudsdienst moet zijn nieuwe opdracht dan ook uitvoeren in een geest van “dialoog en structurele samenwerking”. Het is de bedoeling dat de ombudsdienst gaat samenwerken met de andere organisaties die bij het antidiscriminatiebeleid betrokken zijn, zoals het federale Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, de antidiscriminatiemeldpunten, het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, vrouwen- en gendermiddenveldorganisaties, enz. Immers, een discriminatie is zelden een enkelvoudige discriminatie. Zo is discriminatie van een moslima met hoofddoek niet alleen een discriminatie op grond van het beschermingscriterium ‘gender’ - waarvoor de Vlaamse Ombudsdienst bevoegd is - maar ook een discriminatie op grond van de criteria ‘geloof’ en ‘afkomst’ - waarvoor het Interfederaal Gelijkekansencentrum instaat…

Vanaf eind augustus

Het decreet dat de Vlaamse Ombudsdienst aanwijst als onafhankelijk gelijkheidsorgaan voor genderdiscriminatie en dat de opdrachten van de Vlaamse Ombudsdienst daartoe verruimt, treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 31 augustus 2015.

Carine Govaert

Gepubliceerd op 24-08-2015

  128