Vernieuwde stakingsprocedure in het gegevensbeschermingsrecht

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd de Privacywet van 8 december 1992 opgeheven en vervangen door een nieuwe Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018. De Privacywet regelde de mogelijkheid om een stakingsprocedure (zoals in kort geding) in te stellen. De nieuwe Gegevensbeschermingswet heeft dit overgenomen maar tezelfdertijd grondig gewijzigd. In een bijdrage van Frederic Debusseré analyseert hij kritisch de vernieuwde stakingsprocedure in het gegevensbeschermingsrecht. Zijn bijdrage is op 21 oktober 2020 verschenen in aflevering 429 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW).

Gepubliceerd op 21-10-2020

Wie kan de stakingsprocedure instellen?

Niet alleen betrokkenen zelf maar ook andere partijen kunnen een stakingsprocedure instellen:

  • Vroeger kon de GBA enkel een gewone procedure ten gronde of een kort geding aanspannen. Dit is een verplichte uitvoering van de AVG.
  • Organen, organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk aan wie een betrokkene daartoe een mandaat geeft. Dit is een optionele uitvoering van de AVG.
justitia

Waarover kan de stakingsprocedure gaan?

De stakingsprocedure kan ingesteld worden om twee redenen:

  • Om een verwerking te doen stopzetten die een inbreuk uitmaakt op eender welke gegevensbeschermingswetgeving. Dus niet alleen op de AVG of de Gegevensbeschermingswet maar ook elke andere regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.
  • Om de uitoefening van bepaalde rechten van betrokkenen af te dwingen.

Territoriale bevoegdheid

De Gegevensbeschermingswet voert nieuwe regels in over de territoriale bevoegdheid. De eiser kan kiezen tussen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van:

  • de woonplaats of verblijfplaats van de eiser, als de eiser of minstens één van de eisers de betrokkene is;
  • de woonplaats, verblijfplaats, zetel of plaats van vestiging van de verweerders of één van de verweerders;
  • de plaats of één van de plaatsen waar een deel of het geheel van de verwerking gebeurt.

Als de verweerder geen woonplaats, verblijfplaats, zetel of plaats van vestiging in België heeft, moet de vordering gebracht wordt voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Slordigheden en onduidelijkheden

De vernieuwde regeling over de stakingsprocedure bevat helaas veel slordigheden en daardoor onduidelijkheden. Op sommige punten is de regeling zelfs strijdig met de AVG.

Conclusie

Het valt toe te juichen dat de wetgever de stakingsprocedure zoals in kort geding behouden heeft en op sommige punten bovendien uitgebreid heeft. In geval van een inbreukmakende verwerking van persoonsgegevens is de spoedige stopzetting van immers meestal de belangrijkste betrachting. Het is echter aangewezen dat de wetgever de slordige en strijdige bepalingen aanpast.

De auteur

de-busseré-frederic

Frederic Debusseré is advocaat.

  534