Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?

GandaiusBurgers en actiecomités vechten de laatste tijd in toenemende mate overheidshandelingen aan voor de rechter. De XLIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (van 4 februari tot 28 april 2016 in Gent) besteedt dan ook aandacht aan de vraag of er nog kan gebouwd worden in Vlaanderen, gelet op de toegenomen rechtsbescherming tegen de overheid en de invloed van het zogenaamde NIMBYsyndroom.

  • De eerste sessie staat in het teken van rechtsherstel en overheidsaansprakelijkheid. Sprekers zijn Steven Lierman, Willem Verrijdt, Ann-Sophie Vandaele en Carole Billiet.
  • De tweede sessie focust op (alternatieve) geschilbeslechting, burgerparticipatie en de techniek van legislatieve validatie. Komen spreken: Ludo Veny, Brecht Warnez, Eric Lancksweerdt, Patricia Popelier en Sarah Verstraelen.
  • In de derde sessie wordt de boutade ‘wat Vlaanderen zelf doet, doet ze beter’ kritisch tegen het licht gehouden met betrekking tot de oprichting van Vlaamse bestuursrechtscolleges. Uiteenzettingen van Jürgen Vanpraet, Stijn Verbist, Pieter Thomaes en Günter De Schepper.
  • De vierde sessie analyseert uitvoerig de nieuwe rechtsinstrumenten van de bestuursrechter met het oog op een fi nale geschilbeslechting, zoals de bestuurlijke lus. Sabien Lust, Pierre Lefranc en Jurgen Goossens komen spreken.
  • De vijfde sessie belicht het toegenomen belang van het omgevingsrecht, waarbij wordt stilgestaan bij de invloed van internationaal en Europees recht, de milieueffectrapportage en de omgevingsgvergunning. Sprekers: Luc Lavrysen, Hendrik Schoukens, Pieter Cannoot, Peter De Smedt en Isabelle Larmuseau.
  • Professor grondwettelijk recht en Minister van Staat Johan Vande Lanotte sluit de cyclus af met de slotrede ‘Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: kritische analyse en quo vadis’.

Het organiserend comité bestaat uit Johan Vande Lanotte, Jurgen Goossens en Pieter Cannoot.

Meer informatie en inschrijvingen op de website van Gandaius.

Gepubliceerd op 21-01-2016

  173