Overheidsopdrachten en EU-staatssteunrecht

Tim BruyninckxOverheidsdrachten worden niet alleen beheerst door de bepalingen van EU-recht inzake vrij verkeer, maar ook in verregaande mate door het EU-staatssteunrecht. Tim Bruyninckx bespreekt in aflevering 347 het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 5 oktober 2016 de huidige stand van het EU-staatssteunrecht. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Overheidsdrachten worden sinds lang in grote mate beheerst door de bepalingen van EU-recht inzake vrij verkeer, die de basis vormen van de diverse opeenvolgende richtlijnen. Minder bekend is dat deze activiteit ook in verregaande mate wordt beheerst door het EU-staatssteunrecht. Overheden kunnen immers ook staatssteun verlenen middels het aangaan van overheidscontracten. In deze bijdrage bespreekt de auteur de huidige stand van het EU-staatssteunrecht dienaangaande.

Na een schets van de relevante juridische context, wordt stilgestaan bij de concrete vereisten waaraan overheidsopdrachtenprocedures moeten voldoen in het licht van het EU-staatssteunrecht. Vervolgens wordt deze materie geconcretiseerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tot slot werpt de auteur ook een blik op de risico’s die niet-naleving van de relevante bepalingen met zich meebrengt.

Als inleiding bespreekt de auteur een aantal algemene aspecten van het EU-staatssteunrecht. In een tweede deel gaat hij nader in op één van de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van het EU-staatssteunrecht, namelijk de toekenning van een voordeel. In een derde deel komen de gevolgen van staatssteunverlening via overheidsopdrachten aan bod. Meer bepaald wordt stilgestaan bij de vraag hoe aan de figuur van de terugvordering gestalte moet worden gegeven bij steunverlening middels overheidscontracten.


De auteur is advocaat.

Bron: Tim BRUYNINCKX, “Overheidsopdrachten en EU-staatssteunrecht”, NjW 2016, afl. 347, 606-616.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Tim Bruyninckx in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over overheidsopdrachten en staatssteunrecht.


Gepubliceerd op 05-10-2016

  282