Omzendbrief bundelt sleutelelementen van hervormd administratief toezicht op Brusselse gemeenten

Sinds 1 september 2016 gelden nieuwe regels voor het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij krijgen zowel de gemeenten als de hoge gemeentelijke ambtenaren meer autonomie en verantwoordelijkheid. Voortaan zijn een pak minder beslissingen aan bijzonder goedkeuringstoezicht onderworpen en gelden veel kortere termijnen zodat de gemeenten sneller zekerheid krijgen over hun ingediende akten.


Laure Lemmens

AdministratieOmdat het over een verregaande hervorming gaat, vindt Brussels Minister-president Rudi Vervoort het belangrijk om de sleutelelementen te bundelen in een omzendbrief. Met meer uitleg en kanttekeningen. De Omzendbrief van 8 september 2016 vormt voor de burgemeesters en schepenen van de Brusselse gemeenten dus een handige aanvulling op de Ordonnantie van 23 juni 2016 en het Uitvoeringsbesluit van 8 september 2016.


Beslissingen vanaf 1 september 2016
Vervoort benadrukt in zijn brief meteen dat alle beslissingen die genomen werden vóór 1 september 2016 onderworpen blijven aan de oude regels. Het is de datum van de gemeentelijke beslissing en niet de datum van verzending aan de toezichthoudende overheid die bepaalt welke regels van toepassing zijn.


Van 12 naar 2

Sinds 1 september 2016 is het goedkeuringstoezicht alleen nog van toepassing op de meest belangrijke akten van de gemeente, namelijk:

  • de gemeentebegroting, de begroting van de gemeentebedrijven en hun wijzigingen;
  • de gemeenterekeningen, de rekeningen en de staat van ontvangsten en uitgaven van de gemeentebedrijven en de eindrekening van de plaatselijke ontvanger of van de bijzondere agent.

De 10 andere types beslissingen die vroeger ook onder aan dit goedkeuringstoezicht moesten worden onderworpen, vallen voortaan onder het algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht. Het gaat onder meer over het personeelskader, de bezoldigingsregeling, pensioenreglementen en de oprichting van gemeentebedrijven.


Bepaalde akten moeten niet meer worden verstuurd naar de toezichthoudende overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de beslissingen betreffende huurcontracten met een looptijd van meer dan 9 jaar en voor overeenkomsten betreffende het gebruik van gemeentelijke infrastructuur. Minister-president Vervoort geeft in zijn omzendbrief een overzicht welke akten onderworpen zijn al welk type toezicht. Hij belicht daarbij ook de nieuwe termijnen.


Brussel Plaatselijke Besturen
Tot slot herinnert Vervoort de burgemeesters en schepenen eraan dat ze met vragen steeds terecht kunnen bij Brussel Plaatselijke Besturen. Dat krijgt door de hervorming trouwens nog een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van advies en bijstand. BPB wordt best gecontacteerd per brief of via mail. In principe naar het algemene adres, al geeft de omzendbrief ook een lijst mee van contactpersonen per materie (o.m. overheidsopdrachten, financiën, subsidies, investeringen, belastingreglementen, enz.). Wie gerichte vragen heeft, kan deze mensen dus contacteren.Bron:
 
Omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht. - Uitvoering van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, en door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, BS 30 september 2016.

Zie ook: 

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, BS 22 september 2016.
  • Ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, BS 8 juli 2016.

Gepubliceerd op 05-10-2016

  203