Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Dit wijzigingsbesluit moet er onder meer voor zorgen dat de langverwachte omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018 in werking kan treden.

Gepubliceerd op 13-03-2018

hilthart-pedersen-93952-unsplash
(c) Hilthart Pedersen

Op 23 februari 2017 trad de regeling met betrekking tot de omgevingsvergunning in werking. Toch duurde het tot 1 januari 2018 eer alle gemeenten tot deze nieuwe regeling toetraden. Bedoeling was om toen ook reeds de procedure voor de omgevingsvergunning uit te breiden met de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en voor vegetatiewijzigingen.

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Met het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid werd de procedure voor het bekomen van een socio-economische vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunningenprocedure. Hierdoor is er geen sprake meer van aparte vergunningsprocedures in het geval een handelsvestiging onder de verschillende wetgevingen valt. Het aanvragen en beoordelen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verloopt dan ook via de procedures, opgenomen in het Omgevingsvergunningendecreet.

Het Omgevingsvergunningenbesluit moest echter worden aangepast om rekening te kunnen houden met de doorgevoerde integratie van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten in de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning voor vegetatiewijzingen

Ook de integratie van de vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen in de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning vergde enkele aanpassingen aan het Omgevingsvergunningenbesluit, vooraleer deze integratie ook effectief in werking kan treden.

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, graslanden, loofbossen en houtachtige beplantingen.

Kleine landschapselementen zijn lijn- of puntvormige elementen, met inbegrip van de bijhorende vegetaties, waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur. Voorbeelden zijn bermen, bomen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen.

Overige wijzigingen

Het wijzigingsbesluit regelt ook nog onder meer de volgende elementen:

  • de uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in graad van beroep;
  • de uitwerking van de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar;
  • verduidelijkingen van de lijst van Vlaamse projecten en de lijst van provinciale projecten, en
  • ...
  483